Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

14

DEKRÉT

zo 16. februára 2013

o významných dňoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

   Podľa ustanovení § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. 1

Významnými dňami spoločnosti Hont Medik s.r.o. sú

a) 12. máj – Medzinárodný deň sestier,

b) 7. september – deň zapísania predmetu činnosti spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria – do obchodného registra,

c) 1. október – deň začatia prevádzkovania predmetu činnosti spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria,

d) 22. december – deň vzniku spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Čl. 2

Ak významný deň podľa čl. 1 pripadne na pracovný deň, má každý zamestnanec spoločnosti Hont Medik s.r.o. nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy. 1)

 

Čl. 3

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. marca 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámka pod čiarou:

1) § 1 ods. 6, § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce a § 28 ods. 1 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok v znení dekrétu č. 10/2013 Sp. a dekrétu č. 11/2013 Sp. (úplné znenie č. 12/2013 Sp.).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

16. február 2013