Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

32

 

ROZHODNUTIE

 

z 30. apríla 2013

 

o osobitnom pracovnom voľne s náhradou mzdy pre

zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. v roku 2013

 

Podľa § 1 ods. 6, § 9 ods. 1, § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce a § 28 ods. 2 až 4 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (ďalej len „pracovný poriadok“) prijímam toto písomné rozhodnutie:

 

§ 1

(1) Ak pracovný poriadok neustanovuje niečo iné, patrí každému zamestnancovi spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, a to za

a) nasledovné dni štátnych sviatkov a sviatkov, ktoré sú ďalším dňom pracovného pokoja okrem nedieľ:

1. Deň Ústavy Slovenskej republiky; pracovné voľno s náhradou mzdy za tento sviatok patrí zamestnancom podniku (ďalej len „zamestnanec“) v pondelok – 2. septembra 2013,

2. Sedembolestná Panna Mária; pracovné voľno s náhradou mzdy za tento sviatok patrí zamestnancom v piatok – 20. septembra 2013,

3. Deň boja za slobodu a demokraciu; pracovné voľno s náhradou mzdy za tento sviatok patrí zamestnancom v piatok – 15. novembra 2013,

b) významný podnikový deň, 1) ktorý pripadol na sobotu alebo nedeľu a ktorým je:

1. Medzinárodný deň sestier; za tento významný podnikový deň patrí zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy v utorok – 30. apríla 2013,

2. deň zapísania predmetu činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria – do obchodného registra; za tento významný podnikový deň patrí zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy v piatok – 6. septembra 2013,

3. deň vzniku podniku; za tento významný podnikový deň patrí zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy v piatok – 20. decembra 2013.

(2) Ak pracovný poriadok neustanovuje inak, pracovné voľno s náhradou mzdy patrí každému zo zamestnancov právo na pracovné voľno s náhradou mzdy za významný podnikový deň, ktorým je deň začatia prevádzkovania predmetu činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria, a to v utorok – 1. októbra 2013.

(3) Pracovné voľno s náhradou mzdy podľa odsekov 1 a 2 patrí iba zamestnancom,

a) ktorí sú k podniku v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou, 2)

b) ktorým nebola počas predchádzajúcich šiestich mesiacov predo dňom, v ktorom by im inak patril nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, uložená žiadna sankcia za porušenie pracovnej disciplíny; 3) to neplatí, ak sa na zamestnanca, ktorému bola uložená takáto sankcia, v dôsledku rozhodnutia konateľa podniku (ďalej len „konateľ“) o generálnom pardone 4) povinne hľadí akoby mu táto sankcia uložená nebola, ktorý má rovnaký nárok na pracovné voľná s náhradou mzdy ako zamestnanec, ktorému počas šiestich mesiacov predo dňom pracovného voľna s náhradou mzdy nebola uložená žiadna sankcia za porušenie pracovnej disciplíny. 5)

 

§ 2

(1) Skutočnosť, že zamestnancovi patrí nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 1, oznámi mu konateľ písomným oznámením.

(2) Písomné oznámenie konateľa podľa odseku 1 sa doručuje do vlastných rúk zamestnanca, ktorého sa týka. Na toto doručovanie a nastanie jeho účinkov sa použijú príslušné ustanovenia Zákonníka práce o doručovaní. 6)

 

§ 3

(1) V sporných prípadoch rozhoduje o nároku zamestnanca na pracovné voľno s náhradou mzdy uvedené v § 1 konateľ písomným rozhodnutím.

(2) Na rozhodovanie konateľa podľa odseku 1 sa rozhodovací poriadok podniku nepoužije; 7) príslušné písomné rozhodnutia konateľa sú právoplatné, vykonateľné a nemožno voči nim podávať žiadne odvolania.

(3) Doručovanie a nastanie jeho účinkov v prípade písomných rozhodnutí konateľa vydaných podľa odseku 1 sa spravuje ustanoveniami Zákonníka práce o doručovaní. 6)

(4) Zastupovanie podnikového zdravotníckeho zariadenia ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 8) počas dočasnej neprítomnosti zamestnancov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi podľa osobitného predpisu 9) počas pracovného voľna s náhradou mzdy uvedeného v § 1 zabezpečí konateľ.

(5) Toto rozhodnutie sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

§ 4

            Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1) Dekrét č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 27/2013 Sp.

2) § 42 Zákonníka práce.

3) § 28 ods. 1 a 2 pracovného poriadku.

4) § 18 ods. 3 pracovného poriadku.

5) § 28 ods. 3 pracovného poriadku.

6) § 38 Zákonníka práce.

7) § 3 ods. 2 dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

8) § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

30. apríl 2013