Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

15

 

OZNÁMENIE

 

konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

o vydaní smernice č. 521/2013 - Z3 zo 17. februára 2013

o zozname spoločníkov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

  • Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 118 Obchodného zákonníka a čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 vydal smernicu o zozname spoločníkov spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • Touto smernicou sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) určujú pravidlá vedenia zoznamu spoločníkov podniku (ďalej len „zoznam spoločníkov“), zásady vydávania výpisov zo zoznamu spoločníkov spoločníkom podniku (ďalej len „spoločník“) z úradnej povinnosti podniku (ex offo), ako aj na základe žiadosti spoločníka a ďalšie podrobnosti týkajúce sa zoznamu spoločníkov.
  • Smernica nadobúda účinnosť 1. marca 2013.
  • Do smernice možno nazrieť v administratívnych hodinách Riaditeľstva Hont Medik s.r.o. v sídle riaditeľstva - v Krupine, Ul. 29.augusta 611/6, 963 01.

 

 

V Krupine 17. február 2013

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

17. február 2013