Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

24

 

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka Hont Medik s.r.o.

z 11. apríla 2013

o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Hont Medik s.r.o. za rok 2012

 

Podľa § 125 ods. 1 písm. b) a § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijímam toto rozhodnutie:

 

Čl. 1

(1) Schvaľujem zostavenú riadnu individuálnu účtovnú závierku Hont Medik s.r.o. za rok 2012 v znení, v akom bola predložená a bez pripomienok.

(2) Strata vo výške 947 euro sa uhradí z bezúročnej pôžičky poskytnutej jediným spoločníkom spoločnosti Hont Medik s.r.o. spoločnosti Hont Medik s.r.o. na základe zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 18. februára 2013, znejúcej na sumu 6 500 euro so splatnosťou určenou na desať rokov.

(3) Na základe schválenej účtovnej závierky uvedenej v odseku 1 konštatujem, že spoločnosť Hont Medik s.r.o. nie je predlžená, nie je v úpadku a že spoločnosti Hont Medik s.r.o. úpadok ani nehrozí.

(4) Hodnota indexu platobnej disciplíny spoločnosti Hont Medik s.r.o. k 31. januáru 2013 činila 25,7164993286133.

 

Čl. 2

(1) Toto rozhodnutie sa doručí prostredníctvom poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“:

a) Obchodnému registru Okresného súdu Banská Bystrica na založenie do zbierky listín k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v oddiele Sro, vložka číslo 8812/S, a to vrátane písomného vyhlásenia podľa príslušného zákona 1) a vrátane kópie schválenej účtovnej závierky uvedenej v čl. 1 ods. 1,

b) registru účtovných závierok podľa osobitného predpisu 2) vrátane rovnopisu schválenej účtovnej závierky uvedenej v čl. 1 ods. 1.

(2) Toto rozhodnutie sa povinne zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. 3)

 

Čl. 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 26a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3) § 3 ods. 1 písm. b) piaty bod dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

11. apríl 2013