Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

2

 

DEKRÉT

 

z 30. decembra 2012

 

o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o.

 

   Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 7 ods. 1, § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 1, § 10 Zákonníka práce, čl. 10 ods. 2, čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 (ďalej len „zakladateľská listina“), čl. 3 ods. 1 až 3 a ods. 5 písm. b) a čl. 8 ods. 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“), vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o. (ďalej len „riaditeľstvo“) ako organizačný útvar 1) spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Sídlom riaditeľstva je Krupina, Ul. 29.augusta 611/6, PSČ 963 01.

(3) Právne úkony v súvislosti s činnosťou riaditeľstva robia sa v mene podniku alebo za podnik či v poverení podnikom.

(4) Riaditeľstvo riadi konateľ podniku (ďalej len „konateľ“). 2)

(5) Počas neprítomnosti konateľa ho zastupuje pri riadení riaditeľstva konateľom vymenovaný zástupca spomedzi zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“) zaradených na riaditeľstvo (ďalej len „zamestnanec riaditeľstva“).

 

§ 2

Úlohy a činnosti riaditeľstva

(1) Riaditeľstvo plní úlohy a činnosti podnikovej správy v rozsahu podľa stanov. 3)

(2) Okrem toho riaditeľstvo

a) zabezpečuje výkon vlastnej ochrany podniku, 4)

b) plní úlohy redakcie Spravodajcu Hont Medik s.r.o., 5)

c) zabezpečuje kontrolovanie povinností na úseku podnikových preukazov, 6)

d) zabezpečuje vydávanie podnikových preukazov a potvrdení o podnikových preukazoch, vedenie evidencie podnikových preukazov a plnenie ďalších úloh na tomto úseku, 7)

e) plní ďalšie úlohy a činnosti, o ktorých rozhodne konateľ alebo valné zhromaždenie podniku a o ktorých to vyplýva z tohto dekrétu alebo vyplýva alebo vyplynie z iného vnútropodnikového predpisu.

(3) Ustanovenie odseku 2 písm. a) sa použije až odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie udelenej podniku podľa osobitného zákona. 4)

 

§ 3

Povinná súčinnosť

(1) Každá fyzická osoba, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ju možno zaväzovať aj zakladateľskou listinou a stanovami, je povinná poskytovať tak riaditeľstvu, ako aj každému zo zamestnancov riaditeľstva vrátane zamestnanca riaditeľstva povereného výkonom vlastnej ochrany podniku (ďalej len „ochrankár“) všetku vyžiadanú súčinnosť.

(2) Odsek 1 sa vzťahuje tiež na každú organizačnú zložku podniku a každú prevádzkareň.

(3) Porušenie, nedodržanie alebo obchádzanie povinnej súčinnosti ustanovenej v odsekoch 1 a 2 podlieha sankciám podľa zákona, stanov a iných vnútropodnikových predpisov.

 

§ 4

Administratívne hodiny

(1) Administratívnymi hodinami sú hodiny, počas ktorých je riaditeľstvo k dispozícii zamestnancom a verejnosti; administratívne hodiny tvoria prílohu č. 1 tohto dekrétu.

(2) Odsekom 1 zostáva nedotknutá možnosť riaditeľstva vybavovať záležitosti jemu zverené alebo patriace do jeho pôsobnosti aj mimo administratívnych hodín.

 

§ 5

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Do vzniku pracovného pomeru s prvým zamestnancom riaditeľstva plní jeho úlohy písomne na to konateľom poverený zamestnanec. 8)

(2) Odsek 1 sa použije aj odo dňa skončenia pracovného pomeru s posledným zamestnancom riaditeľstva z iného dôvodu, než z dôvodu zrušenia riaditeľstva.

(3) Kvalifikačné a ostatné predpoklady vzťahujúce sa na zamestnancov riaditeľstva sú uvedené v prílohe č. 2 tohto dekrétu; ak to vyplynie z osobitného dekrétu, môže sa ochrankárovi udeliť výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu odborného vzdelania, a to v rozsahu a za podmienok podľa tohto osobitného dekrétu. 9)

(4) Riaditeľstvu patria dve zamestnanecké miesta na ustanovený týždenný pracovný čas a na plný úväzok, z toho jedno zamestnanecké miesto pre ochrankára.

(5) Mzdové podmienky zamestnancov riaditeľstva spravujú sa mzdovým poriadkom podniku, 10) ak osobitný dekrét neustanovuje inak. 11)

(6) Pracovnoprávne vzťahy a robenie právnych úkonov v pracovnoprávny vzťahoch týkajúce sa zamestnancov riaditeľstva sa spravujú pracovným poriadkom podniku, 12) pokiaľ tento dekrét alebo osobitný dekrét neustanovuje alebo rozkaz konateľa alebo personálny rozkaz konateľa 13) neurčuje alebo neurčí inak.

(7)   Pracovné úlohy sa určujú (ukladajú) a záväzné pokyny sa dávajú ochrankárovi formou rozkazov a personálnych rozkazov konateľa; tým nie je dotknuté bežné určovanie a ukladanie týchto pracovných úloh a dávanie týchto záväzných pokynov ochrankárovi od zamestnanca riaditeľstva zastupujúceho neprítomného konateľa alebo od iného písomne konateľom povereného zamestnanca. 14)

(8)   Záležitosti týkajúce sa vlastnej ochrany podniku 4) upravuje osobitný dekrét; 11) tento osobitný dekrét má v záležitostiach ním upravených a týkajúcich sa ochrankára, ako aj uchádzača o pracovné miesto ochrankára, prednosť pred ustanoveniami tohto dekrétu.

 

§ 6

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1) § 7 ods. 1 Obchodného zákonníka.

2) Čl. 8 ods. 1 stanov.

3) Čl. 8 ods. 2 a 3 stanov.

4) § 63, 64 a 67 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

5) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

6) Dekrét č. 5/2013 Sp. o preukazoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

7) Napríklad § 5 a § 9 až 11 dekrétu č. 5/2013 Sp.

8) § 9 ods. 2 Zákonníka práce 

9) § 4 ods. 2 a 3 dekrétu č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

10) Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

11) Dekrét č. 3/2013 Sp.

12) Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

13) Napríklad § 18 dekrétu č. 3/2013 Sp.

14) § 15 ods. 1 a ods. 3 písm. g) dekrétu č. 3/2013 Sp.

Príloha č. 1 k dekrétu č. 2/2013 Sp.

 

ADMINISTRATÍVNE HODINY

 

DEŇ

DOPOLUDNIA

POPOLUDNÍ

PONDELOK

 

14:00 – 15:00 hod.

UTOROK

 

14:30 – 15:30 hod.

STREDA

 

 

ŠTVRTOK

 

14:30 – 15:30 hod.

PIATOK

09:00 – 11:00 hod.

 

 

Príloha č. 2 k dekrétu č. 2/2013 Sp.

 

KVALIFIKAČNÉ A OSTATNÉ PREDPOKLADY VZŤAHUJÚCE

SA NA ZAMESTNANCOV RIADITEĽSTVA

 

A. Ochrankár:

 1. dosiahnutý vek aspoň 19 rokov, 15)
 2. ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie či úplné stredné odborné vzdelanie, 16)
 3. bezúhonnosť, 17)
 4. spoľahlivosť, 18)
 5. zdravotná spôsobilosť, 19)
 6. odborná spôsobilosť, 20)
 7. telesná zdatnosť. 21)

 

B. Iný zamestnanec riaditeľstva, než ochrankár:

 1. dosiahnutý vek aspoň 19 rokov,
 2. ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie či úplné stredné odborné vzdelanie, 16)
 3. bezúhonnosť; bezúhonnosť sa na tento účel posudzuje rovnako ako u ochrankára, 17)
 4. zdravotná spôsobilosť; zdravotne spôsobilý je ten, o kom to vyplýva z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. 22)

 


Poznámky pod čiarou:

15) § 48 ods. 1 písm. a) zákona o súkromnej bezpečnosti.

16) § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti.

18) § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti.

19) § 15 zákona o súkromnej bezpečnosti.

20) § 16 až 21 zákona o súkromnej bezpečnosti.

21) § 5 a 6 dekrétu č. 3/2013 Sp.

22) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

2. január 2013