Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

37

DEKRÉT

z 19. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

        

    Podľa čl. 3 ods. 6 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

    Dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V čl. I v § 1 v odseku 1 sa na koniec dopĺňa táto veta: „Preukaz nenahrádza identifikačný doklad (občiansky preukaz alebo cestovný pas) ani povinnosť držiteľa preukazu mať pri sebe tento identifikačný doklad.“.

 

  1. V čl. I v § 2 odsek 1 znie:

„(1) Prvý preukaz sa držiteľovi preukazu vydá podľa § 6 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

 

  1. V čl. I v § 3 v ods. 3 sa slová „alebo fotografia“ nahrádzajú slovami „alebo fotografia tváre“.

 

  1. V čl. I v § 4 v ods. 1 sa vypúšťa slovo „bledomodrou“.

 

  1. V čl. I v § 4 v ods. 1 sa slová „opticko-premenlivým prvkom (hologramom) na lícnej strane“ nahrádzajú slovami „opticko-premenlivým prvkom (hologramom) umiestneným na lícnej strane a“.

 

  1. V čl. I v § 5 v ods. 3 sa slová „náhradná menovka“ nahrádzajú slovami „náhradná menovka (§ 5a)“.

 

  1. Za § 5 dopĺňa sa nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠5a

Náhradná menovka

(1) Náhradná menovka sa vyhotovuje s plastu s pripínacím špendlíkom na zadnej strane náhradnej menovky.

(2) Lícna strana náhradnej menovky obsahuje obchodné meno podniku, skratku akademického titulu, meno a priezvisko zamestnanca a môže obsahovať aj logo podľa rozhodnutia konateľa.

(3) Ak sa v tomto alebo v osobitnom dekréte uvádza povinnosť mať pri sebe preukaz, táto povinnosť má sa za splnenú aj tým, že ten, koho sa táto povinnosť týka, má na služobnom odeve v rovnakom umiestnení ako podľa § 5 ods. 1 umiestnenú náhradnú menovku.

(4) Náhradnú menovku objednáva za podnik konateľ, ktorý aj rozhoduje o jej vzhľade a grafickej úprave.“.

 

  1. V čl. I v § 6 odsek 1 znie:

„(1) Ak konateľ nerozhodne o dlhšej lehote, prvé preukazy sa držiteľom preukazu vydajú do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.“.

 

  1. V čl. I v § 6 v ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou, za ktorú sa dopĺňa nasledovný text: „tým nie je dotknutá povinnosť držiteľa preukazu mať pri sebe občiansky preukaz 2a) alebo cestovný pas, 2b) ako ani povinnosť mať na služobnom odeve umiestnenú náhradnú menovku (§ 5a), ak bola táto náhradná menovka držiteľovi preukazu podnikom vydaná.“

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a) § 2 ods. 1 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2b) Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 

Čl. II

    Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

Čl. III

    Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

19. jún 2013