Zrušený dekrétom č. 14/2014 Sp. Mzdový predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. (od 1. januára 2015).

22

 

DEKRÉT

 

z 20. marca 2013,

 

 ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

Podľa čl. 3 ods. 6 a čl. 4 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

 

Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp., dekrétu č. 11/2013 Sp. a dekrétu č. 20/2013 Sp. sa mení a dopĺňa takto:

 

1.     § 12 sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 13.

 

2.     § 13 sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15.

 

3.     V § 17a odsek 2 znie:

 

„(2) Ďalej v roku 2013 nemožno poskytovať zamestnancom operatívne ani mimoriadne odmeny.“.

 

 

Čl. II.

 

            Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

20. marec 2013