Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

34

DEKRÉT

z 2. mája 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 17/2013 Sp.

o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 3 ods. 6 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V čl. 1 v ods. 1 sa slová „podnikový znak a podniková pečať“ nahrádzajú slovami „podnikový znak, podniková pečať a podniková vlajka“.

 

2. Za čl. 3 vkladá sa nový čl. 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

Čl. 3a

Podniková vlajka

(1) Podniková vlajka je štvorcového tvaru svetlomodrej farby, po okraji ktorej je obruba so striedavo bielymi a červenými pruhmi.

(2) Uprostred podnikovej vlajky je modrý empírový štít so zlatou architektonickou figúrou a zlatými ľaliami – to všetko rovnaké, ako v podnikovom znaku; nosičmi sú dvaja draci tmavozeleno bordovej farby so zašpicatenými chvostmi stojaci na točenici rovnakej farby.

(3) Nad štítom kurzívou modročervenou farbou vypísané obchodné meno podniku. Pod štítom a točenicami rovnakou farbou a rovnakým písmom kapitálkami vypísaný názov mesta Krupina.

(4) Farebné vyobrazenie podnikovej vlajky tvorí prílohu č. 4.“.

 

3. Príloha č. 4 znie:

 

Príloha č. 4 k dekrétu č. 17/2013 Sp. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE PODNIKOVEJ VLAJKY

 

 

.“

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. III

Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

6. máj 2013