Zrušené dekrétom č. 31/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 (od 1. mája 2013).

21

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o.

vyhlasuje úplné znenie dekrétu č. 9/2013 Sp.

o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik

s.r.o. na rok 2013, ako vyplýva zo zmien a z

doplnkov vykonaných dekrétom č. 18/2013 Sp.

a dekrétom č. 20/2013 Sp.

  

DEKRÉT

o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

 

   Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) a g) písomného rozhodnutia  č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“) ustanovujem:

 

§ 1

Predmet úpravy

Týmto dekrétom sa

a) vydáva finančný plán spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „finančný plán“) na rok 2013, ktorý platí aj na nasledujúce roky, ak osobitný dekrét neustanoví inak,

b) upravujú pravidlá zaťažovania spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) pôžičkami, výpožičkami, úvermi a zmenkovým ručením,

c) stanovujú pravidlá hospodárenia podniku s finančnými prostriedkami a podnikovým majetkom (ďalej len „podnikové hospodárenie“) platné od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu bez časového obmedzenia,

d) upravujú spôsoby a podmienky zavádzania úsporných opatrení.

 

§ 2

Celkové príjmy

(1) Celkové príjmy sa určujú vo výške 54 000 euro.

(2) Z celkových príjmov podľa odseku 1 tvorí suma

a) 52 000 euro príjmy z predmetu činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podniku,

b) 2 000 euro príjmy z ostatných, než v písm. a) uvedených predmetov činnosti podniku, ako aj z predmetov podnikania podniku.

(3) Celkové príjmy podľa odseku 1 možno pri dodržaní záväzných pravidiel hospodárskej súťaže 1) zvýšiť bez obmedzenia.

(4) Rozčlenenie celkových príjmov podniku uvedené v odseku 2 môže upraviť rozhodnutím štatutárny orgán podniku (ďalej len „štatutárny orgán“), ktoré sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“) formou oznámenia o jeho prijatí; 2) táto forma vyhlásenia je súčasne podmienkou nadobudnutia jeho platnosti.

 

§ 3

Celkové výdavky a schodok

(1) Celkové výdavky sa určujú vo výške 70 500 euro; ich rozčlenenie tvorí prílohu č. 1.

(2) Schodok finančného plánu sa určuje vo výške 16 500 euro.

 

§ 3a

Pokrytie schodku a podnikové zadlženie

(1) Schodok finančného plánu sa pokryje

a) bezúročnou peňažnou pôžičkou jediného spoločníka podniku (ďalej len "jediný spoločník") vo výške 6 500 euro poskytnutou podniku na obdobie desiatich rokov formou zmluvy o pôžičke, 2a)

b) v sume 10 000 euro formou:

1. bankového úveru 2b) na obdobie desiatich rokov alebo aj

2. povoleného prečerpania, ktoré umožňuje podniku disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku podnikového platobného účtu vedeného v banke.

(2) Úver podľa odseku 1 písm. b) prvý bod možno kombinovať s povoleným prečerpaním podľa odseku 1 písm. b) druhý bod.

 

§ 4

Prechodné ustanovenia

(1) Do celkových

a)  príjmov podniku určených finančným plánom sa započítavajú tiež príjmy získané podnikom od 1. januára 2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu,

b) výdavkov podniku určených finančným plánom sa započítavajú tiež výdavky vynaložené podnikom od 1. januára 2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

(2) Zúčtovanie celkových príjmov a výdavkov uvedených v odseku 1 sa vykoná do 1. mája 2013.

 

§ 4a

Prechodné ustanovenie k zmenám platným od 18. februára 2013

Zmluva o bezúročnej pôžičke uvedenej v § 3a ods. 1 písm. a) sa uzatvorí do 28. februára 2013; podmienky tejto bezúročnej pôžičky sú uvedené v prílohe č. 2.

 

§ 4b

vypustený

 

§ 5

Hospodárenie podniku a jeho kontrola

Zásady hospodárenia podniku a kontrolnú činnosť na tomto úseku upraví osobitný dekrét alebo podnikový poriadok vydaný formou dekrétu.

 

§ 6

Spoločné ustanovenia

(1) Na rozhodovanie štatutárneho orgánu, konateľa podniku a valného zhromaždenia podniku podľa tohto dekrétu, sa rozhodovací poriadok podniku 21) nepoužije; to platí nerozdielne aj na rozhodovanie alebo robenie právnych úkonov inými osobami v mene podniku, za podnik, v splnomocnení podnikom alebo na základe poverenia podniku.

(2) Všetky záležitosti upravené týmto dekrétom majú prednosť pred ostatnými vnútropodnikovými predpismi s výnimkou stanov.

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

uznesenie valného zhromaždenia č. 20/2012 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobudol účinnosť 1. februára 2013.

Dekrét č. 18/2013 Sp. nadobudol účinnosť 18. februára 2013.

Dekrét č. 20/2013 Sp. nadobudol účinnosť 15. marca 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 41 Obchodného zákonníka.

2) § 3 ods. 1 písm. c) štvrtý bod dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

2a) § 657 a 658 Občianskeho zákonníka.

2b) Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) a § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) vypustená.

4) vypustená.

5) vypustená.

6) vypustená.

7) vypustená.

7a) vypustená.

8) vypustená.

9) vypustená.

10) vypustená.

11) vypustená.

12) vypustená.

13) vypustená.

14) vypustená.

15) vypustená.

16) vypustená.

17) vypustená.

18) vypustená.

19) vypustená.

20) vypustená

21) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Príloha č. 1 k dekrétu č. 9/2013 Sp.

v znení dekrétu č. 20/2013 Sp.

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH VÝDAVKOV

  

Druh výdavkov

Suma

Mzdové a ostatné osobné náklady

35 000 euro

Daňové povinnosti

10 000 euro

Splátky dlhodobých záväzkov

15 367 euro

Prevádzkové výdavky

10 133 euro

Spolu:

70 500 euro

 

Príloha č. 2 k dekrétu č. 9/2013 Sp.

v znení dekrétu č. 20/2013

 

PODMIENKY BEZÚROČNEJ PÔŽIČKY

 

A. Pravidelná mesačná anuitná splátka podniku jedinému spoločníkovi bude činiť sumu 54,17 euro.

 

B. Ak bude podnik v omeškaní so splatnosťou pravidelnej mesačnej anuitnej splátky, jediný spoločník má nárok na úrok z omeškania vo výške ustanovenej v § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

C. Ďalšie podmienky bezúročnej pôžičky sa budú spravovať predpismi občianskeho práva.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

16. marec 2013