Zrušený

predpisom č. 3/2015 Sp.

(účinnosť od: 9. marca 2015).

28

 

DEKRÉT

 

z 18. apríla 2013

 

o cenách a cenotvorbe v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 3 ods. 1 až 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“) vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento dekrét upravuje pravidlá tvorby cien výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovar“) v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Týmto dekrétom sa ďalej ustanovujú

a) práva a povinnosti orgánov podniku na úseku cenotvorby,

b) postupy pre poskytovanie zliav z cien tovarov,

c) zásady schvaľovania, vydávania a uplatňovania kupónov na zľavu.

 

§ 2

Pravidlá podnikovej cenotvorby

(1) Podnik je povinný postupovať pri tvorbe cien podľa osobitných predpisov, 1) najmä je povinný v rámci cenotvorby zohľadňovať len ekonomicky oprávnené náklady 2) zvýšené o primeraný zisk. 3)

(2) Označovanie tovarov sa uskutočňuje cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom.

(3) Primeraným náhradným spôsobom označovania tovarov cenami je uvedenie údaja o cene na viditeľnom mieste, a to na regáli, na pulte a vo vitríne, na informačnej tabuli, ak tieto sú umiestnené tak, aby zákazník nemusel vyžadovať ich predloženie alebo sprístupnenie. Takéto iné primerané spôsoby sa používajú najmä, ak ide o poskytovanie výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených na základe verejného zdravotného poistenia, ako aj výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby. 4)

 

§ 3

Ceny zdravotných výkonov nehradených zdravotnými poisťovňami

(1) V prípade zdravotných výkonov nehradených na základe verejného zdravotného poistenia sa cenotvorba odvíja od všeobecne záväzného právneho predpisu o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci. 5)

(2) Zdravotnými výkonmi neuhrádzanými na základe verejného zdravotného poistenia sa na účely tohto dekrétu rozumejú zdravotné výkony zo Zoznamu chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, 6) ako aj zdravotné výkony poskytnuté cudzincom, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky ani iného členského štátu Európskej únie a ktorí nemajú nárok na ani čiastočnú úhradu zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou alebo inou poisťovňou.

(3) Napokon sa zdravotnými výkonmi neuhrádzanými na základe verejného zdravotného poistenia rozumejú zdravotné výkony poskytnuté pacientom, ktorí sú poistencami zdravotnej poisťovne, s ktorou nemá podnik uzatvorenú platnú zmluvu; to neplatí, ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 7)

(4) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, zdravotný výkon neuhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je ten, kto o poskytnutie tohto výkonu žiada, povinný uhradiť bezprostredne po jeho poskytnutí, a to v hotovosti do pokladne podniku.

 

§ 4

Ceny výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby

(1) Pre tvorbu cien výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby 4) sa primerane použije ustanovenie § 3 ods. 1.

(2) Pre úhradu výkonov uskutočnených na žiadosť osoby platí ustanovenie § 3 ods. 4 nerozdielne.

(3) Odseky 1 a 2 sa nepoužijú, pokiaľ zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje pre niektorý výkon uskutočnený na žiadosť osoby maximálnu prípustnú výšku ceny. 8)

 

§ 5

Ceny za ostatný tovar

(1) Tvorba cien za iný, než v § 3 a 4 uvedený tovar, spravuje sa ustanoveniami zákona, iného všeobecne záväzného predpisu, ako aj tohto dekrétu.

(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak niektorá cena za konkrétny tovar podlieha právoplatnému cenovému opatreniu na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja. 9)

 

§ 6

Rozhodovanie na úseku cenotvorby

(1) Všetko rozhodovanie týkajúce sa cien za tovary, ich tvorby a vydávania, ako aj pozmeňovania a zrušovania cenníkov podniku patrí do pôsobnosti štatutárneho orgánu podniku (ďalej len „štatutárny orgán“), teda do pôsobnosti konateľa podniku (ďalej len „konateľ“).

(2) Rozhodovanie uvedené v odseku 1 spadá pod rozhodovanie konateľa o obchodnom vedení podniku. 10)

(3) Ak konateľ písomným rozhodnutím neustanoví niečo iné, všetky návrhy rozhodnutí konateľa na úseku cenotvorby sú utajovanou skutočnosťou podniku zaradenou medzi skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo podniku. 11)

(4) O návrhoch rozhodnutí uvedených v odseku 3 sa neuskutočňuje pripomienkové konanie, ibaže by konateľ písomným rozhodnutím určil niečo iné.

(5) Povinnosť mlčanlivosti o návrhoch rozhodnutí konateľa na úseku cenotvorby zaniká najneskôr dňom vyhlásenia schváleného alebo prijatého rozhodnutia konateľa v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“) alebo dňom zverejnenia tohto rozhodnutia konateľa obvyklým spôsobom vrátane zverejnenia na webovom sídle podniku.

(6) Rozhodnutia konateľa prijaté, schválené alebo vydané na úseku cenotvorby sa povinne vyhlasujú plným znením v Spravodajcovi, čo je podmienkou nadobudnutia ich platnosti.

(7) Rozhodnutia konateľa týkajúce sa cien, cenotvorby a cenníkov sa na účely predpisov obchodného práva a na účely osobitnej derogačnej právomoci valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“) nepokladajú za vnútropodnikové predpisy. Valné zhromaždenie nie je oprávnené žiadne z týchto rozhodnutí ani pozmeniť, ako ani zrušiť.

(8) Každý cenník možno vydať aj formou dekrétu. 12)

 

§ 7

Zľavy, rozhodovanie o ich poskytovaní a kupóny na zľavu

(1) Zľavy z ceny ustanovenej rozhodnutím konateľa možno poskytnúť, iba ak táto možnosť vyplynie z rozhodnutia konateľa na úseku cenotvorby vyhláseného v Spravodajcovi plným znením (§ 6 ods. 7) alebo z  dekrétu, ktorým sa vydal cenník (§ 6 ods. 8), a pokiaľ to súčasne neodporuje žiadnemu zákonu ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

(2) O poskytnutí zľavy podľa odseku 1 rozhoduje výlučne konateľ formou písomného rozhodnutia alebo iným zo zákona prípustným schválením účtovného dokladu.

(3) Poskytnutie zľavy z ceny treba vždy aspoň stručne odôvodniť.

(4) Konateľ v rámci rozhodovania o obchodnom vedení podniku 10) môže prijať písomné rozhodnutie o vydaní kupónov na zľavu.

(5) Každé rozhodnutie konateľa prijaté podľa odseku 4 sa povinne vyhlasuje plným znením v Spravodajcovi, čo je podmienkou nadobudnutia jeho platnosti.

(6) Kupóny na zľavy musia obsahovať aspoň dva ochranné prvky proti bežnému kopírovaniu a rozmnožovaniu, z ktorých jedným musí byť opticko-premenlivý prvok (hologram).

(7) Odovzdaním kupónu na zľavu fyzickej osobe prechádza tento kupón z dispozičného vlastníctva podniku do vlastníctva tejto fyzickej osoby (ďalej len „vlastník kupónu na zľavu“).

(8) Vlastník kupónu na zľavu ho môže previesť na inú osobu; to neplatí, ak z rozhodnutia konateľa podľa odseku 4 vyplynie zákaz tejto prevoditeľnosti.

(9) Neplatný je kupón na zľavu,

a) ktorému uplynula doba platnosti vyznačená na jeho lícnej strane,

b) o ktorom vznikne dôvodné podozrenie, že ide o falzifikát,

c) ktorý je fyzicky poškodený do takej miery, že nemožno vylúčiť, že sa nejedná o falzifikát.

 

§ 8

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Ceny za tovar určené do 30. apríla 2013 a platné k 1. máju 2013 sa pokladajú za ceny za tovar určené podľa tohto dekrétu. Cenníky vydané do 30. apríla 2013, ak sú platné k 1. máju 2013, pokladajú sa za cenníky vydané podľa tohto dekrétu.

(2) Podniková kontrolná pôsobnosť týkajúca sa cien a cenotvorby patrí valnému zhromaždeniu. 13)

(3) Na rozhodovanie orgánov podniku týkajúce sa cien, cenotvorby a cenníkov sa nepoužije rozhodovací poriadok podniku. 14)

(4) Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi plným znením. S týmto dekrétom musí byť oboznámený ten zamestnanec podniku, ktorý zodpovedá za vyberanie platieb v hotovosti za tovar podľa rozhodnutí o cenách a platných cenníkov.

(5) Na vykonanie tohto dekrétu môže konateľ prijímať smernice, ktorými spresní záležitosti v tomto dekréte upravené alebo ustanovené. Každá z týchto prijatých smerníc sa musí povinne vyhlásiť v Spravodajcovi plným znením, inak je neplatná.

(6) Pri rozhodovaní konateľa podľa tohto dekrétu mu povinne poskytuje všetku ním vyžiadanú súčinnosť podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba poverená vedením účtovníctva podniku. 15)

(7) Platbu za výkon uskutočnený na žiadosť osoby 4) môže táto osoba uhradiť aj dodatočne, najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia tohto výkonu, a to v hotovosti do pokladne podniku, prevodom na bankový účet podniku alebo prostredníctvom pošty.

(8) Odsek 7 sa nepoužije v prípade cien za výkon uskutočnený na žiadosť osoby, ktorým je psychiatrické vyšetrenie po zadržaní vodičského oprávnenia tejto osobe na tom základe, že porušila predpisy o cestnej premávke požitím alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. V týchto prípadoch musí žiadajúca osoba uhradiť toto psychiatrické vyšetrenie v deň, v ktorom sa uskutoční, inak jej nebude vystavené potvrdenie podľa osobitných predpisov. 16)

(9) Ustanovenia tohto dekrétu týkajúce sa poskytovania zliav platia primerane aj na rozhodovanie konateľa o odpustení povinnosti platby niektorej ceny alebo niektorých cien za tovar podľa platných cenníkov.

 

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

ústredný predpis č. 32/2011 Sp. o cenotvorbe a o zmene a doplnení niektorých ústredných predpisov v znení ústredného predpisu č. 34/2011 Sp. a ústredného predpisu č. 39/2012 Sp.

 

§ 10

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 

 


Poznámky pod čiarou:

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci v znení neskorších predpisov.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

7) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad § 38a ods. 2 písm. g) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

   9) § 4 až 12 a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

   10) § 134 Obchodného zákonníka.

   11) § 17 až 21 Obchodného zákonníka.

   12) Čl. 3 stanov.

   13) Čl. 6 ods. 1 písm. c) stanov.

   14) § 3 dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

   15) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 91 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 31b ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

18. apríl 2013