Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 11.9.2007

Zakladateľská listina

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

(úplné znenie ako vyplýva z NZ 113828/2003 z 3.12.2003

a zo zmien vykonaných na mimoriadnom VZ spoločnosti

dňa 18.9.2006 a na mimoriadnom VZ dňa 11.09.2007)

 

 

Ja, MUDr. Vladimír Hacek, týmto vyhlasujem, že dnešného dňa, na základe slobodnej a vážnej vôle, v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 105 a nasl., §§ 56 – 75a Obchodného zákonníka zakladám, spoločnosť s ručením obmedzeným:

Obchodné meno spoločnosti: Hont Medik s.r.o.,

Sídlo spoločnosti: 963 01 Krupina, Malinovského č.837/7,

Predmet činnosti:

 1. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odbor: psychiatria,
 2. Sprostredkovanie:

a)       právnych osôb oprávnených poskytovať poradenstvo,

b)       leasingových zmlúv.

 1. Vykonávanie školení v oblasti poskytovania prvej zdravotnej pomoci.
 2. Dopravná zdravotná služba.
 3. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
 4. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
 5. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál.
 6. Organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností.
 7. Poskytovanie dátových služieb: internetová čitáreň, internetová kaviareň.
 8. Spracovanie údajov.
 9. Reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou.
 10. Vydávanie propagačných materiálov.
 11. Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby.
 12. Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu živnostenského oprávnenia.
 13. Opatrovateľská činnosť mimo zdravotných výkonov.
 14. Poskytovanie opatrovateľských a sociálnych služieb, sociálnej prevencie a vybraných sociálnoprávnych služieb na základe povolenia a zápisu do registra samosprávneho kraja (§ 71a písmeno g), § 77 a § 84 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov).
 15. Pohostinská činnosť.
 16. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských služieb v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4.
 17. Masérske služby.
 18. Vykonávanie prác a výkonov pre zdravotnícku činnosť súvisiacich so zabezpečením ďalšej zdravotníckej starostlivosti dodávateľským spôsobom.
 19. Rozpočtovanie a kalkulovanie cien a prác v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy.
 20. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 21. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod).
 22. Poradenská činnosť v oblasti zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti osobami oprávnenými poskytovať poradenstvo.
 23. Kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovania a rozmnožovacích služieb).
 24. Prekladateľské a tlmočnícke služby.
 25. Prenájom strojov a zariadení zdravotníckej povahy.
 26. Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním iných než základných služieb – upratovacie a čistiace práce.
 27. Upratovacie a čistiace práce.
 28. Usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí.

Základné imanie spoločnosti:

Základné imanie spoločnosti je 200.000,- Sk, slovom dvestotisíc korún slovenských, ktoré je tvorené peňažným vkladom, ktorý zakladateľ zloží v celom rozsahu pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra k rukám správcu vkladu, za ktorého zakladateľ určuje MUDr. Vladimíra Haceka, r.č.:XXXXXX, bytom Krupina, Malinovského č.837/7, ktorý je povinný vložiť na účet spoločnosti peňažný vklad vo výške 200.000,- Sk okamžite, najneskôr do 5 dní od vzniku spoločnosti. Pomerom vkladov spoločníka sa určuje jeho obchodný podiel, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Počas trvania spoločnosti vyjadruje aj mieru spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Na rozdelenie a prevod obchodného podielu na spoločníka alebo na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, obchodný podiel sa dedí.

Spoločník:

Prvým a jediným zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je MUDr. Vladimír Hacek, nar.XXXXXX, bytom Krupina, Malinovského č.837/7, ktorý zároveň v zmysle § 132 Obch. zákonníka bude vykonávať i pôsobnosť valného zhromaždenia.

Doba trvania spoločnosti:

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Orgány spoločnosti:

 1. valné zhromaždenie
 2. konateľ spoločnosti

Valné zhromaždenie spoločnosti:

Valné zhromaždenie spoločnosti tvorí zakladateľ – spoločník. Valné zhromaždenie  rozhoduje o celej činnosti spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti sa schádza minimálne jedenkrát ročne, najneskôr do 15.3. toho ktorého roka.

Štatutárny orgán – konateľ obchodnej spoločnosti:

Pri založení spoločnosti je štatutárnym orgánom – konateľom spoločnosti:

MUDr. Vladimír Hacek, r.č.:XXXXXX, bytom Krupina, Malinovského č.837/7, ktorý s ustanovením za konateľa spoločnosti súhlasí a podpisom na tejto listine zároveň potvrdzuje. Konateľ je oprávnený samostatne zastupovať spoločnosť a jej menom konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Rezervný fond:

Pri vzniku spoločnosti sa rezervný fond nevytvára a spoločnosť je povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Tento fond je povinná spoločnosť každoročne dopĺňať o sumu 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do výšky 10% základného imania. Rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke, o jeho použití rozhoduje konateľ v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Záverečné a všeobecné ustanovenia:

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zakladateľskej listiny sa riadia vo veciach neupravených touto listinou, všeobecne záväznými predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obch. zák.č.513/91 Zb. v znení noviel. Spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v zakladateľskej listine; stanovy a ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie. Konateľ spoločnosti je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť akékoľvek zmeny súdu, ktorý vedie obchodný register.

O zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny rozhoduje zakladateľ a následne po zaregistrovaní spoločnosti valné zhromaždenie.

Všetky výdavky spojené so založením spoločnosti, s jej zápisom do obchodného registra a so získaním príslušných povolení potrebných na jej podnikanie znáša spoločnosť, predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú sumu cca 15.000,- Sk, predstavujúce poplatky súvisiace so spísaním notárskej zápisnice, vydaním živnostenskej listiny a so zaplatením registračného súdneho poplatku, ďalšie náklady predstavujú zloženie základného imania vo výške 200.000,- Sk. Žiadne výhody zakladateľ osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na ich činnosť, neposkytuje.

 

Zakladateľská listina bola napísaná formou NZ 113828/2003, zo dňa 03.12.2003 napísanej v NÚ JUDr. Ľubomíra Spodniaka, notára v Krupine, Čsl. armády 597, v zmysle §§ 28, 105 a nasl. Obchod. zák.

 

Zakladateľská listina bola zmenená Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.9.2006.

Zakladateľská listina bola zmenená Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.9.2007.

 

Dané v Krupine dňa 11.9.2007 v štyroch rovnopisoch.