Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

11

 

DEKRÉT

zo 16. februára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

a o zmene dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

v znení dekrétu č. 10/2013 Sp.

 

   Podľa ustanovení § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 1, § 10, 12 a 84, § 120 ods. 3 Zákonníka práce, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. § 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

 

„(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa môžu použiť aj na sviatky, ktoré sú ďalšími dňami pracovného pokoja okrem nedieľ. 36a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.“.

 

2. V § 34 v odseku 4 písm. a) znie:

„a) povinne sa vyhlásia v Spravodajcovi plným znením, 26).".

 

Čl. II

Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 sa mení nasledovne:

 

V § 18a odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ak podniku hrozí úpadok alebo je podnik predlžený, možno v rámci opatrení na odvrátenie úpadku podniku, ako aj iných úsporných opatrení v prípade iných finančných ťažkostí podniku, najmä ak strata podniku presiahne jednu tretinu základného imania podniku alebo ak to možno predpokladať, osobitným dekrétom ustanoviť pre druhý až šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta nižší, než týmto dekrétom [§ 4 ods. 1 písm. b) až f)] určený koeficient násobku minimálnej mzdy v eurách za mesiac.

(2) V rovnakých, ako v odseku 1 uvedených prípadoch, možno osobitným dekrétom pozastaviť zvýšenie základnej zložky mzdy pre druhú až piatu mzdovú triedu alebo toto zvýšenie upraviť v nižšej percentnej miere, než ho upravuje tento dekrét (§ 5 ods. 2 až 6).“.

 

Čl. III

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie

a) dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti, ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp. a týmto dekrétom,

b) dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp. a zo zmien vykonaných týmto dekrétom.

 

Čl. IV

Tento dekrét nadobúda dňom vyhlásenia.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

16. február 2013