Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

16

 

ROZHODNUTIE

zo 17. februára 2013

o určovaní pracovnej náplne zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

   Podľa § 34 ods. 6 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov ustanovujem:

 

§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto rozhodnutím sa ustanovuje spôsob určovania pracovnej náplne zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Toto rozhodnutie sa vzťahuje iba na určovanie pracovnej náplne zamestnancom podniku (ďalej len „zamestnanec“), ktorí sú k podniku v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou.

 

§ 2

Pracovná náplň

(1) Pracovná náplň súvisí s dohodnutým druhom práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručnou charakteristikou obsiahnutou v pracovnej zmluve.

(2) Pracovná náplň obsahuje podrobnejšie vymedzený druh práce, konkretizuje pracovné úlohy zamestnanca a povinnosti, ktoré pre zamestnanca vyplývajú z pracovnoprávnych predpisov, pričom môže obsahovať len tie úlohy a povinnosti, ktoré vyplývajú z dohodnutého druhu práce a miesta výkonu práce.

(3) Pracovná náplň sa vydáva formou písomného rozhodnutia konateľa podniku (ďalej len „konateľ“).

(4) Ak je to dojednané so zamestnancom v pracovnej zmluve, pracovná náplň sa vydáva po prerokovaní so zamestnancom.

(5) Zamestnanec je povinný v prípade uvedenom v odseku 4 prerokovať návrh pracovnej náplne do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti podnikom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

(6) Ustanovenia odsekov 3 až 5 primerane platia aj na rozhodnutie konateľa o zmene pracovnej náplne.

 

§ 3

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Pracovné náplne vydané predo dňom účinnosti tohto rozhodnutia, ak sú platné k tomuto dňu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, sa pokladajú za pracovné náplne vydané podľa tohto rozhodnutia.

(2) Doručovanie a nastanie jeho účinkov sa spravuje Zákonníkom práce; návrh rozhodnutia konateľa o pracovnej náplni alebo o jej zmene sa na tento účel pokladá za písomnosť podniku týkajúcu sa vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy.

(3) Na rozhodovanie o vydaní pracovnej náplne alebo jej zmeny sa nevzťahuje rozhodovací poriadok podniku.

(4) Odsekom 3 zostáva nedotknuté právo zamestnanca podať podniku sťažnosť v súvislosti s nedodržaním podmienok podľa § 13 ods. 3 a 4 Zákonníka práce.

(5) Toto rozhodnutie sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

§ 4

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

17. február 2013