Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

26

 

DEKRÉT

 

zo 14. apríla 2013,

 

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok

spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

Podľa čl. 3 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a), ods. 6 a čl. 4 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp. a dekrétu č. 11/2013 Sp. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 28 ods. 1 posledná veta znie: "Ak významný podnikový deň pripadne na pracovný deň, má v tento deň každý zo zamestnancov nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy; 36) tým zostáva nedotknuté ustanovenie odseku 4.“.

 

2. V § 28 ods. 4 znie:

"(4)  Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa môžu použiť aj na

a) sviatky, ktoré sú ďalšími dňami pracovného pokoja okrem nedieľ, 36a)

b) významné podnikové dni (odsek 1), ktoré pripadnú na sobotu alebo nedeľu. 36b)“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

"36b) Dekrét č. 14/2013 Sp. o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.".

 

3. V § 34 v ods. 9 sa slová "§ 28 až 34" nahrádzajú slovami "§ 29 až 34".

Čl. II

            Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., a to plným znením.

 

Čl. III

            Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

14. apríl 2013