Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

27

 

DEKRÉT

 

z 15. apríla 2013,

 

ktorým sa mení dekrét č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 3 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a) a ods. 6 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. schvaľujem tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení takto:

 

  1. Čl. 2 sa vypúšťa.

 

  1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. III

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

15. apríl 2013