18

 

DEKRÉT

z 18. februára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 9/2013 Sp.

o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

   Podľa ustanovení § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. g) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:


Čl. I

Dekrét č. 9/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V § 1 písmeno b) znie:
„b) upravujú pravidlá zaťažovania spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) pôžičkami, výpožičkami, úvermi a zmenkovým ručením,“.

 

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

 

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

 

§ 3
Celkové výdavky, schodok a povolené zaťaženie podniku

(1) Celkové výdavky sa určujú vo výške 60 500 euro.

(2) Schodok finančného plánu sa určuje vo výške 6 500 euro; tento schodok sa pokryje bezúročnou peňažnou pôžičkou od jediného spoločníka podniku (ďalej len "jediný spoločník") vo výške sumy 6 500 euro poskytnutou podniku na obdobie desiatich rokov formou zmluvy o pôžičke. 2a)

(3) Celkové výdavky podľa odseku 1 možno prekročiť iba tak, aby presiahli celkové príjmy vrátane započítania ich prípadného zvýšenia podľa § 2 ods. 3 najviac o sumy povoleného zaťaženia podniku ustanovené týmto dekrétom.

(4) Pri prekročení celkových výdavkov sa povoľuje zaťaženie podniku

a) kontokorentným debetom na bežnom bankovom účte podniku v tuzemskej banke do výšky sumy 10 000 euro,

b) zmenkovým ručením podniku za podmienok ustanovených v § 4b.

(5) Ďalšie zaťaženie podniku nad rámec ustanovený v odsekoch 2 až 4 je možné výlučne, ak to ustanoví osobitný dekrét alebo novelizácia tohto dekrétu.

(6) Z celkových výdavkov podľa odseku 1 prípadne prekročených podľa odsekov 2 až 4 činí

a) 35 000 euro na výdavky na mzdové o ostatné osobné náklady, plnenie daňových povinností podniku, sociálnych poistení, zdravotného poistenia, poistení zákonnej zodpovednosti vrátane výdavkov na poplatky vyberané zo zákona,

b) 11 504 euro na splátky dlhodobých záväzkov podniku,

c) 3 863 euro mimoriadna rezerva podniku (§ 3a),

d) 10 133 euro na zvyšné výdavky podniku.“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 657 a 658 Občianskeho zákonníka.“.

 

3. Za § 3 vkladá sa nový § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 3a
Mimoriadna rezerva

(1) Mimoriadna rezerva podniku sa určuje vo výške sumy 3 896 euro.

(2) Mimoriadna rezerva podniku uvedená v odseku 1

a) je viazaná do nadobudnutia účinnosti schválenia valným zhromaždením podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“) riadnej individuálnej účtovnej závierky podniku za rok 2012 na:

1. realizáciu opatrení na odvrátenie hroziaceho úpadku podniku, ak by konateľom podniku (ďalej len „konateľ“) bolo zistené, že hrozba tohto úpadku nastala a je potrebné uvedené opatrenia prijať, aby bola táto hrozba účinne odvrátená,

2. úhradu nečakaných a neplánovaných výdavkov podniku v prípade havarijnej situácie, mimoriadnej situácie a inej výnimočnej situácie, ak by došlo k značným majetkovým stratám podniku v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy alebo inej havárie,

b) po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky podniku za rok 2012 na pokrytie prípadného výpadku v celkových príjmoch podniku určených podľa § 1 ods. 1 tak, aby sa pokryla eventuálna strata podniku vykázaná v tejto schválenej účtovnej závierke,

c) môže byť po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, ak podľa nej podnik nevykáže stratu alebo vykáže čistý zisk, rozpustená,

d) patrí do rozhodovacej právomoci konateľa, ktorý je povinný nakladať s ňou so všetkou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku.“.

 

4. Za § 4 vkladajú sa nové § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

 

§ 4a
Prechodné ustanovenie k zmenám platným od 18. februára 2013

Zmluva o bezúročnej pôžičke uvedenej v § 3 ods. 2 sa uzatvorí do 28. februára 2013.

 

§ 4b

Zmenkové ručenie

(1) Podnik môže v roku 2013 byť vystaviteľom zmeniek splatných v sídle podniku s určením lehoty, v ktorých zakáže ich predloženie na prijatie s určením lehoty zročnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa ich vystavenia.

(2) Za podmienok podľa odseku 1 môže sa podnik zmenkovo zaručiť v roku 2013 najviac do výšky sumy 4 900 euro.

(3) Zmenky za podnik vystavuje výlučne konateľ.

(4) Pri vystavovaní zmeniek postupuje sa podľa osobitného zákona. 7a)“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.“. 

 

5. V § 5 v odseku 6 v písm. a) sa slová "jedinému spoločníkovi podniku (ďalej len „jediný spoločník“)" nahrádzajú slovami "jedinému spoločníkovi".

 

6. V § 6 v odseku 1 sa slová „podľa § 3 ods. 4 písm. b) a v druhom rade výdavky podľa § 3 ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „uvedených v § 3 ods. 6 písm. b) a v druhom rade výdavky uvedené v § 3 ods. 6 písm. a)“.


7. Príloha znie:

 

 

Príloha k dekrétu č. 9/2013 Sp. v znení dekrétu č. 18/2013 Sp.

 

PODMIENKY BEZÚROČNEJ PÔŽIČKY

 

A. Pravidelná mesačná anuitná splátka podniku jedinému spoločníkovi bude činiť sumu 54,17 euro.

 

B. Ak bude podnik v omeškaní so splatnosťou pravidelnej mesačnej anuitnej splátky, jediný spoločník má nárok na úrok z omeškania vo výške ustanovenej v § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 

C. Ďalšie podmienky bezúročnej pôžičky sa budú spravovať predpismi občianskeho práva.“.


 

Čl. II

Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

18. február 2013