Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

23

 

DEKRÉT

z 31. marca 2013

o tvorbe finančného plánu spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

            Podľa čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

    (1) Finančný plán spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky podniku. Riadi sa ním hospodárenie podniku v príslušnom účtovnom roku.

    (2) Účtovný rok podniku je zhodný s kalendárnym rokom.

 

§ 2

Obsah finančného plánu

Finančný plán podniku (ďalej len „finančný plán“) obsahuje najmä

    a) príjmy a výdavky finančného plánu,

    b) minimálnu výšku prebytku alebo maximálnu výšku schodku,

    c) určenie ročného prídelu do:

  1. sociálneho fondu podniku (ďalej len „sociálny fond“) a rezervného fondu,
  2. fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené.

 

§ 3

Príjmy a výdavky finančného plánu

    (1) Príjmy finančného plánu tvoria

    a) príjmy z predaja tovaru,

    b) príjmy z predaja výrobkov a služieb,

    c) ostatné príjmy.

    (2) Výdavky finančného plánu tvoria

    a) mzdové náklady,

    b) odmeny členom orgánov podniku,

    c) náklady na sociálne poistenia,

    d) dane a poplatky,

    e) preddavky poistného na zdravotné poistenie,

    f) príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí podnik,

    g) každoročné doplnenie rezervného fondu,

    h) povinný prídel do sociálneho fondu,

    i) ďalšie prídely do sociálneho fondu,

    j) ostatné náklady na hospodársku činnosť,

    k) výdavky na administratívne a technicko-hospodárske zabezpečenie činnosti orgánov podniku, organizačných zložiek podniku a prevádzkarní.

    (3) Podrobné členenie príjmov a výdavkov určí dekrét o finančnom pláne na príslušný účtovný rok.

 

§ 4

Návrh finančného plánu

    (1) Návrh finančného plánu vypracúva konateľ podniku (ďalej len „konateľ“) v spolupráci s podnikajúcou fyzickou osobou poverenou vedením účtovníctva podniku (ďalej len „účtovná kancelária“). 1)

    (2) Konateľ zodpovedá za obsahovú stránku návrhu finančného plánu a účtovná kancelária za formálnu a administratívno-právnu stránku návrhu finančného plánu.

    (3) Ak alebo kým osobitný dekrét týkajúci sa normotvorby neustanoví niečo iné, návrh finančného plánu po jeho zostavení a vypracovaní podlieha povinnému pripomienkovému konaniu trvajúcemu aspoň desať po sebe nasledujúcich dní, v rámci ktorého môže vznášať tak obyčajné ako aj zásadné pripomienky každý zo zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“).

 

§ 5

Záväzné limity finančného plánu

    (1) Mzdové náklady predstavujúce súhrn hrubých miezd určených na výplatu zamestnancom musia tvoriť aspoň 30 % výdavkovej časti finančného plánu.

    (2) Povinný prídel 2) a ďalší prídel 3) do sociálneho fondu musí byť vo výške aspoň 1,1 % zo základu určeného osobitným zákonom. 4)

    (3) Doplnenie rezervného fondu v roku, v ktorom podnik vytvorí zisk, musí tvoriť 5 % z čistého zisku, najviac však do výšky 10 % základného imania. 5)

    (4) V kalendárnom roku, v ktorom podnik vytvorí použiteľný zisk, povinne prispeje do sociálneho fondu ďalším prídelom 6) vo výške aspoň 17 % z tohto zisku.

    (5) Výdavky na administratívne a technicko-hospodárske zabezpečenie činnosti orgánov podniku, organizačných zložiek podniku a prevádzkarní nesmú presiahnuť 35 % výdavkovej časti finančného plánu.

    (6) Maximálna výška schodku nesmie presiahnuť 28 % príjmovej časti finančného plánu.

 

§ 6

Prechodné ustanovenia

    (1) Finančný plán na rok 2013 schválený osobitným dekrétom 7) sa upraví podľa záväzných limitov (§ 5) v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

    (2) Ak alebo kým osobitný dekrét týkajúci sa normotvorby neustanoví niečo iné, určí podrobnosti o pripomienkovom konaní návrhu finančného plánu, jeho priebehu a vyhodnotení konateľ osobitnou smernicou, ktorá sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“), čo je podmienkou jej platnosti.

 

§ 7

Spoločné ustanovenia

    (1) Na rozhodovanie týkajúce sa finančného plánu sa rozhodovací poriadok podniku 8) nepoužije.

    (2) Súčinnosť pri presadzovaní schváleného finančného plánu a kontrole hospodárenia podniku je povinná poskytovať účtovná kancelária.

    (3) Konateľ môže na vykonanie tohto dekrétu prijať aj inú, než v § 6 ods. 2 uvedenú smernicu; povinnosť jej vyhlásenia aspoň formou oznámenia o jej prijatí v Spravodajcovi je podmienkou jej platnosti.

    (4) Dekrét vydaný podľa § 3 ods. 3 sa povinne vyhlasuje v Spravodajcovi plným znením, čo je podmienkou jeho platnosti; to platí aj pre každú novelizáciu tohto dekrétu.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 124 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 7 ods. 2 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012.

6) § 4 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Dekrét č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 v znení neskorších predpisov.

8) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

31. marec 2013