Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 9/2016 Sp. pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

53

 

DEKRÉT

 

z 8. decembra 2012

 

o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

  Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 (ďalej len „zakladateľská listina“), čl. 3 a čl. 5 ods. 3 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“) vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Predmet úpravy

Týmto dekrétom sa

a) ustanovujú pravidlá vyhlasovania zakladateľskej listiny, stanov, iných vnútropodnikových predpisov, rozhodnutí orgánov obchodnej spoločnosti Hont Medik (ďalej len „podnik“), ako aj niektorých ďalších textov v elektronickej forme vo verejnom podnikovom informačnom systéme na osobitnom webovom sídle podniku,

b) vymedzujú práva a povinnosti orgánov podniku a zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“) súvisiace s vyhlasovaním,

c) určujú niektoré ďalšie skutočnosti súvisiace s vyhlasovaním.

 

§ 2

Prechod práv a webové sídlo Spravodajcu

(1) Z doterajšieho Spravodajcu Hont Medik s.r.o. zriaďuje sa Spravodajca Hont Medik s.r.o. podľa tohto dekrétu (ďalej len „Spravodajca“).

(2) Zriaďuje sa osobitné webové sídlo podniku určené pre vyhlasovanie (ďalej len „webové sídlo Spravodajcu“), a to na doméne www.hmpodnikovyvestnik.eu.

 

§ 3

Právne dokumenty a vnútropodnikové predpisy

(1) V Spravodajcovi sa

a) vyhlasuje zverejnením plného znenia zakladateľská listina,

b) vyhlasujú zverejnením plného znenia:

1. rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny, ako aj dôsledkom ktorých je zmena zakladateľskej listiny,

2. vyhotovené úplné znenia zakladateľskej listiny,

3. stanovy, rozhodnutia o zmene stanov a vyhotovené úplné znenia stanov,

4. podnikové poriadky, rozhodnutia o ich zmene a ich vyhotovené úplné znenia,

5. dekréty, ak neobsahujú žiadnu konkrétnu utajovanú skutočnosť do takej miery, že by ju činili verejne prístupnou, ich novelizácie a ich vyhotovené úplné znenia,

6. rozhodnutia valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“), ak valné zhromaždenie rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

7. rozhodnutia štatutárneho orgánu podniku (ďalej len „štatutárny orgán“), o ktorých štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

8. rozhodnutia konateľa podniku (ďalej len „konateľ“), o ktorých konateľ alebo štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

9. ďalšie texty, o ktorých valné zhromaždenie alebo štatutárny orgán alebo konateľ rozhodnú, že sa majú takto vyhlásiť,

c) vyhlasujú formou oznámenia o ich prijatí alebo vydaní:

1. dekréty, ak obsahujú konkrétnu utajovanú skutočnosť do takej miery, že ju činila verejne prístupnou, ich novelizácie a ich vyhotovené úplné znenia,

2. ďalšie vnútropodnikové predpisy, o ktorých to vyplynie z podnikového poriadku, iného  vnútropodnikového predpisu alebo aj z rozhodnutia orgánu podniku,

3. rozhodnutia valného zhromaždenia podniku, ak valné zhromaždenie rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

4. rozhodnutia štatutárneho orgánu, o ktorých štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

5. rozhodnutia konateľa, o ktorých konateľ alebo štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

6. texty, o ktorých valné zhromaždenie alebo štatutárny orgán alebo konateľ rozhodnú, že sa majú takto vyhlásiť.

(2) V Spravodajcovi sa napokon vyhlasujú oznámenie konateľa o oprave tlačovej chyby.

 

§ 4

Platnosť a účinnosť

(1) Zakladateľská listina, rozhodnutia o jej zmene, rozhodnutia, ktorých dôsledkom je aj zmena zakladateľskej listiny, vyhotovené úplné znenia zakladateľskej listiny, rozhodnutia o zmene stanov, vyhotovené úplné znenia stanov, rozhodnutia valného zhromaždenia o dobrovoľnom zrušení podniku a o zrušení rozhodnutia o zrušení podniku nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom vyhlásenia.

(2) Iné vnútropodnikové predpisy, než stanovy a iné rozhodnutia orgánov podniku, než uvedené v odseku 1, nadobúdajú

a) platnosť dňom ich vyhlásenia,

b) účinnosť ôsmym dňom po ich vyhlásení, ak nie je účinnosť ustanovená neskorším dňom, kedy nadobúdajú účinnosť až týmto neskorším dňom.

(3) Oznámenia konateľa o oprave tlačovej chyby nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom vyhlásenia.

(4) Ak to vyžaduje naliehavý záujem podniku, možno výnimočne v prípade uvedenom v odseku 2 ustanoviť skorší začiatok účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

 

§ 5

Pravidla pre vydávanie Spravodajcu

(1) Spravodajca sa vydáva v štátnom slovenskom jazyku.

(2) Dňom vyhlásenia je deň uvedený v pätovej časti vyhláseného textu ako deň zverejnenia príslušného textu.

(3) Zakladajúce právne dokumenty, vnútropodnikové predpisy, oznámenia o oprave tlačových chýb, úplné vyhotovené znenia a ostatné texty sa pri vyhlasovaní číslujú od začiatku kalendárneho roku poradovými číslami v súvislom rade, ktorý sa uzatvára koncom každého kalendárneho roka.

(4) Názov "Spravodajca Hont Medik s.r.o." možno používať iba pre označenie Spravodajcu podľa tohto dekrétu.

(5) Pri citácii textov vyhlásených v Spravodajcovi používa sa skratka "Sp.".

(6) Vydavateľom Spravodajcu je podnik.

(7) Vyhlasovanie riadi a o ňom rozhoduje konateľ.

(8) Ak sa zistí rozdiel medzi textom predaným k vyhláseniu a vyhláseným textom, vyhlási konateľ po tomto zistení neodkladne opravu tlačovej chyby.

 

§ 6

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) O rozvrhnutí webových stránok webového sídla Spravodajcu rozhoduje konateľ tak, aby bolo toto rozvrhnutie prehľadné a bolo možné sa v ňom ľahko orientovať.

(2) Každý zamestnanec je povinný v pracovnom čase oboznamovať sa s textami vyhlásenými v Spravodajcovi, pričom je oprávnený za týmto účelom využívať výpočtovú techniku vlastnenú podnikom vrátane zabezpečeného širokopásmového pripojenia na internet.

(3) Spravodajca vydávaný podľa doterajších predpisov považuje sa za Spravodajcu vydávaného podľa tohto dekrétu. Základné právne dokumenty, vnútropodnikové predpisy, rozhodnutia orgánov podniku a ostatné texty vyhlásené v Spravodajcovi podľa doterajších právnych predpisov, ak sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu, považujú sa za právne dokumenty, vnútropodnikové predpisy, rozhodnutia orgánov podniku a ostatné texty vyhlásené podľa tohto dekrétu.

(4) Číselný rad, ktorým sa podľa § 5 ods. 3 číslujú vyhlasované texty, pokračuje v roku 2012 prvým nasledujúcim číslom po poslednom čísle, ktorým sa očísloval posledný text vyhlásený v Spravodajcovi predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu. Tento číselný rad sa uzatvorí 31. decembra 2012.

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa ústredný predpis č. 30/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 20. decembra 2012.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

8. december 2012