Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

10

 

DEKRÉT

 

z 30. januára 2013

o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy

 

   Podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012  a čl. 3 ods. 1 až 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. ustanovujem:

 

Čl. I

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Týmto dekrétom sa určuje počet pracovných miest a ich štruktúra v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Tento dekrét je záväzný pre podnik a pre každého zo zamestnancov podniku, ktorí sú k podniku v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou (ďalej len „zamestnanec“).

(3) Pracovnými miestami podľa tohto dekrétu nie sú pracovné miesta fyzických osôb činných pre podnik na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

(4) Pracovným miestom sa na účely tohto dekrétu rozumie pracovné miesto určené pre zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín.

 

§ 2

Počet pracovných miest a ich štruktúra

(1) Podnik má dve pracovné miesta, z ktorých obe patria zdravotníckemu zariadeniu prevádzkovanému podniku.

(2) Jedno pracovné miesto patrí zamestnancovi, ktorý je odborným zástupcom podniku určeným pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podniku a jedno pracovné miesto patrí zamestnancovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní sestra.

 

§ 3

Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením, čo je podmienkou nadobudnutia jeho platnosti.

 

Čl. II

Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V § 14 v odseku 3 písmeno e) znie:

„e) nedbanlivostné porušenie právneho predpisu alebo ostatného predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, 18a) ak týmto porušením alebo v bezprostrednej súvislosti s ním nedôjde k pracovnému úrazu, inému úrazu ani k nebezpečnej situácii, 18b)“

Poznámka pod čiarou k odkazom 18a a 18b znie:

18a) § 39 Zákonníka práce.

18b) Napríklad § 17 zákona č. 126/2004 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

 

2. V § 14 v odseku 4 písmeno d) znie:

„d) úmyselné porušenie právneho predpisu alebo ostatného predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, 18a) ako aj akékoľvek porušenie týchto predpisov, ak ním alebo v bezprostrednej súvislosti s ním dôjde k pracovnému úrazu, inému úrazu alebo k nebezpečnej situácii, 18b)“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

 

3. V § 15 v odseku 5 sa na koniec dopĺňa táto veta: „Ak s prihliadnutím na okolnosti spočívajúce v prvom menej závažnom porušení pracovnej disciplíny podľa predošlej vety a na osobu zamestnanca, ktorý sa tohto porušenia dopustil vrátane jeho dovtedajšieho plnenia pracovných povinností nie je písomné pokarhanie dostatočnou sankciou, možno namiesto písomného pokarhania uložiť sankciu, ktorou je písomné upozornenie na možnosť výpovede.“.

 

4. Za § 31 vkladá sa nový § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 31a

Prechodné a spoločné ustanovenia k zmenám platným od 1. februára 2013

(1) Porušenia pracovnej disciplíny, ktorých sa zamestnanec dopustil do 31. januára 2013, sa posúdia podľa úpravy platnej ku dňu, v ktorom sa podnik o tomto porušení dozvedel.

(2) V prípade porušenia pracovnej disciplíny uvedeného v § 14 ods. 3 písm. e) a ods. 4 písm. d) sa odsek 1 nepoužije a toto porušenie sa posúdi podľa úpravy účinnej odo dňa 1. februára 2013, ak s touto úpravou bol zamestnanec, ktorý sa tohto porušenia dopustil, podnikom oboznámený.

(3) Ak ide o porušenia pracovnej disciplíny týkajúce sa porušení povinností na úseku zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ukladanie sankcií za tieto porušenia sa okrem pracovného poriadku spravuje aj osobitnými dekrétmi alebo inými vnútropodnikovými predpismi vydanými podnikom podľa osobitného zákona. 39a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) Napríklad § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 

Čl. III

Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Riaditeľstvu môžu patriť dve zamestnanecké miesta, z ktorých jedno sa obsadzuje ochrankárom; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného dekrétu o počte a štruktúre pracovných miest podniku. 9a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy.“.

 

2. Za § 5 vkladá sa nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 5a

Ustanovenie k zmenám platným od 1. februára 2013

Pracovné miesta uvedené v § 5 ods. 4 nie sú zriadené až do doby nadobudnutia účinnosti osobitného dekrétu o počte a štruktúre pracovných miest v podniku 9a) alebo jeho novelizácie.“.

 

3. V prílohe č. 2 v časti A. aj B. v prvom bode sa slová „19 rokov“ nahrádzajú slovami „18 rokov“.

 

Čl. IV

            Dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení nasledovne:

V § 16 v odseku 1 sa slová „od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu“ nahrádzajú slovami „od účinnosti osobitného dekrétu, ktorým sa zriadi pracovné miesto ochrankára“.

 

Čl. V

Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

Za § 18 vkladá sa nový § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 18a

Prednosť opatrení na odvrátenie úpadku

(1) Ak podniku hrozí úpadok alebo je podnik predlžený, možno v rámci opatrení na odvrátenie úpadku podniku, ako aj iných úsporných opatrení v prípade iných finančných ťažkostí podniku, najmä ak strata podniku presiahne jednu tretinu základného imania podniku alebo ak to možno predpokladať, osobitným dekrétom ustanoviť pre druhý až šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta nižší, než týmto dekrétom (§ 4 ods. 1) určený koeficient násobku minimálnej mzdy v eurách za mesiac.

(2) V rovnakých, ako v odseku 1 uvedených prípadoch, možno osobitným dekrétom pozastaviť zvýšenie základnej zložky mzdy pre druhú až piatu mzdovú triedu alebo toto zvýšenie upraviť v nižšej percentnej miere, než ho upravuje tento dekrét (§ 5 ods. 1 až 6).

(3) Ak sa vydá osobitný dekrét podľa odseku 1 alebo odseku 2, má prednosť pred ustanoveniami tohto dekrétu za podmienky, že jeho cieľ bude legitímny a požiadavka ním sledovaná primeraná.

(4) Hrozbou úpadku podniku sa na účely odsekov 1 až 3 rozumie hrozba úpadku podľa osobitného zákona; 24) to platí aj pre predlženie podniku.

(5) Odsekmi 1 až 4 nie sú dotknuté oprávnenia a povinnosti konateľa prijímať potrebné opatrenia na predchádzanie ohrozenia podniku úpadkom, ako ani povinnosti predložiť návrhy opatrení v prípade, ak strata podniku presiahla jednu tretinu základného imania podniku alebo keď to možno predpokladať. 25)

(6) Ak valné zhromaždenie rozhodnutím schváli návrhy opatrení uvedených v odseku 5, má toto rozhodnutie valného zhromaždenia prednosť pred ustanoveniami tohto dekrétu.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

24) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25) § 128 ods. 2 a § 193 Obchodného zákonníka.“.

 

Čl. VI

Dekrét č. 5/2013 Sp. o preukazoch spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení nasledovne:

V § 12 v odseku 1 a v odseku 2 sa slová „31. marca 2013“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“.

 

Čl. VII

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie

a) dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných týmto dekrétom,

b) dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných týmto dekrétom.

 

Čl. VIII

            Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

30. január 2013