Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

31

 

DEKRÉT

 

z 30. apríla 2013

 

o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

 

Podľa čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) a g) Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len "stanovy") ustanovujem:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Týmto dekrétom sa vydáva finančný plán spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) na rok 2013.

(2) Finančný plán podniku (ďalej len „finančný plán“) na rok 2013 zohľadňuje ustanovenia osobitného dekrétu týkajúceho sa tvorby finančného plánu 1) vrátane záväzných limitov. 2)

 

§ 2

Príjmová zložka

(1) Celkové príjmy podniku pre rok 2013 určujú sa sumou 71 000 euro.

(2) Z celkových príjmov podľa odseku 1

a) príjmy z predaja služieb tvoria 70 000 euro,

b) ostatné príjmy sa určujú vo výške 1 000 euro.

(3) Celkové príjmy podľa odseku 1 možno pri dodržaní záväzných pravidiel hospodárskej súťaže 3) zvýšiť bez obmedzenia.

(4) Rozčlenenie celkových príjmov podniku uvedené v odseku 2 môže upraviť rozhodnutím konateľ podniku (ďalej len „konateľ“).

 

§ 3

Celkové výdavky, schodok a pokrytie schodku

(1) Celkové výdavky podniku pre rok 2013 sa určujú sumou 81 400 euro.

(2) Rozčlenenie celkových výdavkov uvedených tvorí prílohu č. 1 tohto dekrétu; toto rozčlenenie môže meniť konateľ rozhodnutiami, ktoré sa vyhlasujú v Spravodajcovi plným znením.

(3) Rozhodnutiami konateľa podľa odseku 2 nemožno porušiť záväzné limity finančného plánu 2) vrátane záväzných limitov ustanovených týmto dekrétom.

(4) Maximálna výška schodku činí 10 400 euro. 4) Tento schodok možno zvýšiť podľa § 6 ods. 2 a znížiť tým istým spôsobom, ako aj zvýšením celkových príjmov podľa § 2 ods. 3, použitím nevyčerpanej časti rezervy konateľa podľa § 4 ods. 4, použitím nevyčerpanej časti príspevku na rozvojové projekty (ďalej len „rozvojový príspevok“) podľa § 4 ods. 6 alebo tiež použitím nevyčerpanej sumy uvedenej v § 5 ods. 1, a to spôsobom podľa § 5 ods. 2.

(5) Schodok finančného plánu sa pokryje

a) bezúročnou peňažnou pôžičkou jediného spoločníka podniku (ďalej len "jediný spoločník") vo výške 6 500 euro poskytnutou podniku na obdobie desiatich rokov formou zmluvy o pôžičke 5) uzatvorenej medzi jediným spoločníkom a podnikom 18. februára 2013,

b) v sume 2 900 euro bankovým úverom 6) na desať rokov alebo formou povoleného prečerpania umožňujúcou podniku disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku podnikového účtu v banke, prípadne i kombináciou oboch spôsobov,

c) v sume 1 000 euro zmenkami 7) a zamestnaneckými obligáciami 8) vydanými podnikom.

(6) Rozčlenenie pokrytia schodku finančného plánu podľa odseku 5 písm. b) a c) môže upraviť konateľ rozhodnutím, ktoré sa povinne vyhlási v Spravodajcovi plným znením.

 

§ 4

Rozvojový príspevok a rezerva konateľa

(1) Rozvojový príspevok sa určuje sumou 7 800 euro a rezerva konateľa sumou 3 469 euro. Rozvojový príspevok a rezerva konateľa sa na účely tohto dekrétu považujú za záväzné limity finančného plánu, ktorých výšku možno meniť iba spôsobom podľa ustanovenia § 7 ods. 2.

(2) Hlavné účely použitia rozvojového príspevku a rezervy konateľa tvoria prílohu č. 2 tohto dekrétu. Ďalšie účely použitia rozvojového príspevku a rezervy konateľa môže ustanoviť konateľ osobitnou smernicou; podmienkou jej platnosti je jej vyhlásenie v Spravodajcovi plným znením.

(3) Nevyčerpaná časť rezervy konateľa a nevyčerpaná časť rozvojového príspevku zúčtovaná k 31. januáru 2014 sa použijú na zníženie schodku.

(4) Ak schodku niet, nevyčerpaná časť rozvojového príspevku a nevyčerpaná časť rezervy konateľa sa zúčtujú štandardným postupom.

 

§ 5

Dlhodobé záväzky a návratné zdroje financovania

(1) Na splátky dlhodobých záväzkov podniku a úhradu návratných zdrojov financovania podniku z prijatých úverov, pôžičiek a iných návratných finančných výpomocí 6) vrátane zmeniek 7) a zamestnaneckých obligácií 8) vydaných podnikom sa určuje suma 6 288 euro, ktorá sa na účely tohto dekrétu považuje za záväzný limit finančného plánu, ktorej výšku možno meniť iba spôsobom ustanoveným v § 7 ods. 2.

(2) Nevyčerpaný zvyšok sumy uvedenej v odseku 1 zúčtovaný k 31. januáru 2014 sa použije na zníženie schodku. Ak schodku niet, tento nevyčerpaný zvyšok tejto sumy sa zúčtuje štandardným spôsobom.

 

§ 6

Záverečný účet podniku a kontrolná pôsobnosť

(1) Záverečný účet podniku schvaľuje rozhodnutím valné zhromaždenie podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“) spravidla súčasne so schválením individuálnej ročnej účtovnej závierky podniku za rok 2013, najneskôr však aspoň päť pracovných dní pred posledným dňom lehoty, v ktorej je podnik povinný uložiť v registri účtovných závierok zostavenú túto ročnú individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 podľa osobitného zákona. 9)

(2) Kontrolná pôsobnosť týkajúca sa dodržiavania finančného plánu je právomocou a súčasne i povinnosťou konateľa. Pri vykonávaní tejto jeho pôsobnosti poskytuje mu potrebnú súčinnosť podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vedením účtovníctva podniku (ďalej len „účtovná kancelária“);  10) tým zostáva nedotknutá kontrolná pôsobnosť valného zhromaždenia. 11)

 

§ 7

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Do celkových

a) príjmov podniku určených finančným plánom sa započítajú tiež príjmy získané podnikom od 1. januára 2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu,

b) výdavkov podniku určených finančným plánom sa započítajú tiež výdavky vynaložené podnikom od 1. januára 2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

(2) Celkové výdavky a záväzné limity finančného plánu možno meniť iba novelizáciou tohto dekrétu, zrušením tohto dekrétu a jeho nahradením dekrétom novým alebo rozhodnutím valného zhromaždenia. 12)

(3) O čerpaní prostriedkov finančného plánu rozhoduje výlučne konateľ. Rovnako výlučne konateľ je oprávnený rozhodovať veci týkajúce sa príjmov a výdavkov finančného plánu a ostatných záležitostí súvisiacich s finančným plánom, okrem prípadov, ak zákon, tento dekrét alebo osobitný dekrét neustanovuje alebo neustanoví niečo iné.

(4) Súčinnosť pri rozhodovaní podľa odseku 3 a ostatných ustanovení tohto dekrétu povinne poskytuje konateľovi účtovná kancelária.

(5) Na rozhodovanie konateľa a valného zhromaždenia vo veciach finančného plánu sa rozhodovací poriadok podniku 13) nepoužije.

(6) Na vykonanie tohto dekrétu môže konateľ vydávať aj iné, než v tomto dekréte výslovne uvedené rozhodnutia alebo smernice, ak nimi spresní týmto dekrétom už upravené záležitosti. Podmienkou platnosti uvedených smerníc a rozhodnutí je ich vyhlásenie aspoň formou oznámenia o ich prijatí v Spravodajcovi.

(7) Tento dekrét treba doručiť do vlastných rúk každému zo zamestnancov. 14)

(8) Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi plným znením. 15)

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa dekrét č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 v znení dekrétu č. 18/2013 Sp. a dekrétu č. 20/2013 Sp.

 

§ 9

Účinnosť

 

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 

Poznámky pod čiarou:

1) Dekrét č. 23/2013 Sp. o tvorbe finančného plánu spoločnosti Hont Medik s.r.o.

2) § 5 dekrétu č. 23/2013 Sp.

3) § 41 Obchodného zákonníka.

4) § 5 ods. 6 dekrétu č. 23/2013 Sp.

5) § 657 a 658 Občianskeho zákonníka.

6) Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) a § 5 písm. b) zákona č. 483/2002 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 21 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.  

9) § 23a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

10) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Čl. 6 ods. 1 písm. c) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení.

12) Čl. 6 ods. 1 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení.

13) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

14) § 38 Zákonníka práce.

15) § 3 ods. 1 písm. b) piaty bod dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

 

Príloha č. 1 k dekrétu č. 31/2013 Sp.

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH VÝDAVKOV

 

Druh výdavku

Suma

(v euro)

Percentné

vyjadrenie

Mzdové náklady – hrubé mzdy a hrubé dohodové odmeny

32 256,00

39,63 %

Sociálne odvody a zdravotné odvody

11 422,20

14,03 %

Daňové povinnosti z miezd a z dohodových odmien

4 029,98

4,95 %

Ostatné daňové povinnosti a zákonné poplatky

2 240,00

2,84 %

Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu

354,82

0,44 %

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

10 888,00

13,38 %

Rozvojový príspevok

7 800,00

9,58 %

Rezerva konateľa

3 469,00

4,26 %

Splátky dlhodobých záväzkov a iných návratných výpomocí

6 288,00

7,72 %

Poistenie zodpovedností za škodu

1 540,00

1,89 %

Výdavky na administratívne a technicko-hospodárske zabezpečenie činnosti orgánov podniku, organizačných zložiek podniku a prevádzkarní

1 040,00

1,28 %

Spolu

81 400,00

100 %

 

Príloha č. 2 k dekrétu č. 31/2013 Sp.

 

A. HLAVNÉ ÚČELY POUŽITIA ROZVOJOVÉHO PRÍSPEVKU

 

  1. Rozvojový príspevok možno primárne použiť na účely osobitného odmenenia zamestnanca vrátane zamestnanca činného pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovnej činnosti za zreteľa hodný príspevok na hospodárskom úspechu podniku.
  2. Najviac 50 % rozvojového príspevku možno ďalej použiť v rámci vypísania dopytového konania pre podnikajúce fyzické osoby alebo právnické osoby týkajúceho sa zadania dopytu na komplexné spracovanie projektu rozvoja podniku. Tohto dopytového konania sa nemôžu zúčastniť zamestnanci ani iné fyzické osoby, ktoré sú k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ich možno zaväzovať aj stanovami.
  3. Dopytového konania podľa druhého bodu sa ďalej nemôžu zúčastniť fyzické osoby ani právnické osoby, ktoré

a)  podali na podnik, na konateľa alebo na jediného spoločníka žalobu, trestné oznámenie alebo inú sťažnosť,

b)  majú voči podniku neuhradenú podlžnosť prevyšujúcu 3 euro,

c)  spôsobili podniku alebo jedinému spoločníkovi akúkoľvek škodu alebo inú ujmu,

d)  sú nedôveryhodné; o tom, že osoba je nedôveryhodná, rozhoduje konateľ.

  1. Ďalej možno rozvojový príspevok použiť na akontáciu lízingu motorového vozidla zakúpeného podnikom.
  2. Na poskytnutie rozvojového príspevku ani jeho časti nie je právny nárok.

 

 

B. HLAVNÉ ÚČELY POUŽITIA REZERVY KONATEĽA

 

  1. Rezerva konateľa (ďalej len „rezerva“) primárne slúži na úhradu škôd vzniknutých podniku havarijnou situáciou alebo inou nečakanou mimoriadnou udalosťou.
  2. Z rezervy možno ďalej uhrádzať hlavne

a) náklady na právne služby v prípade žaloby podanej na podnik alebo trestného oznámenia podaného na podnik, spoločníka alebo konateľa,

b) nečakaný výpadok príjmov podniku.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

30. apríl 2013