3

 

DEKRÉT

 

z 31. decembra 2012

 

o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

   Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa ustanovení § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 10 ods. 2, ods. 3 písm. d) štvrtý bod, čl. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 (ďalej len „zakladateľská listina“) a čl. 3 ods. 1 až 4 písomného rozhodnutia č. 52/5012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“), ustanovujem:

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Predmet, rozsah a záväznosť úpravy

(1) Týmto dekrétom sa určujú pravidlá prevádzkovania vlastnej ochrany spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) a ustanovujú sa niektoré ďalšie záležitosti na tomto úseku.

(2) Tento dekrét zaväzuje podnik a

a) každého uchádzača o zamestnanecké pracovné miesto zamestnanca vlastnej ochrany podniku (ďalej len „uchádzač“),

b) zamestnanca podniku (ďalej len „zamestnanec“) povereného výkonom vlastnej ochrany podniku (ďalej len „ochrankár“),

c) každú osobu vo veciach oprávnení ochrankára podľa osobitného zákona 1) vrátane oprávnenia na vykonanie zásahu, 2)

d) každého zamestnanca vo veciach oprávnení ochrankára plynúcich zo stanov, 3) z tohto dekrétu a z osobitného dekrétu, s výnimkou oprávnení uvedených v písm. c).

(3) Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa do dňa právoplatnosti podniku udelenej licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany 4) použije, iba ak to výslovne vyplýva z tohto dekrétu, pričom po tomto dni v plnom rozsahu.

(4) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa do dňa právoplatnosti podniku udelenej licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany 4) nepoužije vôbec a po tomto dni v plnom rozsahu.

(5) Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa použije odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

 

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dekrétu rozumie sa

a) konateľom konateľ podniku a štatutárny orgán podniku,

b) valným zhromaždením vykonávanie pôsobnosti valného zhromaždenia podniku jediným spoločníkom podniku (ďalej len „spoločník“), 5)

c) osobou v podniku každá fyzická osoba, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ju možno zaväzovať zakladateľskou listinou a stanovami,

d) rozkazom konateľa vykonávací vnútropodnikový predpis vydaný na vykonanie tohto dekrétu,

e) personálnym rozkazom konateľa pracovné úlohy a záväzné pokyny uložené alebo určené ochrankárovi a na úseku výberového konania podľa písm. m) aj uchádzačovi, ktorými konateľ organizuje, riadi a kontroluje prácu ochrankára alebo ktorými určuje podrobnosti týkajúce sa výberového konania uchádzača,

f) telesnou zdatnosťou súhrn fyzických daností a získaných zručností, ktoré je povinný:

1. splniť každý uchádzač za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto dekrétom, ako aj spresnených rozkazmi a personálnymi rozkazmi konateľa podľa písm. d) a e),

2. preukazovať ochrankár pravidelne v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto dekrétom, inými vnútropodnikovými predpismi, rozkazmi a personálnymi rozkazmi konateľa,

g) utužovaním telesnej zdatnosti ochrankára povinnosť ochrankára zúčastňovať sa v rozsahu ustanovenom týmto dekrétom, ako aj rozkazmi a personálnymi rozkazmi konateľa vydanými na vykonanie tohto dekrétu na činnostiach utužujúcich telesnú zdatnosť ochrankára,

h) vlastnou ochranou podniku strážna služba, a to:

1. ochrana majetku podniku na verejne prístupnom mieste,

2. ochrana majetku podniku na inom než verejne prístupnom mieste,

3. ochrana osoby (ďalej len „chránená osoba“),

4. zabezpečovanie poriadku na rokovaní orgánov podniku a rozhodovaní na to oprávnených osôb v podniku vrátane rozhodovania spoločníka podľa písm. b),

i) zamestnancom okrem fyzickej osoby v pracovnom pomere k podniku založenom pracovnou zmluvou 6) aj každá fyzická osoba činná pre podnik na základe príslušnej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 7)

j) zamestnancom riaditeľstva zamestnanec zaradený na Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o. podľa osobitného dekrétu, 8)

k) zákonom o súkromnej bezpečnosti zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,

l) vykonávacou vyhláškou vyhláška Ministerstva vnútra č. 645/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,

m) výberovým konaním výberové konanie na obsadenie pracovného miesta (pracovnej pozície) ochrankára podľa tohto dekrétu a pracovného poriadku podniku (ďalej len „pracovný poriadok"), 9) ako aj za podmienok spresnených personálnymi rozkazmi konateľa,

n) podnikovým objektom objekty, budovy a priestory vlastnené alebo užívané podnikom,

o) chráneným objektom priestor v podnikovom objekte, do ktorého je zakázaný vstup:

1. nepovolaným osobám; nepovolanou osobou nikdy nie je ochrankár, zamestnanec riaditeľstva, konateľ, likvidátor podniku (ďalej len „likvidátor“), ani spoločník,

2. zamestnancom iným, než ochrankár, zamestnanec riaditeľstva, konateľ, likvidátor a než spoločník,

p) chráneným miestom miestnosť v podnikovom objekte, do ktorej je zakázaný vstup:

1. nepovolaným osobám; nepovolanou osobou nikdy nie je ochrankár, zamestnanec riaditeľstva, konateľ, likvidátor ani spoločník,

2. zamestnancom iným, než ochrankár, zamestnanec riaditeľstva, konateľ, likvidátor a než spoločník,

q) vyhlasovaním zverejňovanie zakladateľskej listiny, stanov, dekrétov, rozhodnutí orgánov podniku vrátane rozkazov a personálnych rozkazov konateľa a ostatných vnútropodnikových predpisov v osobitnom verejnom podnikovom informačnom systéme v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. 10) na osobitnom webovom sídle. 11)

 

§ 3

Výnimky a doručovanie

(1) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa použijú iba tie ustanovenia rozhodovacieho poriadku podniku, 12) ktoré sa týkajú povinnej účasti ochrankára na rokovaniach orgánov podniku a na rozhodovaní a iných úkonoch robených na to oprávnenými osobami v podniku.

(2) Na účely odseku 1 každé rozhodnutie konateľa vrátane každého rozkazu konateľa a každého personálneho rozkazu konateľa je

a) v súlade s právnymi predpismi, až kým súd alebo iný správny orgán právoplatne nerozhodne inak,

b) vykonateľné, platné odo dňa jeho schválenia a účinné najneskôr odo dňa doručenia do vlastných rúk tomu, komu je určené alebo nastania účinkov tohto doručenia, pričom sa nemožno voči nemu odvolávať.

(3) Doručovanie pracovnoprávnych listín a dokumentov a nastanie jeho účinkov uchádzačom a ochrankárovi sa spravujú Zákonníkom práce 13) aj v prípade, o ktorom to nie je v tomto dekréte výslovne ustanovené.

(4) Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikom a ochrankárom spravujú sa pracovným poriadkom, iba ak tento dekrét neustanovuje inak.

 

DRUHÁ ČASŤ

UCHÁDZAČI A VÝBEROVÉ KONANIE

 

§ 4

Uchádzači

(1) Uchádzačom môže byť výlučne štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 19 rokov, je v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony, ak súčasne spĺňa podmienky

a) bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a spoľahlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,

b) odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a vykonávacej vyhlášky; tým zostáva nedotknuté ustanovenie odseku 2,

c) telesnej zdatnosti ustanovené týmto dekrétom a spresnené rozkazmi a personálnymi rozkazmi konateľa.

(2) S uchádzačom, ak splní podmienky podľa zákona o službách súkromnej bezpečnosti uvedené v odseku 1 písm. a), pričom súčasne ako najlepší splní podmienky telesnej zdatnosti podľa odseku 1 písm. c), podnik uzatvorí pracovný pomer na dobu určitú – najviac na jeden rok – počas ktorej tento na dobu určitú prijatý ochrankár

a) nie je oprávnený plniť úlohy vlastnej ochrany podľa zákona o službách súkromnej bezpečnosti ani vykonávať zásahy,

b) je povinný splniť podmienky odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b),

c) je oprávnený a povinný vykonávať úlohy a povinnosti podľa § 9.

(3) Pracovný pomer na dobu určitú podľa odseku 2 nemožno viac predĺžiť ani opätovne dohodnúť.

(4) Podmienky bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti, spoľahlivosti, ako aj odbornej spôsobilosti vrátane formy ich overovania ustanovujú osobitné predpisy 14) a podmienky overovania telesnej zdatnosti uchádzača určí konateľ personálnym rozkazom, ktorý sa povinne vyhlasuje plným znením; 10) tým zostávajú nedotknuté ustanovenia § 5 a 6.

 

§ 5

Základné podmienky overovania telesnej zdatnosti uchádzača

(1) Overovania splnenia podmienok telesnej zdatnosti je povinný osobne sa zúčastniť každý z uchádzačov. Túto povinnosť možno odpustiť iba uchádzačovi, ktorý bol profesionálnym športovcom alebo ktorého telesná zdatnosť je zjavná, a to na základe písomného rozhodnutia konateľa.

(2) Pred začatím overovania telesnej zdatnosti uchádzača je každý uchádzač povinný

a) absolvovať lekárske vyšetrenie a predložiť konateľovi alebo zamestnancovi poverenému konateľom lekársky posudok, 15) z ktorého vyplynie, že sa uchádzač môže zúčastniť overovania telesnej zdatnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto dekrétom a spresnených personálnym rozkazom konateľa,

b) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva konateľ alebo konateľom na to písomne povereným zamestnancom riaditeľstva alebo iným písomne povereným zamestnancom, aby sa zistilo, či uchádzač nie je pod vplyvom:

1. alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; 16) omamnými látkami a psychotropnými látkami sú na tento účel tieto látky ustanovené v prílohách osobitného zákona 17) vrátane zoznamu vyňatých prípravkov, 18)

2. zakázaných dopingových látok podľa Zoznamu zakázaných látok a metód vydaného Radou Európy a Svetovou antidopingovou agentúrou. 19)

(3) Vyšetrenie vykonávané podľa odseku 2 písm. b) so zameraním na zistenie, či uchádzač nie je pod vplyvom

a) alkoholu, sa vykonáva orientačnou dychovou skúškou na zistenie množstva alkoholu vo vydychovanom vzduchu uchádzača,

b) omamných látok, psychotropných látok alebo zakázaných dopingových látok, sa vykonáva vyšetrením vzorky moču.

(4) Uchádzač je povinný podrobiť sa vyšetreniu podľa odseku 2 a 3 kedykoľvek počas priebehu overovania uchádzačovej telesnej zdatnosti, ak mu to prikáže konateľ alebo konateľom na to písomne poverený zamestnanec riaditeľstva alebo iný poverený zamestnanec.

(5) Konateľ alebo konateľom na to písomne poverený zamestnanec riaditeľstva alebo iný poverený zamestnanec neumožní účasť na overovaní telesnej zdatnosti uchádzačovi,

a) ktorý podľa záverov lekárskeho posudku [odsek 2 písm. a)] nie je spôsobilý sa tohto overovania zúčastniť,

b) ktorému vyšetrením podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 4 bude zistené, že je pod vplyvom alkoholu, omamnej látky, psychotropnej látky alebo zakázanej dopingovej látky.

(6) Konateľ alebo konateľom na to písomne poverený zamestnanec riaditeľstva alebo iný poverený zamestnanec vylúči z ďalšieho priebehu overovania telesnej zdatnosti uchádzača, ktorému vyšetrením podľa odseku 4 bude zistené, že je pod vplyvom alkoholu, omamnej látky, psychotropnej látky alebo zakázanej dopingovej látky. Takýto uchádzač je hodnotený celkovým hodnotením „nevyhovujúci“.

(7) Rovnako celkovým hodnotením „nevyhovujúci“ je hodnotený aj uchádzač, ktorý sa odmietne podrobiť vyšetreniu podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 4.

(8) Overovanie telesnej zdatnosti uchádzačov pozostáva z disciplín, ktoré určí konateľ personálnym rozkazom. Personálnym rozkazom konateľa sa súčasne ustanovia aj limity a bodové hodnotenia pre hodnotenie týchto disciplín; tým zostávajú nedotknuté ustanovenia § 6.

 

§ 6

Zásady celkového hodnotenia overovania telesnej zdatnosti uchádzačov

(1) Okrem prípadu podľa § 5 ods. 6 a 7 je celkovým hodnotením „nevyhovujúci“ povinne hodnotený uchádzač, ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastní osobne na overovaní telesnej zdatnosti alebo na ktorejkoľvek z disciplín tohto overovania, okrem ak mu bude podľa § 5 ods. 1 udelená výnimka písomným rozhodnutím konateľa.

(2) O ospravedlnení neúčasti na overovaní telesnej zdatnosti alebo ktorejkoľvek jeho časti rozhoduje písomne konateľ na základe písomnej žiadosti uchádzača, ktorá musí byť podniku doručená ešte pred začatím príslušného overovania alebo jeho časti.

(3) Ak konateľ písomným rozhodnutím neúčasť uchádzača na overovaní telesnej zdatnosti alebo jeho časti

a) neospravedlní, uchádzač je z tohto overovania alebo z jeho príslušnej časti povinne hodnotený hodnotením „nevyhovujúci“,

b) ospravedlní, uchádzač nie je z tohto overovania alebo z tejto jeho časti hodnotený, pričom je povinný zúčastniť sa tohto overovania alebo tejto jeho časti v náhradnom termíne určenom v tomto písomnom rozhodnutí konateľa; jednému uchádzačovi v rámci jedného a toho istého overovania telesnej zdatnosti možno určiť najviac jeden takýto náhradný termín.

(4) Ak sa uchádzač nezúčastní v prípade uvedenom v odseku 3 písm. b) overovania telesnej zdatnosti alebo jeho časti v náhradnom konateľom písomne určenom termíne, je povinne z tohto overovania alebo z tejto jeho časti hodnotený ako „nevyhovujúci“.

(5) Ak hodnotenie uchádzača z ktorejkoľvek časti overovania telesnej zdatnosti znie „nevyhovujúci“, celkové hodnotenie overovania telesnej zdatnosti tohto overovania pre tohto uchádzača je „nevyhovujúci“, a to bez ohľadu na dôvod.

(6) S uchádzačom, ktorého celkové hodnotenie bez ohľadu na dôvod je „nevyhovujúci“, je zakázané uzatvoriť pracovnú zmluvu na výkon práce ochrankára.

(7) Uchádzač, ktorému bude rozhodnutím konateľa udelená výnimka podľa § 5 ods. 1, je hodnotený celkovým hodnotením "vyhovujúci".

 

TRETIA ČASŤ

UTUŽOVANIE TELESNEJ ZDATNOSTI A JEJ OVEROVANIE

 

§ 7

Utužovanie telesnej zdatnosti

(1) Podnik je povinný vytvoriť ochrankárovi podmienky pre utužovanie telesnej zdatnosti ochrankára (ďalej len „utužovanie telesnej zdatnosti“). Povinnosť zúčastňovať sa na utužovaní telesnej zdatnosti sa vzťahuje na ochrankára, a to podľa personálneho rozkazu konateľa.

(2) Zásady utužovania telesnej zdatnosti ustanoví personálny rozkaz konateľa tak, aby ochrankár mal povinnosť zúčastňovať sa na ňom v pracovnom čase a v rozsahu 12 hodín mesačne.

(3) Neospravedlnená neúčasť na utužovaní telesnej zdatnosti sa pokladá za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, za ktoré možno uložiť sankciu, ktorou je písomné upozornenie na možnosť výpovede. 20)

 

§ 8

Overovanie telesnej zdatnosti ochrankára

(1) Ochrankár je povinný pravidelne a osobne sa zúčastňovať overovania jeho telesnej zdatnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto dekrétom, ako aj rozkazom alebo personálnym rozkazom konateľa.

(2) Osobná účasť ochrankára na overovaní jeho telesnej zdatnosti podľa odseku 1, ako aj dosiahnutie celkového hodnotenia tohto overovania prinajmenšom „vyhovujúci“, je požiadavkou na riadny výkon práce ochrankára určenom podnikom v tomto dekréte a prípadne aj rozkaze alebo v personálnom konateľa.

(3) Ak z personálneho rozkazu konateľa nevyplynie

a) povinnosť častejšieho overovania telesnej zdatnosti ochrankára, toto overovanie sa uskutoční najmenej raz za rok, nie však častejšie ako dvakrát ročne,

b) niečo iné, na overovanie telesnej zdatnosti ochrankára a na jeho hodnotenie použijú sa ustanovenia na toto overovanie a jeho hodnotenie vzťahujúce sa na uchádzača vrátane príslušných rozkazov alebo aj personálnych rozkazov konateľa.

(4) Odsek 3 sa použije aj na ospravedlňovanie neúčasti ochrankára na overovaní jeho telesnej zdatnosti s tým rozdielom, podľa ktorého túto jeho neúčasť podnik povinne ospravedlní v prípadoch prekážok práci na strane ochrankára, za ktoré má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj účasti

a) na rekondičnom pobyte a na povinnej lekárskej prehliadke,

b) na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov,

c) súvisiacej:

1. s plnením brannej povinnosti a úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách,

2. s dôležitými osobnými prekážkami v práci, za ktoré je podnik povinný poskytnúť zo zákona ochrankárovi náhradu mzdy, avšak s výnimkou prípadu dovolenky.

(5) Na účely overovania telesnej zdatnosti ochrankára je ochrankár povinný zúčastniť sa tohto overovania i v čase, v ktorom mu bol dočasne prerušený výkon práce. 21)

(6) Ak sa ochrankár bez ospravedlnenia alebo v prípade, ak jeho žiadosť o ospravedlnenie vo veci neúčasti na povinnom overovaní jeho telesnej zdatnosti bude zamietnutá, je možné, aby ho konateľ písomne vyzval na odstránenie nedostatkov plynúcich z neuspokojivého plnenia jeho pracovných úloh a určil mu primeraný čas na toto ich odstránenie 22) alebo písomne upozornil na možnosť výpovede. 20)

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA, POVINNOSTI A OBMEDZENIA OCHRANKÁRA

 

§ 9

Oprávnenia a povinnosti do vydania licencie

(1) Do právoplatnosti licencie udelenej podniku na výkon vlastnej ochrany podniku 4) je ochrankár oprávnený

a) poskytovať informácie návštevám a navigovať ich v podnikových objektoch,

b) kontrolovať dochádzku zamestnancov,

c) vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska v rozsahu a za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku,  23)

d) evidovať návštevy, viesť knihu návštev, pri príchode po overení totožnosti návštevníka vydávať mu návštevný lístok, odprevádzať ho za navštíveným zamestnancom a pri odchode návštevníka od neho návštevný lístok preberať,

e) plniť úlohy kľúčovej služby; v tom uchovávať kľúče od uzamykateľných miestností, kovových a iných skríň, stolných alebo iných zásuviek v podnikových objektoch,

f) pôsobiť pri náležitom zabezpečovaní utajenia utajovaných skutočností a jeho kontrole; utajovanou skutočnosťou sa na účely tohto dekrétu rozumie každá skutočnosť tvoriaca obchodné tajomstvo podniku, skutočnosť, ktorú sa podnik zmluvne zaviazal utajovať, skutočnosť alebo dôverná informácia, ktorej prezradenie cudzej osobe by mohlo spôsobiť podniku ujmu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy spoločníka, ako aj každá skutočnosť, o ktorej je zamestnanec zo zákona povinný dodržiavať mlčanlivosť, ak sa o nej dozvedel v súvislosti s výkonom zamestnania a ktorú v záujmy podniku nemožno oznamovať iným osobám, 24)

g) zisťovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky. 16)

(2) Ďalšie oprávnenia ochrankára do vydania licencie udelenej podniku na výkon vlastnej ochrany podniku 4) môže ustanoviť konateľ rozkazom alebo personálnym rozkazom; ustanovenie § 1 ods. 4 tým zostáva nedotknuté.

(3) Oprávnenia ochrankára podľa odseku 1 a 2 sú zároveň jeho povinnosťou.

 

§ 10

Oprávnenia po vydaní licencie

(1) Ochrankár je po dni nadobudnutia právoplatnosti podniku udelenej licencie na výkon vlastnej ochrany podniku 4) oprávnený na všetky úkony vrátane zásahov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti.

(2) Ochrankár je okrem oprávnení podľa § 9 v prípade uvedenom v odseku 1 oprávnený ďalej

a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,

c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou zakázaný,

d) viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo z chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta; na tento účel je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti, 25)

e) zaznamenávať technickými prostriedkami 26) vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

f) vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu,

g) v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

h) presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

i) na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

j) za podmienok podľa osobitného predpisu 16) presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

(3) Ustanovenie odseku 2 písm. a), c) a h) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Vojenskej polície a iným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej správy a do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel; ozbrojeným zborom sa rozumie každý zbor, o ktorom osobitný zákon ustanovuje, že je ozbrojený zbor vrátane Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Vojenskej polície a obecnej polície a ozbrojeným bezpečnostným zborom zbor, o ktorom osobitný zákon ustanovuje, že je ozbrojený bezpečnostný zbor.

(4) Výzve ochrankára k úkonom podľa odseku 2 je povinný každý vyhovieť s výnimkou podľa odseku 3.

 

§ 11

Povinnosti po vydaní licencie

(1) Ochrankár môže vykonať zásah, len ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený vlastnou ochranou podniku a výlučne  v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; 27) iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom.

(2) V súvislosti s činnosťou podľa odseku 1 je ochrankár povinný

a) poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc vrátane privolania lekára,

b) ohlásiť konateľovi alebo osobe v podniku ním určenej každý prípad smrti a každý prípad uvedený v písmene a), ako aj každé porušenie alebo závažné ohrozenie záujmu chráneného vlastnou ochranou podniku.

(3) Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej nehode (havárii), k pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, 28) je ochrankár povinný počínať si tak, aby nesťažil vyšetrovanie, najmä je povinný

a) chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,

b) zamedziť prístupu nepovolaných osôb na takéto miesto,

c) zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,

d) neodkladne ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,

e) zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.

 

§ 12

Strážne stanovisko

(1) Zriaďuje sa strážne stanovisko so sídlom v Krupine na Ul. 29. augusta 611/6.

(2) Strážne stanovisko slúži aj na vykonávanie osobitnej kontroly [§ 9 ods. 1 písm. c)].

 

§ 13

Vecné bezpečnostné prostriedky

(1) Vecným bezpečnostným prostriedkom smie byť strelná zbraň, iba ak je podnik držiteľom zbrojnej licencie alebo ak ide o zbraň kategórie D.

(2) Ako vecný bezpečnostný prostriedok ochrankár používa výlučne vecne bezpečnostný prostriedok legálne zakúpený podnikom (ďalej len „vecný bezpečnostný prostriedok podniku“) a zverený mu rozkazom alebo personálnym rozkazom konateľa; v prípade strelnej zbrane kategórie B alebo C legálne zakúpenej smie byť zverená ochrankárovi, iba ak je držiteľom príslušného platného zbrojného preukazu, pričom v prípade strelnej zbrane kategórie D iba ochrankárovi, ktorý je spoľahlivý.

(3) Vecným bezpečnostným prostriedkom podniku môže byť

a) podnikový strážny pes,

b) slzotvorný prostriedok,

c) elektrický paralyzátor,

d) obušok.

(4) Vecne bezpečnostným prostriedkom podniku môžu byť tiež oceľové putá na ruky.

(5) Podnikový strážny pes [odsek 3 písm. a)] musí byť náležite vycvičený, ovládateľný, pričom musí mať náhubok, a to aj počas zásahu.

(6) Slzotvorný prostriedok [odsek 3 písm. b)] musí spĺňať podmienky osobitného predpisu na jeho využitie na osobnú ochranu a musí byť certifikovaný v rámci Európskej únie.

(7) Elektrický paralyzátor [odsek 3 písm. c)] musí poskytovať silný elektrický výboj (cca 900 tisíc voltov), ktorý zneškodní útočníka už pri dotyku s telom, musí účinkovať aj cez vrstvu odevu (vrátane koženého), musí chrániť pred spätným výbojom tiež vtedy, ak je ochrankár útočníkom držaný a nesmie zanechať žiadne telesné následky.

(8) Ako obušok [odsek 3 písm. d)] možno použiť

a) tonfu – polyetylénovú a jednoliatu s priemerom cca 2,7 cm a dĺžkou od 58 cm,

b) polyetylénový jednoliaty obušok dĺžky od 42 cm do 59 cm,

c) nekalený teleskopický obušok vyrobený z tvrdeného železného čierneho plátu a s gumovou rukoväťou,

d) kalený teleskopický obušok je vyrobený rovnako ako nekalený obušok, pričom jeho oceľ je tepelne zakalená.

(9) Vecný bezpečnostný prostriedok podniku je pre ochrankára osobným ochranným pracovným prostriedkom. 29)

 

§ 14

Úkony sebaobrany, vecné bezpečnostné prostriedky, zbraň a ich používanie

(1) Úkonmi sebaobrany, ktoré je ochrankár v rámci zásahu oprávnený použiť, sú hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany.

(2) Pred použitím úkonov sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov (ďalej len „donucovací prostriedok“) je ochrankár povinný vyzvať osobu, proti ktorej zasahuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že inak sa použije donucovací prostriedok. Od výzvy a výstrahy možno upustiť, iba keď je napadnutá chránená osoba alebo je bezprostredne ohrozený jej život alebo zdravie, pričom vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.

(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov sa použije, rozhoduje iba ochrankár podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zasahuje, nespôsobil neprimeranú ujmu.

(4) Donucovacie prostriedky je ochrankár oprávnený použiť, aby

a)  zaistil bezpečnosť chránenej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku podniku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný poriadok na rokovaniach orgánov podniku alebo rozhodovaniach na to oprávnených osôb v podniku,

c) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na chránené miesta, kde je vstup zakázaný; zákaz vstupu musí byť označený príslušnou bezpečnostnou značkou zákazu vstupu,

d) spútal zadržanú osobu, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, ak je to potrebné na zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti, 30)

e) vzájomne pripútal dve alebo viaceré zadržané osoby za podmienok uvedených v písmene d),

f) pri vykonávaní úkonov so zadržanou osobou, 30) ak je dôvodná obava, že sa môže pokúsiť o útek.

(5) Ochrankár je oprávnený použiť slzotvorný prostriedok na zabránenie hroziaceho alebo zastavenie trvajúceho útoku útočníka. Za rovnakým účelom je ochrankár oprávnený použiť aj elektrický paralyzátor a obušok.

(6) Ak osoba, proti ktorej ochrankár zasahuje, kladie iba pasívny odpor, ochrankár smie pri zásahu použiť iba hmaty a chvaty sebaobrany.

(7) Pri zásahu proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie ochrankár použiť údery ani kopy sebaobrany, ako ani vecné bezpečnostné prostriedky, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život či zdravie chránenej osoby a nemožno nebezpečenstvo odvrátiť inak.

(8) Zbraň môže ochrankár použiť iba v prípade krajnej núdze, nevyhnutnej obrany alebo oprávneného použitia zbrane a vždy iba v súlade so zákonom.

(9) Ďalšie podrobnosti o používaní donucovacích prostriedkov a strelnej zbrane môže ustanoviť rozkazom konateľ. V tomto rozkaze sa nemožno odchýliť od ustanovení zákonov ani tohto dekrétu, pričom tento rozkaz sa povinne vyhlasuje plným znením.

 

§ 15

Riadenie ochrankára

(1) Ochrankár spadá do priamej riadiacej pôsobnosti konateľa. Iba konateľ je oprávnený určovať a ukladať ochrankárovi pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny formou rozkazov a personálnych rozkazov konateľa.

(2) Počas neprítomnosti konateľa ochrankár spadá do riadiacej pôsobnosti zamestnanca riaditeľstva povereného zastupovaním konateľa alebo iného konateľom na to písomne povereného zamestnanca, a to v rozsahu oprávnení uvedených v písomnom poverení vydanom konateľom; ustanovenie odseku 1 tým zostáva nedotknuté.

(3) Zamestnanec riaditeľstva poverený zastupovaním konateľa podľa odseku 2 alebo iný na to konateľom poverený zamestnanec uvedený v odseku 2 nie je oprávnený robiť v mene podniku a vo vzťahu k ochrankárovi tieto právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch

a) meniť podstatné náležitosti v pracovnej zmluve s ochrankárom,

b) dávať ochrankárovi v mene podniku výpoveď s výnimkou prípadov, ak ochrankár prestal plniť zákonom o súkromnej bezpečnosti ustanovené podmienky bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti, spoľahlivosti alebo odbornej spôsobilosti alebo ak ochrankár vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať prácu ochrankára, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, ako aj ak ochrankár prestal spĺňať predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon práce ochrankára alebo ak sú u ochrankára dôvody, pre ktoré by s ním podnik mohol okamžite skončiť pracovný pomer,

c) okamžite končiť s ochrankárom pracovný pomer s výnimkou, ak bol ochrankár právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

d) prerokúvať menej závažné porušenia pracovnej disciplíny a ukladať ochrankárovi za tieto porušenia disciplinárne sankcie,

e) krátiť dovolenku ochrankárovi za zmeškanie pracovnej zmeny,

f) meniť rozhodnutia konateľa o vyplatení nenárokových zložiek mzdy v neprospech ochrankára,

g) určovať a ukladať ochrankárovi pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny formou rozkazov konateľa alebo personálnych rozkazov konateľa; tým nie je dotknuté oprávnenie určovať a ukladať ochrankárovi pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny inou (bežnou) formou,

h) robiť ďalšie právne úkony v týchto pracovnoprávnych vzťahoch a voči ochrankárovi, o ktorých to nevyplýva z rozsahu písomného poverenia udeleného konateľom.

(4) Zamestnanec riaditeľstva poverený zastupovaním neprítomného konateľa alebo iný na to písomne konateľom poverený zamestnanec je oprávnený robiť právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch voči ochrankárovi, o ktorých to vyplýva z rozsahu písomného poverenia udeleného konateľom vrátane tých právnych úkonov v týchto vzťahoch, o ktorých to vyplýva z odseku 3, ako aj schvaľovať ochrankárovi čerpanie dovolenky, nariaďovať ochrankárovi vyšetrenie, či nie je na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo psychotropných látok 16) a dočasne prerušiť výkon práce ochrankára, ak sú k tomu právne dôvody. 21)

 

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 16

Prechodné ustanovenia

(1) Ak konateľ nerozhodne inak, prvé výberové konanie na pracovné miesto ochrankára podnik vypíše do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

(2) Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany podniku podá podnik do 60 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru 31) s prvým ochrankárom.

 

§ 17

Rovnošata

(1) Pri plnení úloh vlastnej ochrany podniku je ochrankár povinný používať rovnošatu, ktorá je pracovným odevom a pracovnou obuvou 32) ochrankára.

(2) Rovnošata je letná i zimná, rovnaká pre mužov aj ženy. Súčasťou každej rovnošaty je kožená obuv s protišmykovou podrážkou.

(3) Zásady používania rovnošaty a ďalšie podrobnosti na tomto úseku, ako aj presnú hodnotu rovnošiat a frekvenciu ich obmieňania ustanoví rozkazom konateľ.

(4) Rovnošata sa vyhotovuje pre každého ochrankára nová a prideľuje sa mu v deň vzniku pracovného pomeru medzi ním a podnikom. 31)

(5) Opis súčastí rovnošaty a jej farebné vyobrazenie ustanoví rozkazom konateľ; tento rozkaz sa povinne vyhlasuje plným znením, čo je podmienkou jeho platnosti.

 

§ 18

Rozkazy a personálne rozkazy konateľa

(1) Konateľ sa splnomocňuje na vykonanie tohto dekrétu vydávať rozkazy a personálne rozkazy, a to aj v prípadoch, o ktorých to tento dekrét výslovne neustanovuje.

(2) Rozkazmi a personálnymi rozkazmi konateľa sa možno odchýliť od ustanovení tohto dekrétu, ak to tento dekrét výslovne nezakazuje alebo ak z povahy jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.

(3) Rozkazy konateľa sa povinne vyhlasujú aspoň formou oznámenia o ich prijatí, pričom ak sa v nich uplatňuje možnosť odchýliť sa od ustanovení tohto dekrétu (odsek 2), potom povinne plným znením.

(4) Personálne rozkazy konateľa sa vyhlasujú, iba ak to ukladá za povinné tento dekrét, inak iba ak o tom rozhodne konateľ a formou, o ktorej rozhodne konateľ, ak túto formu nepredpisuje tento dekrét alebo osobitný dekrét. 10)

 

§ 19

Chránené osoby a chránené objekty

(1) Chránenou osobou je vždy konateľ a počas pracovného času aj zdravotnícky pracovník v povolaní lekár a v povolaní sestra.

(2) Ďalšie chránené osoby ustanoví rozkazom konateľ.

(3) Zoznam chránených objektov vrátane ich adries ustanoví rozkazom konateľ.

(4) Rozkaz konateľa podľa odsekov 2 a 3 sa vyhlási iba formou oznámenia o jeho prijatí alebo schválení. 

 

§ 20

Spoločné ustanovenia

(1) Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta ochrankára riadi konateľ alebo konateľom poverený zamestnanec riaditeľstva alebo iný konateľom na to písomne poverený zamestnanec.

(2) Mzdové náležitosti s ochrankárom dojedná konateľ v súlade so mzdovým poriadkom podniku; 33) ak ochrankár vykonáva súčasne aj prácu vodiča služobného motorového vozidla alebo súkromného motorového vozidla používaného na základe písomného súhlasu konateľa na pracovné cesty, patrí mu k tarifnej mzde príplatok vo výške 50 euro brutto mesačne.

(3) Pracovnoprávne vzťahy ochrankára spravujú sa Zákonníkom práce, pokiaľ zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak a pracovným poriadkom, ak tento dekrét neustanovuje  inak.

(4) Ochrankárom nesmie byť konateľ, spoločník, prokurista ani likvidátor.

(5) Pravidlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva, a spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivom vrátane postupu pri nabíjaní a vybíjaní zbrane vrátane týchto pravidiel týkajúcich sa používania strelnej zbrane kategórie D a k nej príslušného streliva ustanoví rozkazom konateľ. Tento rozkaz sa povinne vyhlasuje plným znením a pokladá sa za vnútorný predpis podniku vydaný podľa osobitného zákona. 34)

(6) Odsek 5 sa použije, iba ak podnik požiada o vydanie zbrojnej licencie pre používanie strelnej zbrane a streliva a držania ich v rozsahu ustanovenom pre zbrojnú licenciu príslušnej skupiny, ako aj pokiaľ podnik zakúpi strelnú zbraň kategórie D a príslušné strelivo k tejto strelnej zbrani.

(7) Strelnú zbraň kategórie B alebo C možno vydať iba ochrankárovi, ktorý je držiteľom príslušnej skupiny platného zbrojného preukazu. Na tento účel možno ochrankárovi uložiť rozkazom konateľa, aby v primeranej lehote získal tento zbrojný preukaz, pričom nesplnenie tejto povinnosti sa kvalifikuje ako nesplnenie bez zavinenia podniku požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené vo vnútropodnikovom predpise. 22)

(8) V prípade uvedenom v odseku 6 konateľ ustanoví rozkazom aj pravidlá pre vykonávanie cvičnej streľby a streleckého výcviku ochrankára.

(9) Pravidlá vedenia povinných podnikových evidencií na úseku vlastnej ochrany podniku ustanoví rozkazom konateľ. Tento rozkaz sa povinne vyhlasuje plným znením.

 

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

  1. ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení ústredného predpisu 6/2011 a čl. II ústredného predpisu č. 24/2012 Sp.,
  2. ústredný predpis č. 16/2011 Sp. o pečiatkach spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení čl. III ústredného predpisu č. 24/2012 Sp.,
  3. písomné rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o. č. 21/2011 Sp. o vydaní prvého Zoznamu skutočností obchodného tajomstva spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

§ 22

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. januára 2013.


 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.Poznámky pod čiarou:

1) § 50 a 51 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. 

2) § 50 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti.

3) Napríklad čl. 8 ods. 3 stanov.

4) § 63 ods. 1 a § 64 zákona o súkromnej bezpečnosti.

5) § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 10 ods. 2 zakladateľskej listiny.

6) § 42 Zákonníka práce.

7) § 223 až 228a Zákonníka práce.

8) Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o.

9) Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

10) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

11) § 2 ods. 2 dekrétu č. 53/2012 Sp.

12) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

13) § 38 Zákonníka práce.

14) § 13 až 21 zákona o súkromnej bezpečnosti, vykonávacia vyhláška a vyhláška č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

15) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) § 12 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkov v znení neskorších predpisov.

18) Príloha č. 2 zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) Zoznam zakázaných látok a metód 2013.

20) § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

21) § 141a Zákonníka práce.

22) § 63 ods. 1 písm. d) štvrtý bod Zákonníka práce.

23) § 177 ods. 2 Zákonníka práce a § 29 pracovného poriadku.

24) Napríklad § 81 písm. f) Zákonníka práce.

25) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 8 písm. g), h) a j) zákona o súkromnej bezpečnosti.

27) Napríklad § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 24 a 25 Trestného zákona, § 85 ods. 2 Trestného poriadku a § 418 Občianskeho zákonníka.

28) § 8 písm. i) zákona o súkromnej bezpečnosti.

29) § 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) § 85 ods. 2 Trestného poriadku.

31) § 46 Zákonníka práce.

32) § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

34) § 35 ods. 1 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

2. január 2013