Zrušené dekrétom č. 14/2014 Sp. Mzdový predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. (od 1. januára 2015).

13

ÚPLNÉ ZNENIE DEKRÉTU č. 4/2013

Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o.

vyhlasuje úplné znenie dekrétu č. 4/2013 Sp.

Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.,

ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných

dekrétom č. 10/2013 Sp. a dekrétom č. 11/2013 Sp.

 

DEKRÉT

Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

   Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 1, § 10, § 120 ods. 3 Zákonníka práce, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) a čl. 4 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“), vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto dekrétom sa vydáva Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Mzdový poriadok podniku (ďalej len „mzdový poriadok“) upravuje formy odmeňovania zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“) za prácu, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.

(3) Mzdovým poriadkom sa priraďuje každému pracovnému miestu stupeň náročnosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest podľa Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon sa od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

(4) Mzdový poriadok sa nepoužije alebo sa použije iba sčasti, ak to ustanoví osobitný dekrét alebo iný podnikový poriadok vydaný formou dekrétu; to neplatí vo veci priradenia každému pracovnému miestu stupňa náročnosti práce podľa odseku 3, ktoré je záväzné pre všetkých zamestnancov.

 

§ 2

Základná zložka mzdy a tarifná mzda

(1) Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času.

(2) Tarifná mzda je základná zložka mzdy určená stupňom náročnosti pracovného miesta a mzdovou triedou.

(3) Mzdová trieda je zvýšenie základnej zložky mzdy podľa započítanej praxe.

 

§ 3

Započítaná prax a jej započítavanie

(1) Započítaná prax podľa mzdového poriadku je

a) odborná prax,

b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať v podniku; túto prax podnik započíta v rozsahu jednej tretiny.

(2) Odborná prax na účely mzdového poriadku je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec v podniku vykonávať.

(3) Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom 1) platným v čase jej vykonávania,

b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,

c) starostlivosti o dieťa:

1. zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať tri roky,

2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi,

d) doktorandského štúdia 2) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti,

e) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu. 3)

(4) Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.

(5) Podnik rozhodnutím určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jednej z piatich mzdových tried. Toto rozhodnutie musí byť písomné a musí ho schváliť konateľ podniku (ďalej len „konateľ“)

a) samostatne, ak ide o určenie dĺžky započítanej praxe každého iného zamestnanca, než konateľa, likvidátora podniku (ďalej len „likvidátor“) a než prokuristu,

b) so súhlasom valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“), ak ide o určenie dĺžky započítanej praxe zamestnanca, ktorý je súčasne tiež aj konateľom, likvidátorom alebo prokuristom. 4)

(6) Rozhodnutie podľa odseku 5

a) sa doručuje do vlastných rúk uchádzača o zamestnanie (ďalej len „uchádzač“) alebo zamestnanca, ktorého sa týka; doručovanie sa spravuje Zákonníkom práce, 5)

b) nadobúda platnosť dňom jeho schválenia konateľom a účinnosť 15 dňom odo dňa jeho doručenia podľa písm. a) alebo nastania účinkov tohto doručenia, ak v tejto lehote:

1. proti nemu nepodá písomné odvolanie ten, komu bolo adresované,

2. ten, komu bolo adresované, sa písomne vzdá práva podať proti nemu odvolanie, kedy toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom tohto písomného vzdania sa práva podať odvolanie.

(7) Ten, komu bolo rozhodnutie konateľa o započítaní praxe doručené, má právo podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

(8) Pre podávanie odvolaní podľa odseku 7 a pre rozhodovanie o nich platí rozhodovací poriadok podniku. 6)

 

§ 4

Suma základnej zložky mzdy

(1) Suma základnej zložky mzdy pre príslušný stupeň  náročnosti pracovného miesta je násobkom minimálnej mzdy v eurách za mesiac ustanovenej osobitným predpisom a nasledujúceho koeficienta minimálnej mzdy:

a) 1,00 pre prvý stupeň náročnosti pracovného miesta,

b) 1,25 pre druhý stupeň náročnosti pracovného miesta,

c) 1,52 pre tretí stupeň náročnosti pracovného miesta,

d) 1,85 pre štvrtý stupeň náročnosti pracovného miesta,

e) 2,23 pre piaty stupeň náročnosti pracovného miesta,

f) 3,10 pre šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta.

(2) Suma základnej zložky mzdy podľa odseku 1 v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližšie celé euro smerom nahor. 7)

 

 

§ 5

Mzdové triedy

(1) Prvá mzdová trieda patrí zamestnancovi, ktorého započítaná prax dosahuje menej než päť rokov. Tarifná mzda pre prvú mzdovú triedu činí zvýšenie základnej zložky mzdy o 0,00 %.

(2) Druhá mzdová trieda patrí zamestnancovi, ktorého započítaná prax dosahuje najmenej päť rokov a najviac deväť rokov. Tarifná mzda pre druhú mzdovú triedu činí zvýšenie základnej zložky mzdy o 5,00 %.

(3) Tretia mzdová trieda patrí zamestnancovi, ktorého započítaná prax dosahuje najmenej 10 rokov a najviac 25 rokov. Tarifná mzda pre tretiu mzdovú triedu činí zvýšenie základnej zložky mzdy o 10,00 %.

(4) Štvrtá mzdová trieda patrí zamestnancovi, ktorého započítaná prax dosahuje najmenej 26 rokov a najviac 30 rokov. Tarifná mzda pre štvrtú mzdovú triedu činí zvýšenie základnej zložky mzdy o 15,00 %.

(5) Piata mzdová trieda patrí zamestnancovi, ktorého započítaná prax dosahuje najmenej 31 rokov. Tarifná mzda pre piatu mzdovú triedu činí zvýšenie základnej zložky mzdy o 20,00 %.

(6) Tarifná mzda určená podľa odsekov 1 až 5 sa zaokrúhľuje na najbližšie celé euro smerom nahor. 7)

(7) Tarifná mzda pre rok 2013 je uvedená v prílohe č. 1.

 

§ 6

Stupne náročnosti pracovných miest

Priradenie stupňa náročnosti jednotlivým pracovným miestam tvorí prílohu č. 2.

 

§ 7

Mzdové zvýhodnenia

(1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie v sume 25 % jeho priemerného zárobku.

(2) Podnik môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.

(3) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

(4) Ak sa podnik so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(5) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí.

(6) Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 5 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú podnikom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.

(7) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

 

§ 8

Mzdová náhrada za pracovnú pohotovosť

(1) Ak podnik v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.

(2) Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas.

(3) Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa odseku 2 patrí zamestnancovi mzda vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Ak sa podnik so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi mzda podľa prvej vety a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi mzda nepatrí.

(4) Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

(5) Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(6) Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.

 

§ 9

Ostatné zákonne nárokové zložky mzdy

Ostatnou zákonne nárokovou zložkou mzdy je zložka mzdy, na ktorú má zamestnanec nárok zo Zákonníka práce; táto zložka mu patrí v najnižšej prípustnej výške.

 

§ 10

Operatívna odmena

(1) O vyhlásení operatívnej odmeny rozhoduje konateľ; písomné rozhodnutie konateľa sa zverejňuje v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením, pričom toto rozhodnutie má charakter verejného prísľubu podľa ustanovení § 850 až 852 Občianskeho zákonníka.

(2) Verejným prísľubom 8) podľa odseku 1 sa podnik zaviaže, že zaplatí operatívnu odmenu zamestnancom,  ktorí splnia podmienky určené vo verejnom prísľube.

(3) Ak podmienky verejného prísľubu neurčujú inak, dostane operatívnu odmenu ten zamestnanec, ktorý najskôr splní podmienky podľa odseku 2.

(4) Ak podmienky verejného prísľubu splní súčasne niekoľko zamestnancov, pričom z ich obsahu vyplýva, že operatívnu odmenu má dostať len jeden z nich, operatívna odmena sa rozdelí medzi nich rovnakým dielom.

 

§ 11

Mimoriadna odmena

(1) Mimoriadna odmena patrí zamestnancovi, ktorý sa významnou mierou podieľal na splnení mimoriadnych pracovných úloh, najmä v prípade havárie, nečakanej neplánovanej a naliehavej úlohy pre podnik a zamestnancovi, ktorý významnou mierou prispel k rozvoju podniku, k ekonomickému prospechu podniku alebo k jeho hospodárskemu úspechu.

(2) Mimoriadna odmena patrí aj zamestnancovi, ktorý odvrátil hroziacu škodu, ak ňou mohol byť podnik poškodený o najmenej 1 000 euro alebo ak touto hroziacou škodou bolo závažné ohrozenie zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(3) Mimoriadna odmena je motivačná zložka mzdy. Tomu istému zamestnancovi môže sa poskytnúť najviac dvakrát v priebehu jedného kalendárneho roka. Súčasťou priznania mimoriadnej odmeny musí byť písomné odôvodnenie.

(4) Mimoriadna odmena sa môže poskytnúť do výšky 200 % mesačného priemerného zárobku zamestnanca.

(5) O priznaní mimoriadnej odmeny rozhoduje konateľ

a) samostatne, ak ide o priznanie mimoriadnej odmeny každému inému zamestnancovi, než konateľovi, likvidátorovi a než prokuristovi,

b) so súhlasom valného zhromaždenia, ak ide o priznanie mimoriadnej odmeny tomu zamestnancovi, ktorý je súčasne i konateľom, likvidátorom alebo prokuristom. 4)

(6) Rozhodnutie podľa odseku 5

a) sa doručuje do vlastných rúk zamestnanca, ktorého sa týka; doručovanie sa spravuje Zákonníkom práce, 5)

b) nadobúda platnosť dňom jeho schválenia konateľom a účinnosť 15 dňom odo dňa jeho doručenia podľa písm. a) alebo nastania účinkov tohto doručenia, ak v tejto lehote:

1. proti nemu nepodá písomné odvolanie zamestnanec, komu bolo adresované,

2. zamestnanec, komu bolo adresované, sa písomne vzdá práva podať proti nemu odvolanie, kedy toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom tohto písomného vzdania sa práva podať odvolanie.

(7) Zamestnanec, ktorému bolo rozhodnutie konateľa o priznaní mimoriadnej odmeny doručené, má právo podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

(8) Pre podávanie odvolaní podľa odseku 7 a pre rozhodovanie o nich platí rozhodovací poriadok podniku. 6)

 

§ 12

Trinásta mzda

(1) Ak podnik dosiahne podľa schválenej riadnej účtovnej závierky čistý zisk vo výške aspoň 44 % základného imania podniku, patrí zamestnancom za účtovný rok, v ktorom podnik dosiahol tento čistý zisk, trinásta mzda, a to za podmienok a vo výške podľa odsekov 2 až 5.

(2) Zamestnancovi, ktorý v roku, za ktorý podľa odseku 1 patrí zamestnancom trinásta mzda, neodpracoval z dôvodu prekážok v práci na jeho strane, za ktoré mu nepatrí náhrada mzdy, 9) viac ako 50 % pracovného času pripadajúceho na príslušný kalendárny rok, trinásta mzda nepatrí.

(3) Ďalej nepatrí trinásta mzda ani zamestnancovi, ktorý v roku, za ktorý podľa odseku 1 patrí zamestnancom trinásta mzda, bol podnikom

a) písomne upozornený, že nespĺňa bez zavinenia podniku požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené vo vnútropodnikovom predpise, 10)

b) písomne vyzvaný na odstránenie nedostatkov pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, 11)

c) v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede, 12) ibaže sa na tohto zamestnanca hľadí, akoby nebol písomne upozornený na možnosť výpovede v dôsledku právoplatného rozhodnutia o generálnom pardone podľa pracovného poriadku podniku, 13) kedy mu patrí trinásta mzda v rovnakej výške ako zamestnancovi podľa odsekov 4 a 5.

(4) Zamestnancovi, ktorému v roku, za ktorý podľa odseku 1 patrí zamestnancom trinásta mzda, bola podnikom právoplatne uložená sankcia za porušenie pracovnej disciplíny iná, než písomné upozornenie na možnosť výpovede, 12) patrí trinásta mzda vo výške 35 % jeho tarifnej mzdy za mesiac december toho roka, v ktorom podnik dosiahol čistý zisk uvedený v odseku 1; to neplatí, ak sa na tohto zamestnanca hľadí, akoby mu nebola podnikom uložená táto sankcia v dôsledku právoplatného rozhodnutia o generálnom pardone podľa pracovného poriadku, 13) kedy mu patrí trinásta mzda v rovnakej výške ako zamestnancovi podľa odseku 5.

(5) Zamestnancovi, ktorému v roku, za ktorý patrí podľa odseku 1 zamestnancom trinásta mzda, nebola podnikom právoplatne udelená žiadna disciplinárna sankcia, ak súčasne odpracoval v tomto roku najmenej 51 % pracovného času pripadajúceho na príslušný kalendárny rok a keď nebol ani písomne upozornený na skutočnosti podľa odseku 3 písm. a), ako ani nebol písomne vyzvaný na odstránenie nedostatkov podľa odseku 3 písm. b), alebo ak bol písomne vyzvaný na ich odstránenie, všetky tieto nedostatky v primeranom čase odstránil, patrí trinásta mzda vo výške 88 % jeho tarifnej mzdy za mesiac december toho roka, v ktorom podnik dosiahol čistý zisk uvedený v odseku 1.

(6) Ak na základe schválenej riadnej účtovnej závierky podľa odseku 1 zamestnancom patrí trinásta mzda, táto je splatná vo výplatný termín mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom valné zhromaždenie túto riadnu účtovnú závierku schválilo.

(7) O priznaní alebo nepriznaní trinástej mzdy podľa kritérií ustanovených v odsekoch 1 až 5 rozhoduje konateľ

a) samostatne, ak ide o priznanie trinástej mzdy každému inému zamestnancovi, než konateľovi, likvidátorovi a než prokuristovi,

b) so súhlasom valného zhromaždenia, ak ide o priznanie trinástej mzdy zamestnancovi, ktorý je súčasne i konateľom, likvidátorom alebo prokuristom. 4)

(8) Rozhodnutie podľa odseku 7

a) sa doručuje do vlastných rúk zamestnanca, ktorého sa týka; doručovanie sa spravuje Zákonníkom práce, 5)

b) nadobúda platnosť dňom jeho schválenia konateľom a účinnosť 15 dňom odo dňa jeho doručenia podľa písm. a) alebo nastania účinkov tohto doručenia, ak v tejto lehote:

1. proti nemu nepodá písomné odvolanie zamestnanec, komu bolo adresované,

2. zamestnanec, komu bolo adresované, sa písomne vzdá práva podať proti nemu odvolanie, kedy toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom tohto písomného vzdania sa práva podať odvolanie.

(9) Zamestnanec, ktorému bolo rozhodnutie konateľa o priznaní mimoriadnej odmeny doručené, má právo podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Pre podávanie odvolaní a pre rozhodovanie o nich platí rozhodovací poriadok podniku. 6)

 

§ 13

Príplatky

(1) Zamestnancovi vymenovanému konateľom do funkcie správcu registratúry podniku podľa osobitného vnútropodnikového predpisu 14) vzniká odo dňa účinnosti tohto vymenovania nárok na príplatok za vykonávanie funkcie správcu registratúry podniku, a to až do dňa účinnosti odvolania zamestnanca z funkcie správcu registratúry podniku konateľom; výška tohto príplatku je určená sumou 100 euro mesačne a pripočítava sa k tarifnej mzde príslušného do funkcie správcu registratúry podniku vymenovaného zamestnanca.

(2) Zamestnancovi poverenému výkonom vlastnej ochrany podniku, ak súčasne vykonáva prácu vodiča služobného cestného motorového vozidla alebo súkromného motorového vozidla počas pracovných ciest, patrí príplatok k jeho tarifnej mzde vo výške určenej osobitným dekrétom. 15)

(3)   V prípade

a) odvolania zamestnanca z funkcie správcu registratúry podniku účinného k inému, než poslednému dňu kalendárneho mesiaca, patrí tomuto zamestnancovi pomerná časť príplatku uvedeného v odseku 1,

b) zániku poverenia zamestnanca uvedeného v odseku 2 vykonávaním práce vodiča k inému, než poslednému dňu kalendárneho mesiaca, patrí tomuto zamestnancovi pomerná časť príplatku podľa odseku 2.

(4) Na príplatky a na ich pomerné časti podľa odsekov 1 až 3 je právny nárok.

 

§ 14

Dohoda o mzdových podmienkach

(1) Mzdovými podmienkami z titulu dohody o nich ako o podstatnej náležitosti pracovnej zmluvy, rozumejú sa mzdové podmienky ustanovené mzdovým poriadkom.

(2) Pre účely dojednania mzdových podmienok podľa Zákonníka práce 16) zakotvia sa tieto podmienky do pracovnej zmluvy v rozsahu iba podstatných zásad mzdového poriadku, alebo sa mzdový poriadok priloží k pracovnej zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť.

 

§ 15

Spracovávanie miezd a výplatný termín

(1) Spracovávanie miezd vykonáva učtáreň podniku podľa dokladov predložených jej konateľom alebo zamestnancom zaradeným na Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o. (ďalej len „zamestnanec riaditeľstva“). 17)

(2) Ak spracovávanie miezd vykonáva podnikajúca fyzická osoba poverená vedením účtovníctva podniku (ďalej len „účtovná kancelária“), 18) vykonáva ho rovnako ako učtáreň podniku podľa odseku 1.

(3) Učtáreň podniku alebo účtovná kancelária zodpovedá za účtovne správne, úplné a zákonné spracovávanie miezd a dodávanie spracovaných miezd (vrátane príkazov na úhradu a výplatných listín), a to konateľovi alebo zamestnancovi riaditeľstva.

(4) Výplatným termínom  je 14. deň mesiaca; ak výplatný termín pripadne na deň pracovného voľna, výplatný termín je prvý bezprostredne predchádzajúci pracovný deň.

(5) Právo na mzdu pred nastúpením dovolenky zostáva zachované.

 

§ 16

Výplatná páska

(1) Výplatnou páskou je písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy zamestnanca pracujúceho pre podnik na základe pracovnej zmluvy a odmeny zamestnanca činného pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodový pracovník“), 19) jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním a s pracovnoprávnym vzťahom, vykonaných zrážkach zo mzdy (z odmeny dohodového pracovníka), ako aj o celkovej cene práce, ktorú tvorí mzda (odmena dohodového pracovníka) vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí podnik.

(2) Výplatná páska sa poskytuje v písomnej forme, ak sa podnik so zamestnancom alebo s dohodovým pracovníkom nedohodnú na jej poskytovaní elektronickými prostriedkami; na toto dohodnutie je za podnik oprávnený konateľ.

(3) Na žiadosť zamestnanca alebo dohodového pracovníka zamestnávateľ predloží mu na nahliadnutie podnik doklady, na ktorých základe bola jeho mzda (odmena dohodového pracovníka) vypočítaná.

(4) Pri plnení povinností podľa odseku 3 poskytuje podniku súčinnosť účtovná kancelária, sama však nesmie túto povinnosť za podnik plniť.

 

§ 17

Dôvernosť informácií

(1) Informácie o výške mzdy zamestnanca a odmeny dohodového pracovníka sú dôverné a majú charakter informácií, ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

(2) Neoprávnené zisťovanie informácií o mzde iného zamestnanca alebo odmene iného dohodového pracovníka je zakázané.

(3) Porušením dôvernosti informácií a ani zákazu ich oznamovania iným osobám uvedených v odseku 1 nie je čiastočné, ako ani úplné sprístupnenie týchto informácií

a) účtovnej kancelárii – najmä za účelom spracovávania miezd zamestnancov a odmien dohodových pracovníkov, ako aj za účelom plnenia ďalších povinností plynúcich účtovnej kancelárii z osobitnej zmluvy či dohody o poskytovaní účtovných služieb uzavretej medzi podnikom a účtovnou kanceláriou,

b) orgánom štátnej správy, ak ide o toto sprístupnenie na základe ich požiadavky a pod podmienkou, že cieľ požiadavky je legitímny a požiadavka zákonná; legitímnosťou cieľa požiadavky a jej zákonnosťou sa rozumie konanie orgánu štátnej správy iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon, najmä však dodržanie čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,

c) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré podľa osobitného  zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú, ak ide o toto sprístupnenie na základe ich požiadavky a pod podmienkou, že cieľ požiadavky je legitímny a požiadavka zákonná; legitímnosť cieľa požiadavky a jej zákonnosť sa posudzujú rovnako, ako je uvedené v písm. b),

d) orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu za podmienok ustanovených osobitnými zákonmi,

e) súdom vo veciach konaní trestnoprávnych, občianskoprávnych a obchodnoprávnych, pričom v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými zákonmi,

f) fyzickým osobám povereným výkonom kontroly podľa osobitného zákona, ak im z neho plynie aj povinnosť zachovávania mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s týmto výkonom kontroly.

(4) Porušením dôvernosti informácií, ani zákazu ich oznamovania iným osobám uvedených v odseku 1, nie je čiastočné a ani úplné sprístupnenie týchto informácií, ak zároveň toto sprístupnenie informácií

a) tvorí súčasť dekrétov alebo iných vnútropodnikových predpisov, ktorých sa týka povinné vyhlasovanie v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., pričom je na základe ustanovenia alebo ustanovení týchto dekrétov alebo iných vnútropodnikových predpisov možné priamo vypočítať výšku sumy základnej zložky mzdy zamestnanca alebo výšku odmeny dohodového pracovníka či iného plnenia poskytovaného za prácu,

b) vykoná sa na základe slobodnej a vážnej vôle zamestnanca vyjadrenej zrozumiteľne a určitým spôsobom, keď sa tak ale sprístupnia iba informácie týkajúce sa výlučne výšky jeho mzdy a ostatných plnení poskytovaných mu za prácu,

c) vykoná sa na základe slobodnej a vážnej vôle dohodového pracovníka vyjadrenej zrozumiteľne a určitým spôsobom, keď sa tak ale sprístupnia iba informácie týkajúce sa výlučne výšky jeho odmeny plynúcej mu z príslušnej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej medzi ním a podnikom – vrátane prípadných informácií o krátení odmeny alebo odmien podľa § 226 ods. 3 Zákonníka práce,

d) ukladá podniku za povinné zákon alebo ukladá sa podniku ako povinnosť na základe zákona, v jeho medziach a pri dodržaní základných ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, no najmä tých medzinárodných zmlúv, ktoré majú prednosť pred právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

§ 18

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Kým platí pozastavenie účinnosti zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mzdových nárokoch sestier“), 20) na zákon o mzdových nárokoch sestier sa v podniku neprihliada. Odo dňa nadobudnutia účinnosti mzdového poriadku strácajú platnosť mzdové podmienky v pracovných zmluvách odvolávajúce sa na zákon o mzdových nárokoch sestier, a to až do dňa, ktorým zanikne platnosť pozastavenia účinnosti zákona o mzdovom nároku sestier vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté. 21)

(2) Ak sú mzdové podmienky zamestnanca dohodnuté s ním v pracovnej zmluve pre zamestnanca výhodnejšie, než by boli uplatnením mzdového poriadku, zostávajú zachované tieto podmienky podľa pracovnej zmluvy; ustanovenie odseku 1 zostáva tým nedotknuté.

(3) Podnik navrhne dohody o zmene pracovných podmienok pracovnej zmluvy 22) vo veci mzdových podmienok v súlade so mzdovým poriadkom a doručí tieto návrhy zamestnancom do vlastných rúk v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti mzdového poriadku; toto doručovanie sa spravuje Zákonníkom práce. 5) Spoločne s týmito návrhmi podnik doručí do vlastných rúk zamestnancom výzvu, v ktorej ich vyzve, aby príslušný návrh potvrdili na základe ich vlastnej slobodnej a vážnej vôle vlastnoručným podpisom a doručili jeden rovnopis takto potvrdeného návrhu podniku do 30 dní odo dňa doručenia predmetného návrhu. Súčasne ich podnik v tejto výzve upozorní, že nedoručením predmetného potvrdeného návrhu v tejto lehote zostávajú zachované ich súčasné mzdové podmienky okrem tých, ktorých sa týkajú ustanovenia odseku 1.

(4) Lehota podľa odseku 3 je zachovaná, ak v posledný deň tejto lehoty bude príslušný zamestnancom potvrdený návrh doručený podniku alebo odovzdaný na poštovú prepravu, čo sa zistí z poštovej podacej pečiatky. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu alebo deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, lehota je zachovaná, ak bude príslušný zamestnancom potvrdený návrh doručený podniku alebo odovzdaný na poštovú prepravu v prvý pracovný deň nasledujúci po tomto poslednom dni tejto lehoty, čo sa zistí z poštovej podacej pečiatky.

(5) Ak zamestnanec odovzdá ním potvrdený návrh na poštovú prepravu podľa odseku 4, musí byť príslušná zásielka adresovaná podniku – na adresu sídla podniku a odoslaná ako doporučená zásielka v súlade so Zákonníkom práce. 5)

(6) Ustanovenia odsekov 4 a 5 musia byť uvedené v písomnej výzve podľa odseku 3.

(7) Zmeškanie lehoty podľa odsekov 4 a 5 možno výnimočne odpustiť, o čom rozhoduje konateľ písomným rozhodnutím na odôvodnenú žiadosť toho zamestnanca, ktorý o toto odpustenie zmeškania lehoty žiada, ak tento zamestnanec súčasne s touto žiadosťou doručí podniku ním potvrdený návrh na zmenu pracovných podmienok pracovnej zmluvy. Proti tomuto rozhodnutiu konateľa o odpustení zmeškania lehoty nemožno podávať odvolanie.

(8) Ak to zákon pripúšťa, návrhy dohôd o zmene pracovných podmienok v pracovných zmluvách podľa odseku 3 podnik vypracuje so spätnou účinnosťou od 1. januára 2013. V prípade potvrdenia príslušného návrhu zamestnancom a jeho doručenia podniku sa tomuto zamestnancovi doplatí mzda podľa prvej vety vo výplatný termín mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí platnosti príslušnej dohody o zmene pracovných podmienok v pracovnej zmluve.

(9) Ak písomná pracovná zmluva neobsahuje mzdové podmienky alebo ich obsahuje s odkazom na zákon o mzdovom nároku sestier, podnik do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti mzdového poriadku vyhotoví príslušnému zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce mzdové podmienky podľa mzdového poriadku. 23)

(10) Odmeňovacie podmienky dohodových pracovníkov sú ustanovené v prílohe č. 3.

(11) Na rozhodovanie podľa mzdového poriadku sa vzťahujú ustanovenia rozhodovacieho poriadku podniku, 6) ak mzdový poriadok neustanovuje inak.

 

§ 18a

Prednosť opatrení na odvrátenie úpadku

(1) Ak podniku hrozí úpadok alebo je podnik predlžený, možno v rámci opatrení na odvrátenie úpadku podniku, ako aj iných úsporných opatrení v prípade iných finančných ťažkostí podniku, najmä ak strata podniku presiahne jednu tretinu základného imania podniku alebo ak to možno predpokladať, osobitným dekrétom ustanoviť pre druhý až šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta nižší, než týmto dekrétom [§ 4 ods. 1 písm. b) až f)].

(2) V rovnakých, ako v odseku 1 uvedených prípadoch, možno osobitným dekrétom pozastaviť zvýšenie základnej zložky mzdy pre druhú až piatu mzdovú triedu alebo toto zvýšenie upraviť v nižšej percentnej miere, než ho upravuje tento dekrét (§ 5 ods. 2 až 6).

(3) Ak sa vydá osobitný dekrét podľa odseku 1 alebo odseku 2, má prednosť pred ustanoveniami tohto dekrétu za podmienky, že jeho cieľ bude legitímny a požiadavka ním sledovaná primeraná.

(4) Hrozbou úpadku podniku sa na účely odsekov 1 až 3 rozumie hrozba úpadku podľa osobitného zákona; 24) to platí aj pre predlženie podniku.

(5) Odsekmi 1 až 4 nie sú dotknuté oprávnenia a povinnosti konateľa prijímať potrebné opatrenia na predchádzanie ohrozenia podniku úpadkom, ako ani povinnosti predložiť návrhy opatrení v prípade, ak strata podniku presiahla jednu tretinu základného imania podniku alebo keď to možno predpokladať. 25)

(6) Ak valné zhromaždenie rozhodnutím schváli návrhy opatrení uvedených v odseku 5, má toto rozhodnutie valného zhromaždenia prednosť pred ustanoveniami tohto dekrétu.

 

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. § 50 a príloha č. 3 ústredného predpisu 30/2011 Sp. Pracovný poriadok v znení ústredného predpisu č. 15/2012 Sp., ústredného predpisu č. 18/2012 Sp., ústredného predpisu č. 22/2012 Sp., ústredného predpisu č. 35/2012 Sp., čl. III ústredného predpisu č. 36/2012 Sp. a ústredného predpisu č. 37/2012 Sp.,

2. ústredný predpis o zachovaní minimálnych mzdových nárokoch sestier zamestnaných v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

§ 20

Účinnosť

Tento dekrét nadobudol účinnosť 15. januára 2013.

Dekrét č. 10/2013 Sp. nadobudol účinnosť 1. februára 2013.

Dekrét č. 11/2013 Sp. nadobudol účinnosť 16. februára 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 

 


Poznámky pod čiarou:

1) Napríklad zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

4) Čl. 6 ods. 1 písm. e) druhý a tretí bod a písm. f) stanov.

5) § 38 Zákonníka práce.

6) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

7) § 1 ods. 6 Zákonníka práce.

8) § 850 až 852 Občianskeho zákonníka.

9) § 136 až 144a Zákonníka práce.

10) § 63 ods. 1 písm. d) tretí bod Zákonníka práce.

11) § 63 ods. 1 písm. d) štvrtý bod Zákonníka práce.

12) § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

13) § 18 ods. 3 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

14) Registratúrny poriadok a registratúrny plán spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo dňa 16.10.2006, posúdený a schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Štátnym archívom v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen, dňa 4. apríla 2008, číslo A/I – 7/1 – 2008 – 0019.

15) § 20 ods. 2 dekrétu č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

16) § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce.

17) Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o.

18) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

19) § 223 až 228a Zákonníka práce.

20) Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2012 Z. z. sp. zn. PL. ÚS 13/2012.

21) Čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

22) § 54 Zákonníka práce.

23) § 44 ods. 1 Zákonníka práce.

24) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25) § 128 ods. 2 a § 193 Obchodného zákonníka.

Príloha č. 1 k dekrétu č. 4/2013 Sp.

 

TARIFNÁ MZDA PRE ROK 2013

 

MZDOVÁ

TRIEDA

STUPEŇ NÁROČNOSTI PRACOVNÉHO MIESTA

 

1

2

3

4

5

6

I.

338 €

422 €

513 €

625 €

753 €

1 047 €

II.

355 €

443 €

539 €

656 €

791 €

1 099 €

III.

371 €

464 €

565 €

687 €

828 €

1 152 €

IV.

388 €

485 €

590 €

718 €

866 €

1 204 €

V.

405 €

507 €

616 €

750 €

904 €

1 256 €

Príloha č. 2 k dekrétu č. 4/2013 Sp.

 

PRIRADENIE STUPŇA NÁROČNOSTI JEDNOTLIVÝM PRACOVNÝM MIESTAM

 

Stupeň náročnosti

Pracovné miesta

1

Pomocný robotník

Manipulant

Asistent sekretára

Pomocný skladník

2

Sanitár

Pomocník v ambulancii

Dezinfektor

Podnikový poštár

Sekretár

Skladník s hmotnou zodpovednosťou

Pokladník s hmotnou zodpovednosťou

3

Zdravotnícky pracovník v povolaní sestra bez dosiahnutej špecializácie

Zamestnanec riaditeľstva

4

Zdravotnícky pracovník v povolaní sestra s dosiahnutou špecializáciou

Zamestnanec poverený vlastnou ochranou podniku

5

Zdravotnícky pracovník v povolaní sestra s dosiahnutým VŠ vzdelaním

Zdravotnícky pracovník v povolaní lekár bez dosiahnutej špecializácie

6

Zdravotnícky pracovník v povolaní lekár s dosiahnutou špecializáciou

Odborný zástupca – prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podniku

Príloha č. 3 dekrétu č. 4/2013 Sp.

 

ODMEŇOVACIE PODMIENKY DOHODOVÝCH PRACOVNÍKOV

 

Čl. 1

Základné zásady

(1) Na základe platnej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je podnik povinný poskytnúť dohodovému pracovníkovi za vykonanú prácu dohodnutú odmenu; nároky dohodového pracovníka alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno však dohodnúť pre dohodového pracovníka priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce pre zamestnanca na základe pracovného pomeru.

(2) Na dohodnutie odmeny s dohodovým pracovníkom je oprávnený za podnik konateľ

a) samostatne, ak ide o dohodnutie odmeny s dohodovým pracovníkom iným, než konateľ, likvidátor a než prokurista,

b) so súhlasom valného zhromaždenia, ak ide o dohodnutie odmeny s dohodovým pracovníkom, ktorý je zároveň aj konateľom, likvidátorom alebo prokuristom. 4)

(3) Odsek 2 sa vzťahuje v plnej miere tiež na dohodu o zmene dohodnutej odmeny s dohodovým pracovníkom, ako aj na zníženie odmeny za vykonanie pracovnej úlohy po prerokovaní s dohodovým pracovníkom činným pre podnik na základe dohody o pracovnej činnosti, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

(4) Výška odmeny dohodového pracovníka sa určuje ako hodinová odmena (čl. 2 ods. 7 a 8).

(5) Dohodový pracovník sa zaradí do stupňa náročnosti podľa najnáročnejšej práce vyžadovanej od neho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, a to podľa čl. 2 ods. 1 až 6.

 

Čl. 2

Stupne náročnosti a hodinová odmena

(1) Prvý stupeň náročnosti práce sa priraďuje dohodovým pracovným miestam

a) upratovač a čistič,

b) pomocný robotník,

c) maliar,

d) údržbár.

(2) Druhý stupeň náročnosti práce sa priraďuje dohodovým pracovným miestam

a) pomocník dezinfektora,

b) pomocný - príležitostný - dokumentarista.

(3) Tretí stupeň náročnosti práce sa priraďuje dohodovým pracovným miestam

a) príležitostné školenia v oblasti poskytovania prvej pomoci,

b) príležitostné práce pri organizovaní porád,

c) príležitostné vydávanie propagačných materiálov,

d) príležitostné vnútropodnikové poštovné služby.

(4) Štvrtý stupeň náročnosti práce sa priraďuje dohodovým pracovným miestam

a) zastupovanie diplomovanej psychiatrickej sestry či sestry so získaným bakalárskym stupňom vzdelania v odbore ošetrovateľstvo, ak ho vykonáva sestra spĺňajúca uvedené vzdelanostné kritériá, pričom ak nie, potom jej patrí štvrtý stupeň, iba ak s tým súhlasí konateľ, inak sa jej odmena kráti o 35 % oproti odmene, ktorá by jej patrila, ak by tieto predpoklady spĺňala,

b) príležitostné práce v súvise s biomedicínskym výskumom či s overovaním bezpečnosti liekov po ich registrácii, ak je zákonom povolené.

(5) Piaty stupeň náročnosti práce sa priraďuje dohodovým pracovným miestam

a) zastupovanie sestry so získaným magisterským vzdelaním; podmienky ustanovené pre toto zastupovanie v odseku 4 písm. a) platia primerane aj v tomto prípade,

b) pomocné práce pre zavádzanie systému kvality – ošetrovateľstvo,

c) pomoc pri zabezpečovaní systému kvality – ošetrovateľstvo,

d) príležitostná kontrola zavádzania systému kvality – ošetrovateľstvo.

(6) Šiesty stupeň náročnosti práce sa priraďuje dohodovým pracovným miestam

a) zastupovanie lekára v odbore psychiatria,

b) pomoc pri zabezpečovaní systému kvality – komplexné,

c) príležitostná kontrola zavádzania systému kvality – komplexná,

d) náhradný odborný zástupca – zdravotná starostlivosť,

e) príležitostná kontrola správnosti vedenia zdravotnej dokumentácie vykonávaná sestrou so získaným magisterským stupňom vysokoškolského vzdelania.

(7) Hodinová odmena pre dohodových pracovníkov sa pre rok 2013 určuje nasledovne:

Hodinová odmena

STUPEŇ NÁROČNOSTI PRACOVNÉHO MIESTA

1

2

3

4

5

6

Minimálna

1,9410 €

2,4263 €

2,9503 €

3,5909 €

4,3284 €

6,0171 €

Maximálna

2,0381 €

2,5476 €

3,0978 €

3,7704 €

4,5449 €

6,3180 €

(8) Hodinová odmena určená podľa odseku 7 sa zaokrúhľuje na najbližších desať euro centov smerom nahor. 7)

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

16. február 2013