Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

19

 

DEKRÉT

z 21. februára 2013

o pracovných cestách v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

   Podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1 a § 134 Obchodného zákonníka, § 57 Zákonníka práce, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom odo dňa 23. novembra 2012, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. ustanovujem:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Týmto dekrétom sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) určujú pravidlá pre vysielanie osôb, ktorých vysielanie na pracovné cesty podnikom je prípustné podľa zákona o cestovných náhradách (ďalej len „vyslaná osoba“), najmä zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“).

(2) Cestovné náhrady sa poskytujú podľa zákona o cestovných náhradách; tým zostáva nedotknuté ustanovenia § 7.

(3) Právomoc vysielať na pracovné cesty vyslané osoby patrí za podnik konateľovi podniku (ďalej len „konateľ“).

 

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto dekrétu rozumie sa

a) riaditeľstvom Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o., 1)

b) ochrankárom zamestnanec riaditeľstva poverený výkonom vlastnej ochrany podniku podľa osobitných predpisov, 2)

c) dopravným prostriedkom dopravný prostriedok určený konateľom, 3)

d) služobným vozidlom dopravný prostriedok, ktorým je cestné motorové vozidlo vlastnené, užívané alebo zabezpečené podnikom a súkromným vozidlom dopravný prostriedok, ktorým je iné cestné motorové vozidlo, než služobné vozidlo, 4)

e) autobusom a vlakom dopravný prostriedok pravidelnej verejnej dopravy,

f) taxíkom dopravný prostriedok osobitnej nepravidelnej verejnej dopravy,

g) lietadlom dopravný prostriedok pravidelnej verejnej leteckej prepravy,

h) správou z pracovnej cesty písomný dokument vypracovaný vyslanou osobou predkladaný ňou povinne po skončení pracovnej cesty spoločne s účtovnými a inými dokladmi potrebnými pre zúčtovanie pracovnej cesty a uspokojenie oprávnených nárokov vyslanej osoby a schvaľovaný konateľom,

i) účtovnou kanceláriou podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vedením účtovníctva podniku. 5)

 

§ 3

Cestovný príkaz

(1) Vysielanie na pracovné cesty sa v podniku uskutočňuje vystavením a schválením cestovného príkazu, v ktorom konateľ písomne určí miesto nástupu pracovnej cesty, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, pričom môže určiť vyslanej osobe aj ďalšie podmienky pracovnej cesty.

(2) Cestovný príkaz vystavuje podľa pokynov konateľa riaditeľstvo, 1) prípadne zamestnanec písomne na to poverený konateľom. 6) Každý cestovný príkaz sa vystavuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden sa po schválení konateľom odovzdá vyslanej osobe a jeden uchováva riaditeľstvo alebo zamestnanec písomne na to poverený konateľom. 6)

(3) Nastúpenie na pracovnú cestu bez schváleného cestovného príkazu podlieha sankciám, pričom podnik v tomto prípade nezodpovedá za prípadné škody, ktoré osoba, ktorá takto nastúpila na pracovnú cestu, utrpí alebo inej osobe spôsobí.

 

§ 4

Dopravný prostriedok

(1) Ako dopravný prostriedok možno použiť služobné vozidlo, súkromné vozidlo, autobus, osobný vlak, zrýchlený vlak alebo expresný vlak, rýchlik, vlak vyššej kategórie,  lietadlo alebo aj taxík.

(2) Pracovná cesta vykonávaná v obci pravidelného pracoviska zamestnanca, ak nepresahuje vzdialenosť dvoch kilometrov, môže byť uskutočnená aj pešo.

(3) Pri pracovných cestách konateľa, možno použiť akýkoľvek dopravný prostriedok.

(4) Zamestnanec použije pri pracovnej ceste podľa vzdialenosti medzi miestom nástupu na pracovnú cestu a miestom výkonu práce

a) do vzdialenosti 50 km autobus alebo osobný vlak,

b) pri vzdialenosti od 50 km do 100 km autobus alebo rýchlik druhej cestovnej triedy,

c) v prípade vzdialenosti od 100 km autobus alebo rýchlik prvej cestovnej triedy alebo aj vlak vyššej kategórie.

(5) Ak zamestnanec uskutočňuje pracovnú cestu ako spolucestujúci konateľa, obmedzenia podľa odseku 4 sa neuplatnia.

(6) Na prepravu počas pracovnej cesty uskutočňovanej iným dopravným prostriedkom, než služobným vozidlom alebo súkromným vozidlom, vyslaná osoba použije v meste ako dopravný prostriedok

a) taxík, ak:

1. vyslanou osobou je konateľ,

2. to inej vyslanej osobe schváli konateľ,

b) mestskú hromadnú dopravu, ak vyslanou osobou je zamestnanec, ktorému nebolo podľa písm. a) druhého bodu schválené použitie taxíka.

(7) Na obmedzenie ustanovené v odseku 6 písm. b) sa neprihliada, pokiaľ zamestnanec je nútený použiť taxík, toto použitie náležite odôvodní v správe zo služobnej cesty alebo ak je použitie taxíka z hľadiska hospodárnosti pri pracovnej ceste výhodnejšie.

(8) Služobné vozidlo používa pri pracovných cestách konateľ. Súkromné vozidlo možno pri pracovnej ceste použiť iba na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi podnikom a vyslanou osobou, ktorú je za podnik oprávnený uzatvoriť konateľ; 7) vzor tejto písomnej dohody ustanoví osobitnou smernicou konateľ.

 

§ 5

Cestovné náhrady a preukazovanie nároku na ne

(1) Vyslanej osobe patria za podmienok ustanovených zákonom o cestovných náhradách a týmto dekrétom pri pracovnej ceste cestovné náhrady vo výške určenej osobitnými všeobecne záväznými predpismi, najmä  náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné a náhrada preukázaných vedľajších výdavkov.

(2) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, vyslaná osoba je povinná preukázať vznik nároku na cestovné náhrady originálmi účtovných dokladov.

(3) V prípade straty alebo zničenia účtovného dokladu môže byť vyslanej osobe uznaný vznik nároku na cestovnú náhradu na základe jej čestného vyhlásenia, ak s tým vysloví písomným rozhodnutím súhlas konateľ.

(4) Ak konateľ podľa odseku 3 nevysloví príslušným písomným rozhodnutím uvedený súhlas, vyslaná osoba má nárok na cestovnú náhradu, výška ktorej sa zisťuje podľa webového portálu „cestovné poriadky“ na webovej doméne www.cp.sk alebo na obdobnom webovom portáli, na ktorom sú uvedené orientačné ceny cestovných lístkov platné ku dňu uskutočnenia pracovnej cesty.

 

§ 6

Vyúčtovanie cestovných náhrad a ich splatnosť

(1) Vyslaná osoba je povinná do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty predložiť riaditeľstvu alebo konateľom poverenému zamestnancovi 6) všetky písomné doklady potrebné na vyúčtovanie cestovných náhrad a súčasne vrátiť nevyúčtovaný preddavok. V rovnakej lehote je vyslaná osoba povinná doručiť podniku správu z pracovnej cesty.

(2) Písomné doklady podľa odseku 1 je vyslaná osoba povinná predložiť na tlačivách určených smernicou konateľa, inak na obvyklých tlačivách spĺňajúcich náležitosti účtovného dokladu podľa osobitného zákona; 8) to neplatí, ak konateľ podľa § 4 ods. 5 písomným rozhodnutím vyslovil súhlas s uznaním vzniku nároku na cestovnú náhradu na základe čestného vyhlásenia, kedy sa toto čestné vyhlásenie spolu s týmto písomným rozhodnutím pokladá za účtovný doklad.

(3) Konateľ neodkladne postúpi písomné doklady uvedené v odseku 1 a prípadne aj čestné vyhlásenie podľa odseku 2 – časť textu za bodkočiarkou – účtovnej kancelárii, ktorá vykoná vyúčtovanie cestovných náhrad bez zbytočných odkladov a toto písomne vyhotovené vyúčtovanie doručí konateľovi.

(4) Podnik je povinný do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vyslaná osoba predložila všetky písomné doklady potrebné pre vyúčtovanie cestovných náhrad vrátane prípadného čestného vyhlásenia (odsek 2 – časť textu za bodkočiarkou) a správy z pracovnej  cesty uspokojiť nároky na cestovné náhrady vyslanej osoby; v rovnakej lehote sú cestovné náhrady aj splatné.

(5) Účtovná kancelária zodpovedá podniku za správnosť vyúčtovania cestovných náhrad.

(6) Zodpovednosť účtovnej kancelárie podľa odseku 5 sa neuplatní alebo uplatní iba sčasti, ak nesprávnosť vyúčtovania cestovných náhrad bola vcelku alebo sčasti spôsobená podnikom vrátane omeškania podniku s predložením písomných dokladov účtovnej kancelárii podľa odseku 3.

 

§ 7

Osobitné situácie

(1) Vyslať na pracovnú cestu mimo obce pravidelného pracoviska nemožno mladistvého zamestnanca. 9)

(2) Prikázať mladistvému zamestnancovi 9) zahraničnú pracovnú cestu je zakázané.

(3) Zamestnanec, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom mu je prikázaná tuzemská pracovná cesta, dosiahne vek od 50 rokov a konateľ – bez ohľadu na dosiahnutý vek – má nárok na stravné vo výške

a) 2,80 euro pri trvaní pracovnej cesty od 2 hodín až do 3 hodín,

b) 3,20 euro pri trvaní pracovnej cesty nad 3 hodiny až do 5 hodín,

c) 3,80 euro pri trvaní pracovnej cesty nad 5 hodín až do 8 hodín,

d) 4,50 euro pri trvaní pracovnej cesty nad 8 hodín až do 11 hodín,

e) 5,80 euro pri trvaní pracovnej cesty nad 11 hodín až do 13 hodín,

f) 6,80 euro pri trvaní pracovnej cesty nad 13 hodín až do 16 hodín,

g) 7,40 euro pri trvaní pracovnej cesty nad 16 hodín až do 18 hodín,

h) 8,00 euro pri trvaní pracovnej cesty nad 18 hodín.

(4) Vyslaná osoba, ktorá podľa lekárskeho posudku 10) vyžaduje diétny režim ustanovený Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre chorobu alebo inú poruchu zdravia, má nárok na zvýšenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste o 25 % oproti stravnému určenému v osobitnom vykonávacom všeobecne záväznom právnom predpise o sumách stravného, 11) pričom ak ide o vyslanú osobu, ktorá je liečená na cukrovku, potom až o 28 % oproti takto určenému stravnému.

(5) Konateľ má nárok na náhradu výdavkov spojených s doplnením šatníka v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku na pracovnoprávne účely určeného súčtom priemerných mesačných zárobkov všetkých zamestnancov vydeleného počtom všetkých zamestnancov, a to pri tuzemských pracovných cestách uskutočnených počas jedného kalendárneho roka. Ak je konateľ súčasne zamestnancom, výška nároku na náhradu výdavkov spojených s doplnením šatníka patrí konateľovi v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku na pracovnoprávne účely, pričom nárok podľa predošlej vety sa v tomto prípade nepoužije.

(6) Zamestnanec uvedený v odseku 3 a konateľ má nárok na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste zvýšený o 8,88 % oproti základnej sadzbe stravného v eurách alebo v cudzej mene určenej osobitným predpisom. 12)

(7) Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste činí 40 % z výšky stravného. 13)

(8) Konateľ môže ustanoviť osobitnou smernicou aj ďalšie cestovné náhrady alebo aj vyššie cestovné náhrady, než sú ustanovené v zákone o cestovných náhradách. 14)

 

§ 8

Prechodné ustanovenia

(1) Pracovné cesty začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Vyúčtovanie cestovných náhrad a ich splatnosť, pokiaľ sa týkajú pracovných ciest skončených predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu, sa riadi zákonom o cestovných náhradách.

 

§ 9

Spoločné ustanovenia

(1) Ďalšie podrobnosti o zahraničných pracovných cestách a poskytovaných cestovných náhradách súvisiacich s nimi môže ustanoviť konateľ osobitnou smernicou; v tejto smernici sa nemožno odchýliť od § 7 ods. 1, 2, 6 a 7.

(2) Konateľ sa splnomocňuje vydať aj iné, než v tomto dekréte výslovne uvedené smernice na vykonanie tohto dekrétu.

(3) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu vrátane rozhodnutí konateľa sa nepoužije rozhodovací poriadok podniku 15) a doručovanie sa na účely tohto dekrétu spravuje ustanovením § 38 Zákonníka práce.

(4) Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“) plným znením. Plným znením sa povinne vyhlási v Spravodajcovi aj každá smernica vydaná konateľom na vykonanie tohto dekrétu.

(5) Vyslaná osoba je na pracovnej ceste povinná dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; 16) pokiaľ vyslanou osobou je zamestnanec, tak aj pracovnú disciplínu. 17)

(6) Kontrolu plnenia povinností vyslanou osobou počas pracovnej cesty ustanovenými zákonom o cestovných náhradách, Zákonníkom práce, ďalšími zákonmi vrátane právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci 16) alebo aj určenými vnútropodnikovými predpismi vrátane tohto dekrétu, môže kedykoľvek vykonať konateľ alebo na základe rozkazu konateľa ochrankár, ako aj na základe písomného poverenia konateľa zamestnanec riaditeľstva alebo aj iný zamestnanec.

(7) Ak sa kontrolou podľa odseku 6 zistí porušenie povinností vyslanou osobou, ktorou je zamestnanec, konateľ v prípade preukázania, že k porušeniu pracovnej disciplíny došlo, rozhodne o uložení tomuto zamestnancovi príslušnej sankcie. 18)

(8) Vyslaná osoba zodpovedá podniku za škodu, ktorú spôsobí porušením plnenia povinností určených zákonmi, týmto dekrétom a smernicami na jeho vykonanie.

 

§ 10

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. marca 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 

 


Poznámky pod čiarou:

1) Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp.

2) § 63, 64 a 67 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

3) § 3 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.

4) § 7 zákona o cestovných náhradách.

5) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6) § 9 ods. 2 Zákonníka práce.

7) § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.

8) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 40 ods. 3 Zákonníka práce.

10) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 621/2008 Z. z. o sumách stravného.

12) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 472/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

13) § 9 a 14 zákona o cestovných náhradách.

14) § 9 zákona o cestovných náhradách.

15) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

16) Napríklad § 39 Zákonníka práce a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Napríklad § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a § 12 a 13 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

18) § 15 až 17 Pracovného poriadku.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

21. február 2013