Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

33

DEKRÉT

z 2. mája 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi

Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

 

Podľa čl. 3 ods. 6 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. schvaľujem tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V § 1 písm. a) znie:

„a) ustanovujú pravidlá vyhlasovania zakladateľskej listiny, stanov, iných vnútropodnikových predpisov, rozhodnutí orgánov obchodnej spoločnosti Hont Medik (ďalej len „podnik“), ako aj niektorých ďalších textov vo verejnom podnikovom informačnom systéme:

1. v elektronickej forme na osobitnom webovom sídle podniku,

2. v písomnej forme,“.

 

2. V § 5 v ods. 1 sa na koniec dopĺňa táto veta: „Vydavateľom Spravodajcu je podnik.“.

 

3. V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Dňom vyhlásenia je deň uvedený na webovej stránke v pätovej časti vyhláseného textu ako deň zverejnenia príslušného textu; tento deň musí byť totožný s dňom vydania Spravodajcu v písomnej forme.“.

 

4. V § 6 v ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou, za ktorou sa dopĺňa tento text: „to platí primerane aj pre rozvrhnutie stránok písomnej formy Spravodajcu.“.

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

Čl. III

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 8/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. IV

Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

6. máj 2013