Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

20

 

D E K R É T

 

z 8. marca 2013,

 

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 v znení dekrétu č. 18/2013 Sp. a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich vnútropodnikových predpisov

 

   Podľa čl. 3 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a), g) a ods. 6 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

   Dekrét č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 v znení dekrétu č. 18/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

   1. § 3 vrátane nadpisu znie:

 

§ 3

Celkové výdavky a schodok

(1) Celkové výdavky sa určujú vo výške 70 500 euro; ich rozčlenenie tvorí prílohu č. 1.

(2) Schodok finančného plánu sa určuje vo výške 16 500 euro.“.

 

   2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

 

   3. § 3a vrátane nadpisu znie:

 

§ 3a

Pokrytie schodku a podnikové zadlženie

(1) Schodok finančného plánu sa pokryje

a) bezúročnou peňažnou pôžičkou jediného spoločníka podniku (ďalej len "jediný spoločník") vo výške 6 500 euro poskytnutou podniku na obdobie desiatich rokov formou zmluvy o pôžičke, 2a)

b) v sume 10 000 euro formou:

1. bankového úveru  2b) na obdobie desiatich rokov alebo aj

2. povoleného prečerpania, ktoré umožňuje podniku disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku podnikového platobného účtu vedeného v banke.

(2) Úver podľa odseku 1 písm. b) prvý bod možno kombinovať s povoleným prečerpaním podľa odseku 1 písm. b) druhý bod.“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

2b) Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) a § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 

   4. V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 7. Súčasne sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 7.

 

  5. V § 4a sa slová „§ 3 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 3a ods. 1 písm. a)“. Súčasne sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou, za ktorú sa vkladá nasledovný text: „podmienky tejto bezúročnej pôžičky sú uvedené v prílohe č. 2.“.

 

   6. § 4b sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7a.

 

   7. V § 5 odsek 1 znie:

   „(1) Zásady hospodárenia podniku a kontrolnú činnosť na tomto úseku upraví osobitný dekrét alebo podnikový poriadok vydaný formou dekrétu.“.

 

   8. V § 5 sa vypúšťajú odseky 2 až 7. Súčasne sa zrušuje označenie odsekov a vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 15.

 

   9. V § 6 sa vypúšťajú odseky 1 až 7. Súčasne sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 20. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 1 a 2.

 

   10. V § 6 odsek 1 znie:

   „(1) Na rozhodovanie štatutárneho orgánu, konateľa podniku a valného zhromaždenia podniku podľa tohto dekrétu sa rozhodovací poriadok podniku 21) nepoužije.“.

 

   11. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2.

 

   12. Príloha č. 1 znie:

 

Príloha č. 1 k dekrétu č. 9/2013 Sp. v znení dekrétu č. 20/2013 Sp.

 

ROZČLENENIE CELKOVÝCH VÝDAVKOV

 

 

Druh výdavkov

Suma

Mzdové a ostatné osobné náklady

35 000 euro

Daňové povinnosti

10 000 euro

Splátky dlhodobých záväzkov

15 367 euro

Prevádzkové výdavky

10 133 euro

Spolu:

70 500 euro

„.“

 

Čl. II

   Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení čl. V dekrétu č. 10/2013 Sp. a čl. II dekrétu č. 11/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

   1. Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 17a

Prechodné ustanovenia platné v roku 2013

(1) V roku 2013 sa koeficient násobku sumy základnej zložky mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti pracovných miest určuje nasledovne:

a) 1,00 pre prvý stupeň náročnosti pracovného miesta,

b) 1,20 pre druhý stupeň náročnosti pracovného miesta,

c) 1,40 pre tretí stupeň náročnosti pracovného miesta,

d) 1,85 pre štvrtý stupeň náročnosti pracovného miesta,

e) 1,95 pre piaty stupeň náročnosti pracovného miesta,

f) 2,23 pre šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta.

(2) Ďalej v roku 2013 nemožno poskytovať zamestnancom operatívne ani mimoriadne odmeny a žiaden zo zamestnancov nemá nárok na trinásty plat.“.

 

   2. § 18a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

   „(7) Ustanoveniami odsekov 1 až 6 zostávajú nedotknuté ustanovenia § 17a.“.

 

   3. V prílohe č. 3 v čl. 2 v ods. 3 písmeno c) znie:

   „c) príležitostné práce súvisiace s vedením účtovníctva podniku,“

   Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

 

Čl. III

   Dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene a doplnení niektorých vnútropodnikových predpisov sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

   V čl. I sa za § 2 vkladá nový § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 2a

Prechodné ustanovenia platné v roku 2013

(1) V roku 2013 sa zakazuje vytvorenie nového pracovného miesta.

(2) Zákaz ustanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na vytvorenie nového pracovného miesta s príspevkom poskytnutým podniku príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného zákona. 1)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 

Čl. IV

   Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení čl. III dekrétu č. 10/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

   § 5a vrátane nadpisu znie:

 

§ 5a

Prechodné ustanovenia platné v roku 2013

(1) Pracovné miesta uvedené v § 5 ods. 4 nie sú zriadené, kým niečo iné neustanoví dekrét o počte a štruktúre pracovných miest podniku 9a) alebo jeho novelizácia.

(2) Ustanoveniami tohto dekrétu nie je dotknutý zákaz ustanovený pre rok 2013 osobitným dekrétom. 9b)“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 2a dekrétu č. 10/2013 Sp. v znení dekrétu č. 20/2013 Sp.“.

 

 

Čl. V

   Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

 

Čl. VI

   Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 18/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

 

Čl. VII

   Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

8. marec 2013