Časová verzia platná od 6. mája 2013 do 14. októbra 2016.

Od 15. októbra 2016 je platné konsolidované znenie, ktorého záväzný obsah sa nachádza v tejto pdf verzii.

Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

36

ÚPLNÉ ZNENIE DEKRÉTU č. 17/2013 Sp.

o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o.
vyhlasuje úplné znenie dekrétu č. 17/2013 Sp.
o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.,
ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných
dekrétom č. 34/2013 Sp.


 

DEKRÉT

o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

   Podľa ustanovení § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. e) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. 1

(1) Symbolmi spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) sú podnikový znak, podniková pečať a podniková vlajka.

(2) Podnikové symboly možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto dekrétom.

 

Čl. 2

Podnikový znak

(1) Podnikový znak tvorí na modrom empírovom štíte zlatá architektonická figúra starovekého domu so zašpicatenou strieškou, s dovnútra zatočenými ornamentálnymi balustrádami sprevádzaná hore dvoma zlatými ľaliami a dole jednou zlatou ľaliou.

(2) Podnikový znak sa znázorňuje farebne. Ak to nie je z objektívnych príčin možné, prípadne je to nevhodné či neobvyklé, najmä však pri jeho jednofarebnom zobrazení alebo reliéfnom zobrazení možno od farebného znázornenia upustiť.

(3) Farebné vyobrazenie podnikového znaku tvorí prílohu č. 1 tohto dekrétu.

 

Čl. 3

Podniková pečať

(1) Podniková pečať je okrúhla s priemerom 45 mm; priemer reliéfnej podnikovej pečate je 40 mm.

(2) V podnikovej pečati podniku je umiestnená architektonická figúra podnikového znaku obklopená kruhopisom, ktorého hornú časť tvorí obchodné meno podniku a dolnú názov mesta Krupina; obe časti kruhopisu sú oddelené v horizontálnej rovine hviezdičkami.

(3) Podniková pečať sa odtláča

a) modrou farbou,

b) embosovaním, ak ide o odtlačenie reliéfnej podnikovej pečate.

(4) Vyobrazenie odtlačku podnikovej pečate tvorí prílohu č. 2 tohto dekrétu.

(5) Vyobrazenie odtlačku reliéfnej podnikovej pečate tvorí prílohu č. 3 tohto dekrétu.

(6) Pečatidlá podnikovej pečate uchováva konateľ podniku (ďalej len „konateľ“).Čl. 3a
Podniková vlajka

(1) Podniková vlajka je štvorcového tvaru svetlomodrej farby, po okraji ktorej je obruba so striedavo bielymi a červenými pruhmi.

(2) Uprostred podnikovej vlajky je modrý empírový štít so zlatou architektonickou figúrou a zlatými ľaliami – to všetko rovnaké, ako v podnikovom znaku; nosičmi sú dvaja draci tmavozeleno bordovej farby so zašpicatenými chvostmi stojaci na točenici rovnakej farby.

(3) Nad štítom kurzívou modročervenou farbou vypísané obchodné meno podniku. Pod štítom a točenicami rovnakou farbou a rovnakým písmom kapitálkami vypísaný názov mesta Krupina.

(4) Farebné vyobrazenie podnikovej vlajky tvorí prílohu č. 4.Čl. 4

Používanie podnikových symbolov

(1) Podnikové symboly možno používať len takým spôsobom, aby toto ich použitie bolo vždy dôstojné a zodpovedajúce postaveniu podnikového symbolu.

(2) O použití podnikových symbolov rozhoduje konateľ.

 

Čl. 5

Spoločné ustanovenia

(1) Tento dekrét sa vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

(2) Zásady použitia podnikového znaku na služobnom ošatení zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“) vrátane tohto použitia na rovnošate zamestnanca povereného vlastnou ochranou podniku 1) ustanoví konateľ.

(3) Podnikové symboly sú zamestnaneckými dielami a požívajú ochranu podľa osobitného zákona. 2)

 

Čl. 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa ústredný predpis č. 42/2012 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení rozhodnutia č. 54/2012 Sp. o schválení reliéfneho pečatidla spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Čl. 7

Účinnosť

Tento dekrét nadobudol účinnosť 1. marca 2013.

Dekrét č. 34/2013 Sp., ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o., nadobudol účinnosť 6. mája 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 63, 64 a 67 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 50 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k dekrétu č. 17/2013 Sp.

 

FAREBNÉ VYOBRAZENIE PODNIKOVÉHO ZNAKU

 

Príloha č. 2 k dekrétu č. 17/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE ODTLAČKU PODNIKOVEJ PEČATE

 

Príloha č. 3 k dekrétu č. 17/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE ODTLAČKU RELIÉFNEJ PODNIKOVEJ PEČATE

 

Príloha č. 4 k dekrétu č. 17/2013 Sp. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE PODNIKOVEJ VLAJKY

 

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

9. máj 2013