Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

30

 

ÚPLNÉ ZNENIE DEKRÉTU

č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o.

vyhlasuje úplné znenie dekrétu č. 14/2013 Sp.

o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.,

ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných

dekrétom č. 27/2013 Sp. 

 

DEKRÉT

o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa ustanovení § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. 1

Významnými dňami spoločnosti Hont Medik s.r.o. sú

a) 12. máj – Medzinárodný deň sestier,
b) 7. september – deň zapísania predmetu činnosti spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria – do obchodného registra,
c) 1. október – deň začatia prevádzkovania predmetu činnosti spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria,
d) 22. december – deň vzniku spoločnosti Hont Medik s.r.o.


 

Čl. 2

(Vypustený dekrétom č. 27/2013 Sp.; účinnosť od 1. mája 2013.)


 

Čl. 3
 

Tento dekrét nadobudol účinnosť 1. marca 2013.

 

Dekrét č. 27/2013 Sp., ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

a) nadobudol platnosť dňom vyhlásenia, t.j. 24. apríla 2013,

b) nadobúda účinnosť 1. mája 2013.


 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámka pod čiarou: vypustená dekrétom č. 27/2013 Sp.; účinnosť od 1. mája 2013.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

24. apríl 2013