Zrušený

predpisom č. 15/2014 Sp.

(účinnosť od: 1. januára 2015).

29

DEKRÉT

z 24. apríla 2013,

ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť

osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, čl. 3 ods. 1 až 5 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. a § 6 ods. 8 dekrétu č. 28/2013 Sp. o cenách a cenotvorbe v spoločnosti Hont Medik s.r.o. ustanovujem:

 

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Týmto dekrétom sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Súčasťou cenníka za výkony uskutočňované na žiadosť osoby v podnikovom zdravotníckom zariadení (ďalej len „cenník“) sú aj ceny za

a) podnikovým zdravotníckym zariadením (ďalej len „ambulancia“) poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov, 1)

b) vydanie písomného vyjadrenia ambulanciou, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, alebo ktorá upozorní na svoju závažnú duševnú chorobu alebo poruchu, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotného výkonu potrebného na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia, 2)

c)  psychiatrické vyšetrenie a s ním súvisiace výkony týkajúce sa preskúmania zdravotnej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia ako vodiča motorového vozidla dôvodne podozrivého z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, 3) a to vrátane vydania dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, 4)

d) zdravotnú starostlivosť poskytnutú ambulanciou cudzincovi – občanovi štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ako aj inej osobe, ktorá nemá nárok na úhradu tejto starostlivosti zdravotnou poisťovňou ani inou poisťovňou,

 e) zdravotné výkony realizované ambulanciou pre potreby fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré uhrádza tá fyzická alebo  právnická osoba, na účely či v záujme ktorej sa výkon realizuje (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní a podobne),

f) inú službu okrem zdravotných výkonov poskytnutú podnikom.

(3) Cenník obsahuje tiež zásady pre poskytovanie zliav z niektorých cien a pravidlá pre oslobodenie niektorých osôb od povinnosti uhradiť niektoré ceny.

 

§ 2

Cenník

(1) Cenník pozostáva z kódu príslušného výkonu alebo príslušnej služby, názvu výkonu alebo služby a ceny za výkon alebo službu uvedenej v eurách. Pri niektorých výkonoch sú uvedené zásady pre poskytnutie zľavy a pravidlá pre oslobodenie niektorých osôb od povinnosti uhradiť cenu za príslušný výkon. 

(2) Cenník tvorí prílohu tohto dekrétu.

 

§ 3

Platenie, jeho formy a vyberanie poplatkov

(1) Ak sa ďalej neustanovuje inak, ceny za jednotlivé položky z cenníka sa platia v hotovosti do pokladnice podniku a v eurách.

(2) Poplatky platené v hotovosti vyberá od poplatníkov zamestnanec podniku, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní sestra (ďalej len „zdravotná sestra“). 5)

(3) Odsek 2 sa použije najskôr odo dňa právoplatnosti písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti uzatvorenej medzi zdravotnou sestrou a podnikom. 6) Do tohto dňa vyberá poplatky platené v hotovosti poplatníkmi odborný zástupca určený podnikom pre prevádzkovanie ambulancie (ďalej len „odborný zástupca“), 7) ak je súčasne aj konateľom podniku (ďalej len „konateľ“), inak ich vyberá konateľ.

(4) V cenníku vymedzených prípadoch možno niektoré z cien uhrádzať aj poštovým poukazom na účet podniku alebo prevodom z účtu v banke, a to v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa zrealizovania príslušného výkonu alebo poskytnutia príslušnej služby; v týchto prípadoch je podmienkou realizácie výkonu alebo poskytnutia služby podpísanie dlžobného úpisu fyzickou osobou, na žiadosť alebo pre potreby ktorej sa príslušný výkon uskutočňuje alebo fyzickou osobou oprávnenou konať menom právnickej osoby, na žiadosť alebo pre potreby ktorej sa príslušný výkon uskutočňuje alebo vystavenie faktúry tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

(5) Poplatník, ktorý je cudzozemcom 8) môže platiť ceny za výkony a služby podľa cenníka v cudzej mene. Prepočet cudzej meny na euro sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom boli výkony alebo služby podľa cenníka poplatníkovi poskytnuté alebo zrealizované. Po prepočte sa poplatky zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny smerom nahor.

(6) Odsek 5 sa nepoužije, ak by platbou v cudzej mene došlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ako aj v prípade, kedy cudzou menou je niektorá z nasledovných mien

a) AFN – afganský afghání,

b) CNY – čínsky juan,

c) IRC – iracký dinár,

d) IRR – iránsky rial,

e) KPW – severokórejský won,

f) LYD – líbyjský dinár,

g) MMK – mjanmarský kyat,

h) mena štátu, v ktorom prebieha vojna alebo sa uskutočňujú vojnové operácie, ktorý je považovaný za štát tretieho sveta alebo za rozvojový štát alebo o ktorej to môže ustanoviť osobitnou smernicou konateľ; podmienkou nadobudnutia platnosti tejto smernice je jej vyhlásenie v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“), 9) a to aspoň formou oznámenia o jej prijatí. 10)

(7) V prípade psychiatrického vyšetrenia a s ním súvisiacich výkonov uvedených v § 1 ods. 2 písm. c) je podmienkou vydania dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva 4) uhradenie platby za toto vyšetrenie a za tieto výkony v hotovosti v mene euro do pokladne podniku.

(8) Ak zákon ukladá alebo uloží povinnosť odoslania dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa § 1 ods. 2 písm. c) a odseku 7 podnikom príslušnému útvaru policajného zboru alebo inému orgánu činnému v trestnom konaní, k cene za psychiatrické vyšetrenie a s ním súvisiace výkony uvedené v odseku 7 sa pripočítajú náklady za poštovné.

(9)   Odsek 8 sa použije aj na prípady, v ktorých podniku vzniknú náklady za služby poskytované poštovým podnikom alebo kuriérskou službou.

 

§ 4

Vrátenie platby a preplatku

(1) Platbu za položku podľa cenníka zaplatená či už v hotovosti do pokladne podniku alebo poštovou poukážkou či prevodom na účet podniku v banke vráti podnik v plnej výške, ak sa nemohol príslušný výkon zrealizovať alebo ak sa nemohla príslušná služba poskytnúť bez zavinenia poplatníka.

(2) Podnik vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol podľa cenníka povinný (ďalej len „preplatok“).

(3) Platbu podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti podnik do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má platba alebo preplatok vrátiť.

(4)   Ak sa výkon nezrealizoval alebo služba neposkytla z dôvodov na strane poplatníka, konateľ môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení platby, najviac však vo výške 65 % zo zaplatenej sumy. Suma, ktorá sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent smerom nahor.

(5) Proti rozhodnutiu konateľa o vrátení platby alebo preplatku sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia poplatníkovi.

(6) Platba alebo preplatok sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 0,05 eura. To sa nevzťahuje na vrátenie platby podľa odseku 1.

(7) Nárok na vrátenie platby alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola platba podniku zaplatená alebo uhradená.

 

§ 5

Faktúry a ostatné účtovné doklady

(1) V prípade možnosti platby poštovým poukazom alebo prevodom na bankový účet podniku vystaví odborný zástupca a konateľ poplatníkovi faktúru, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vrátane označenia položky, názvu poskytnutého výkonu alebo poskytnutej služby a ich ceny v euro.

(2) Ak poplatník uhradí platbu v hotovosti do pokladne podniku, odborný zástupca a konateľ alebo zdravotná sestra mu vystaví písomný príjmový pokladničný doklad.

(3) Prijatie platby v hotovosti sa zaznamená do pokladničnej knihy vedenej v súlade s účtovnými predpismi. Prijatie akejkoľvek platby podľa cenníka sa zaznamená do peňažného denníka podniku.

 

§ 6

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Výkony zrealizované alebo služby poskytnuté predo dňom nadobudnutia tohto dekrétu sa zúčtujú podľa doterajších predpisov a rozhodnutí vrátane doterajšieho cenníka.

(2) Doručovanie písomností vrátane účtovných dokladov sa uskutočňuje do vlastných rúk poplatníka. Ak sa toto doručovanie vykonáva prostredníctvom poštového podniku, musí ísť o doporučený list s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Na toto doručovanie a nastanie jeho účinkov sa primerane použijú ustanovenia rozhodovacieho poriadku podniku o doručovaní. 11)

(3) Na rozhodovanie konateľa a odborného zástupcu podľa tohto dekrétu sa rozhodovací poriadok podniku nepoužije; 12) ustanovenie odseku 2 tým zostáva nedotknuté.

(4) Súčinnosť vo veci zaúčtovania platieb podľa cenníka podniku a konateľovi povinne poskytuje podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba poverená vedením účtovníctva podniku. 13)

(5)  Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi, a to plným znením.

(6)  Cenník sa umiestni na viditeľnom mieste vo vitríne pred vstupom do čakárne ambulancie a na nástenke v čakárni ambulancie, ako aj zverejní na hlavnom webovom sídle podniku.

(7)  Tento dekrét sa

a) poskytne k nahliadnutiu každému, kto o to prejaví záujem, a to v administratívnych hodinách Riaditeľstva Hont Medik s.r.o., 14)

b) doručí do vlastných rúk každému zo zamestnancov podniku; toto doručenie sa zrealizuje podľa ustanovení Zákonníka práce o doručovaní, 15)

c) bezplatne v origináli poskytne na požiadanie orgánu cenovej kontroly, ako aj Banskobystrickému samosprávnemu kraju,

d) poskytne formou výtlačku na požiadanie tomu, kto o to prejaví záujem, pričom cena za toto poskytnutie sa určuje vo výške 0,25 euro za jednu stranu tohto výtlačku.

(8) Ak zákon neustanovuje dlhšiu dobu, tento dekrét podnik povinne uchová počas desiatich rokov nasledujúcich po dni jeho zrušenia.

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa rozhodnutie konateľa č. 17/2012 Sp., ktorým sa vydávajú cenníky v znení rozhodnutia konateľa č. 29/2012 Sp., rozhodnutia konateľa č. 34/2012 Sp. a rozhodnutia konateľa č. 46/2012 Sp.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 8 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

   2) § 8 písm. d) zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 91 ods. 4 a 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 31b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   6) § 182 Zákonníka práce.

   7) Napríklad § 12 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

   9) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

   10) § 3 ods. 2 písm. c) dekrétu č. 53/2012 Sp. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

   11) § 22 dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

  12) Dekrét č. 6/2013 Sp.

  13) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  14) § 4 dekrétu č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

  15) § 38 Zákonníka práce.

 

Príloha k dekrétu č. 29/2013 Sp.

 

CENNÍK

 

 

Kód

Názov výkonu (služby)

Cena
(euro)

A

ZDRAVOTNÉ VÝKONY

 

A1

Psychiatrické vyšetrenie nesledujúce liečebný účel – okrem vyšetrenia pod kódom A2

20,00

A1.1

Zľavu vo výške najviac do 50 % ceny z výkonu A1 možno poskytnúť osobe, ktorá predloží potvrdenie, že je osobou v hmotnej núdzi nie staršie ako jeden mesiac. Od platby za výkon A1 je oslobodený zdravotnícky pracovník a bezplatný darca krvi – držiteľ aspoň striebornej Janského plakety. Platbu za výkon A1 možno realizovať i bezhotovostne – do 15 dní – bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej poukážky.

 

A2

Psychiatrické vyšetrenie osoby dôvodne podozrivej z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu či inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie (napr. § 91 ods. 1 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z.)

40,00

A3

Orientačná dychová skúška na zistenie, či osoba podrobujúca sa vyšetreniu podľa kódu A2 je pod vplyvom alkoholu

5,00

A4

Vyšetrenie prítomnosti návykovej látky zo slín osoby podrobujúcej sa vyšetreniu podľa kódu A2

39,00

A4.1

Podmienkou vydania dokladu o preskúmaní zdravotného stavu osoby podrobujúcej sa vyšetreniu podľa kódu A2 je okrem povinnosti uhradiť vyšetrenie kód A2 v hotovosti i hotovostné uhradenie výkonu – položka A3 a položka A4.

 

A5

Vydanie jednoduchého potvrdenia na neliečebný účel – za každú aj začatú stranu formátu A4 alebo A5

5,00

A7

Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie

5,82

A7.1

Zľavu vo výške do 25 % ceny z výkonov A5 a A6 možno poskytnúť osobe, ktorá predloží potvrdenie, že je osobou v hmotnej núdzi nie staršie ako jeden mesiac. Platbu za výkon A5 možno uskutočniť aj bezhotovostne – do 15 dní od jeho zrealizovania.

 

A8

Vyhotovenie lekárskeho posudku o duševnom stave na účely konania o spôsobilosti na právne úkony

15,00

A8.1

Zľavu vo výške najviac 50 % z výkonu kód A8 možno poskytnúť osobe, ktorá predloží potvrdenie, že je osobou v hmotnej núdzi – nie staršie ako jeden mesiac. Zľavu z výkonu A8 možno vo výške najviac 75 % možno poskytnúť bezplatnému darcovi krvi, ktorý je držiteľom aspoň striebornej Janského plakety. Od platby za výkon A8 je oslobodený zdravotnícky pracovník.

 

A9

Vyhotovenie lekárskeho nálezu na účely sťaženia spoločenského uplatnenia

25,00

A10

Vydanie písomného vyjadrenia ambulanciou, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, alebo ktorá upozorní na svoju závažnú duševnú chorobu alebo poruchu, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia vrátane psychiatrického vyšetrenia tejto osoby

20,00

A1.1

Zdravotný výkon poskytnutý osobe, ktorá nemá nárok na jeho úhradu zdravotnou poisťovňou ani inou poisťovňou; cena sa vypočíta ako násobok počtu bodov príslušného výkonu ustanoveného v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z.

 

A12

Konzílium v pracovnom čase na základe vyžiadania primára ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo ním povereného

ošetrujúceho lekára v prípade (ďalej len „konzílium“)

12,00

A13

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – do 20:00 hod.

25,00

A14

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – od 20:01 hod. do 22:00 hod.

35,00

A15

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – od 22:01 hod. do 24:00 hod.

48,00

A16

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – od 24:01 hod. do 02:00 hod.

58,00

A17

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – od 02:01 hod. do 04:00 hod.

68,00

A18

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – od 04:01 hod. do 06:00 hod.

70,00

A19

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – od 06:01 hod. do 08:00 hod.

72,00

A19

Konzílium mimo pracovného času – v pracovný deň – od 08:01 hod. do 09:55 hod.

74,00

PR.1

PRÍPLATKY K VÝKONOM

(Pozn.: tieto príplatky možno kombinovať s položkami, ktorých kód začína písmenom „A“ alebo „B“).

 

A20

Príplatok k výkonom vo výške 0,183 euro za každý km jazdy a za reálne spotrebované pohonné hmoty

 

A21

Príplatok k návšteve a ku konzíliu v sobotu, nedeľu alebo vo významný podnikový deň

58,00

A22

Príplatok k návšteve a ku konzíliu v deň štátneho sviatku SR alebo v iný sviatočný deň, ktorý je dňom pracovného pokoja

78,00

B

OBJEDNANIE NA PRESNÝ ČAS A KONZULTÁCIE

 

B1

Objednanie sa na presný čas vyšetrenia (± 30 minút)

8,00

B2 Konzultácia o psychickom stave osoby nevyšetrenej ambulanciou na žiadosť jej blízkej osoby – za každých i začatých 15 min. 10,00

B2.1

Oslobodený od platby za výkon – kód B1 – je zdravotnícky pracovník.

 

C

KOPÍROVACIE SLUŽBY – HLÁSENIA A POTVRDENIA

 

C1

Vyhotovenie čiernobielej fotokópie dokumentu – za každú aj začatú stranu formátu A4

0,25

C2

Prepis písomnej časti dokumentácie do elektronickej podoby – bez zaručeného elektronického podpisu ; za každú stranu

1,80

C3

Vystavenie hlásení a potvrdení – inde nezaradených – za každý jeden list formátu A4

0,89

Poznámky k cenníku:

Na zľavy z cenníkov nie je právny nárok; ak sa pri zľavách požaduje preukázanie dokumentom alebo dokladom, musí byť v origináli alebo v úradne overenej fotokópii. Poskytnutie zľavy stručne odôvodní (spravidla na účtovnom doklade) ten, kto o tomto poskytnutí rozhodol menom podniku.  

Na oslobodenie od platieb je právny nárok; ak sa v cenníku uvádza „zdravotnícky pracovník“, myslí sa ním tak zdravotnícky pracovník „SZČO“, zamestnanec, ako aj zdravotnícky pracovník – invalidný alebo starobný dôchodca.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

24. apríl 2013