Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

35

DEKRÉT

zo 7. mája 2013

o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa

mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont

Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

        

Podľa čl. 3 ods. 1 až 6 a čl. 4 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Preukaz zamestnanca spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) je podniková listina, ktorou zamestnanec podniku (ďalej len „zamestnanec“), ktorému bol preukaz zamestnanca (ďalej len „preukaz“) vydaný (ďalej len „držiteľ preukazu“), preukazuje svoju pracovnoprávnu príslušnosť k podniku a ktorým preukazuje aj ďalšie údaje obsiahnuté v preukaze.

(2) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, preukaz musí mať držiteľ preukazu pri sebe vždy vtedy, keď vykonáva pre podnik prácu, pracovnú činnosť, plní pracovné úlohy alebo vykonáva úkony v súvise s týmto plnením alebo pokiaľ sa zdržiava na pracovisku, v miestnosti, budove, objekte alebo priestore, ktoré sú vlastnené alebo užívané podnikom (ďalej len „podnikový objekt“).

 

§ 2

Vydanie preukazu

(1) Preukaz sa držiteľovi preukazu vydáva pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu k podniku, pred skončením platnosti doterajšieho preukazu, po nastaní neplatnosti doterajšieho preukazu alebo po strate či odcudzení doterajšieho preukazu.

(2) Náklady súvisiace s vydaním preukazu znáša podnik. Ak vzniknú držiteľovi preukazu, podnik mu ich refunduje do desiatich dní od predloženia príslušných účtovných dokladov.

 

§ 3

Fotografia tváre alebo nasnímanie tváre

(1) Držiteľ preukazu je povinný podrobiť sa odfoteniu tváre alebo nasnímaniu tváre prostredníctvom elektronického zariadenia v termíne určenom podnikom.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 nemusí držiteľ preukazu splniť, ak podniku doručí v termíne určenom podnikom dve ostré, neretušované farebné fotografie zhotovené na hladkom, bielom a lesklom polo kartóne z toho istého negatívu alebo zhotovené prístrojom so súčasnou expozíciou viacerými objektívmi rozmerov 3 x 3,5 cm, zobrazujúce skutočnú podobu držiteľa preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami.

(3) Jedna snímka tváre alebo fotografia je určená pre osobnú kartu 1) a druhá pre preukaz.

 

§ 4

Vyhotovenie preukazu

(1)  Preukaz sa vyhotovuje na počkanie z bieleho papiera rozmerov 8,9 x 10,2 cm s bledomodrou gilošovou ochrannou potlačou a s opticko-premenlivým prvkom (hologramom) na lícnej strane prelepeným cez ľavý dolný okraj fotografie tváre alebo nasnímanej podoby tváre.

(2)  Po vyhotovení preukaz vlastnoručným podpisom schváli konateľ podniku (ďalej len „konateľ“); vpravo od podpisu konateľa príde otlačok malej okrúhlej podnikovej pečiatky. Správnosť údajov uvedených v preukaze potvrdí napokon vlastnoručným podpisom držiteľ preukazu.

(3)  Po úkonoch uvedených v odseku 2 sa preukaz zataví do priehľadnej fólie horúcim laminovaním a odovzdá sa proti podpisu držiteľovi preukazu.

(4)  Vzor preukazu je uvedený v prílohe tohto dekrétu.

 

§ 5

Nosenie preukazu a jeho účel

(1) V pracovnom čase držiteľ preukazu nosí preukaz buď zavesený šnúrkou na krku alebo upevnený svorkou na hornej vrchnej vonkajšej časti služobného odevu, spravidla vľavo a vo výške pŕs.

(2) V mimopracovnom čase netreba dodržať zásadu uvedenú v odseku 1.

(3) Ak držiteľ preukazu preukaz zabudne, poskytne sa mu náhradná menovka.

(4) Nakoľko podnik zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená, účelom preukazu je predchádzanie tomuto nežiaducemu zaväzujúcemu konaniu; 2) rovnaký účel plní tiež náhradná menovka podľa odseku 3.

 

§ 6

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Prvé preukazy sa držiteľom preukazov vydajú do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

(2) Kým si držiteľ preukazu osobne neprevezme prvý preukaz, nie je povinný mať pri sebe preukaz ani potvrdenie.

(3) Na rozhodovanie konateľa týkajúce sa úseku preukazov sa rozhodovací poriadok podniku 3) nepoužije.

(4) Doručovanie písomností týkajúce sa preukazov sa uskutočňuje spôsobom podľa Zákonníka práce. 4)

(5) Tento dekrét sa nevzťahuje na identifikačný preukaz zamestnanca povereného výkonom vlastnej ochrany podniku, 5) ak bude podniku udelená príslušná právoplatná licencia. 6)

(6) Administratívnu, technickú, evidenčnú a ostatnú podpornú súčinnosť poskytuje pri vykonávaní tohto dekrétu Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o. 7) alebo konateľom písomne na to poverený zamestnanec. 8)

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

dekrét č. 5/2013 o preukazoch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp.

 

Čl. II

         Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp., dekrétu č. 11/2013 Sp. a dekrétu č. 26/2013 Sp. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 3 ods. 3 znie:

„(3) Zákaz ustanovený v odseku 2 sa v plnej miere vzťahuje aj na tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy.“.

 

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

 

3. V § 4 v odseku 2 v písm. d) v prvom bode sa vypúšťajú slová „spísanú a“.

 

4. V § 4 v ods. 2 v písm. d) v treťom bode sa vypúšťajú slová „spísaný a“.

 

5. V § 4 v ods. 2 v písm. d) v desiatom bode časť vety za bodkočiarkou znie: „túto osobnú účasť uchádzača možno odpustiť, iba ak to umožňuje osobitný dekrét alebo iný podnikový poriadok.“.

 

6. V § 11 v ods. 6 v písm. b) sa slová „podnikový preukaz“ nahrádzajú slovami „preukaz zamestnanca“.

 

7. Citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 15 znie: „Dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o.“.

 

8. V § 12 v ods. 1 v písm. w) sa slová „podnikovým preukazom“ nahrádzajú slovami „preukazom zamestnanca“.

 

9. V § 12 v ods. 1 v písm. x) sa slová „podnikového preukazu bezodkladne oznámiť riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „preukazu zamestnanca bezodkladne oznámiť podľa osobitného dekrétu riaditeľstvu, konateľovi alebo konateľom poverenému zamestnancovi, 15)“.

 

10. V § 29 odsek 6 znie:

„(6) Osoby podľa odseku 5 písm. a) a b) sa pred vykonaním kontroly vnášaných a vynášaných vecí preukážu platným preukazom a interný ochrankár sa pred vykonaním tejto kontroly preukáže osobitným identifikačným preukazom. 38) Externý ochrankár sa pred vykonaním tejto kontroly preukáže identifikačným preukazom 38) a písomným poverením konateľa. Osoby podľa odseku 5 písm. e) a f) sa pre vykonaním tejto kontroly preukážu platným preukazom zamestnanca 15) a písomným poverením konateľa.“.

 

Čl. III

Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

 

Čl. IV

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp., dekrétom č. 11/2013 Sp., dekrétom č. 26/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. V

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. mája 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) Tlačivo ŠEVT, a.s. číslo 30 105 9.

2)  § 16 Obchodného zákonníka.

3) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

4) § 38 Zákonníka práce.

5) § 54 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

6) § 62 zákona o súkromnej bezpečnosti.

7) Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

8) § 9 ods. 2 Zákonníka práce.

Príloha k dekrétu č. 35/2013 Sp.

 

VZOR PREUKAZU

(lícna strana)

 

preukaz licna strana

 

VZOR PREUKAZU

(rubová strana)

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

9. máj 2013